Mandatumkoncernens resultat 2021: rekordbra resultat och stark solvens

9.2.2022

Mandatumkoncernens resultat blev utmärkt tack vare den lyckade placeringsverksamheten, och det operativa resultatet var det högsta genom koncernens historia.

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–december 2021 steg till 247 miljoner euro (154). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet ökade efter skatt till 303 miljoner euro (213). Räkenskapsårets resultat minskade genom Mandatum Asset Management Ab:s koncernbidrag på 15 miljoner euro (3) till Sampo Abp. Avkastningen på eget kapital var 18,4 procent (14,4). Mandatums operativa resultat (resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse och Mandatum Asset Managements resultat) för januari–december steg till 45 miljoner euro (27). Resultatet av riskrörelsen var 43 miljoner euro (38).

Premieinkomsten för egen räkning ökade och var 1 367 miljoner euro (1 051). Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 1 278 miljoner euro (960).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde år 2021 var 10,2 procent (6,5) och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 2,9 procent (1,5).

Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel ökade med 21 procent till 11,1 miljarder euro (9,2) i januari–december. Till tillväxten bidrog nettoteckningar till ett värde av cirka 600 miljoner euro och en gynnsam marknadsutveckling.

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–december som planerat och utgjorde 3 247 miljarder euro (3 521) vid årets slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte i januari–december med 0,2 miljarder euro till 1,7 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 274 miljoner euro (218). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för åren 2022–2025 är 0,25 procent och diskontoräntan för år 2026 är 0,75 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,00 procent.

Mandatum Lifes solvensgrad uppgick till 190 procent (188 12/2020) vid utgången av december 2021. Mandatumkoncernens solvensgrad är på motsvarande nivå.

År 2021 betalade Mandatum Life ut 382 miljoner euro (395) i pension till cirka 57 000 pensionstagare.

Det resultat som presenteras här avviker från de siffror som Sampokoncernen uppgett i fråga om praxisen för värdering av fastigheter, vilken ökade Sampokoncernens resultat före skatt med 44 miljoner euro.

 

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar

”År 2021 var på många sätt ett lyckat och intressant år för Mandatumkoncernen. Koncernens resultat blev utmärkt tack vare den lyckade placeringsverksamheten, och det operativa resultatet var det högsta genom koncernens historia.

Sampokoncernens och Mandatum Life-koncernens investeringsfunktioner slogs samman till en egen affärsenhet under Mandatumkoncernen och kapitalförvaltningsbolaget Mandatum Asset Management blev systerbolag till Mandatum Life. Vi kan nu erbjuda våra kunder allt mångsidigare kapitalförvaltningstjänster som hör till de bästa i Norden. Vi förvaltar också Sampokoncernens samlade förmögenhet.

Under 2021 gjorde Mandatum även företagsköp. I maj meddelade vi att vi köper Nordhaven Corporate Finances affärsverksamhet med fokus på aktiebaserade incitamentsprogram. I och med att Mandatum Incentives Oy införlivades under Mandatum Life kan vi erbjuda marknadens mest omfattande belöningshelhet. Mandatum Asset Management köpte på sommaren hela aktiestocken i Trevian Rahastot AIFM Oy och bolaget som nuförtiden går under namnet Mandatum AM AIFM Ab kompletterar Mandatums kompetens inom fastighetsinvestering ytterligare.

Koncernens kundmedel steg år 2021 till 11,1 miljarder euro (9,2). Tillväxten kan tillskrivas en lyckad placeringsverksamhet och kundernas ökade nettoteckningar. Ökningen i nettoteckningarna är i sin tur resultatet av det framgångsrika samarbetet mellan Mandatum Life och Mandatum Asset Management som gav oss möjlighet att öka kännedomen om vår saminvesteringsmodell samt vårt produkt- och serviceutbud. Som helhet förvaltar vi tillgångar till ett värde av 29,3 miljarder euro.

Även om coronapandemin än en gång överskuggade hela året, var dess konsekvenser för affärsverksamheten ringa och de syntes huvudsakligen i vårt sätt att arbeta. Vi lyckades i fjol utmärkt möta kundernas behov, vilket återspeglas i en rekordhög kundnöjdhet och en mycket god kundlojalitet.

Mandatum förnyades och stärktes under året och skapar för sina intressentgrupper betydande mervärde genom att kombinera specialkompetens inom pengar och liv. Vi är mer än summan av våra delar”, säger verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 2021

Premieinkomst för egen räkning: 1 367 miljoner euro (1 051)

Resultat före skatt: 247 miljoner euro (154)

Avkastning på eget kapital: 18,4 % (14,4)

Solvensgrad: 190 % (188 12/2020)

Intäkter av placeringsverksamheten: 10,2 % (6,5) och för det separerade beståndet 2,9 % (1,5)

Medelantal anställda: 638 (576)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.


Mandatumkoncernen

Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Mandatum Asset Management kombinerar fondaffärsverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt tillhandahållande av kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen som ett nytt kapitalförvaltningsbolag.
www.mandatumlife.fi

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter