Mandatumkoncernens resultat 1–9/2022

2.11.2022

Klart positivt nettokassaflöde trots en krävande investeringsmarknad

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–september 2022 utgjorde 183 miljoner euro (201). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt -320 miljoner euro (266). Avkastningen på eget kapital var -28,0 procent (21,2). Mandatums operativa resultat (resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse och Mandatum Asset Managements resultat) steg till 39 miljoner euro (29). Resultatet av riskrörelsen var 24 miljoner euro (20).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var -10,7 procent (7,3) och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period -8,1 procent (2,7).

Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel sjönk med 9 procent till 10,1 miljarder euro (11,1) vid utgången av september. Nedgången är en följd av sjunkande marknadsvärden, medan nettokassaflödet i kundmedlen emellertid var cirka 300 miljoner euro positivt. Dessutom minskade de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar och de förvaltade tillgångarna med nästan 150 miljoner euro till följd av avyttringen av affärsverksamheten i Baltikum.

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade under perioden som planerat och utgjorde vid utgången av september 3,0 miljarder euro (3,2). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte under perioden med 122 miljoner euro till 1,6 miljarder euro (1,7).

Reserveringarna för att utöka de försäkringstekniska avsättningarna sjönk till 231 miljoner euro (274). Inga nya reserveringar gjordes i januari–september 2022. Diskontoräntan är 0,25 procent för åren 2022–2025 och 0,75 procent för år 2026. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Trots ett negativt totalresultat steg Mandatum Lifes solvensgrad till sin högsta nivå i bolagets historia – till 282 procent från 190 procent vid utgången av 2021 och 255 procent vid utgången av juni 2022. Detta är en följd av den kraftiga uppgången i räntorna, vilket utökar de egna tillgångarna, samt på nedgången i kapitalkraven för aktierisken.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–9/2022

Premieinkomst för egen räkning: 1 029 miljoner euro (960)

Resultat före skatt: 183 miljoner euro (201)

Avkastning på eget kapital: -28,0 % (21,2)

Solvensgrad: 282 % (190 12/2021, 255 6/2022)

Intäkter av placeringsverksamheten: -10,7 % (7,3) och för det separerade beståndet -8,1 % (2,7)

Medelantal anställda: 629 (575)

 

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

 

Mandatumkoncernen

Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Kapitalförvaltningsbolaget Mandatum Asset Management kombinerar fondaffärsverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen.

www.mandatumlife.fi

 

Ytterligare information:

Mandatumkoncernens verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

*Redigerat den 2 november 2022 kl. 14.20: I meddelandet stod det att Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel sjönk med 1,9 procent vid utgången av september. Rätt andel, 9 procent, har lagts till i meddelandet.