Mandatumkoncernens resultat 1–9/2021

3.11.2021

Utmärkt resultat och stärkt solvens

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–september 2021 steg till 201 miljoner euro (100). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet ökade efter skatt till 266 miljoner euro (53). Avkastningen på eget kapital var 21,2 procent (-5,0). Mandatums operativa resultat (omkostnadsrörelsens resultat och kapitalförvaltningens resultat) steg i januari–september till 29 miljoner euro (19). Resultatet av riskrörelsen var 20 miljoner euro (16).

Premieinkomsten för egen räkning ökade och var 960 miljoner euro (670). Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 888 miljoner euro (602).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 7,3 procent (0,8) i januari–september 2021 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 2,7 procent (-0,5).

Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel ökade med 16 procent till 10,6 miljarder euro (9,2) vid utgången av september. Placeringsintäkterna stod för cirka två tredjedelar av ökningen i de förvaltade tillgångarna och nettokassaflödet för den resterande andelen på cirka 500 miljoner euro.

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–september som planerat och utgjorde 3,2 miljarder euro (3,5) vid periodens slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte i januari–september med 160 miljoner euro till 1,7 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 207 miljoner euro (218). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2021 samt åren 2022 och 2023 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2024 är 0,5 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Mandatum Lifes solvensgrad var 214 procent (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 188 procent (159 12/2020) vid slutet av september 2021.

 

Siffrorna i detta textavsnitt hänvisar till Mandatumkoncernen, om inte något annat anges.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–9/2021

Premieinkomst för egen räkning: 960 miljoner euro (670)

Resultat före skatt: 201 miljoner euro (100)

Avkastning på eget kapital: 21,2 % (-5,0)

Solvensgrad: 214 % (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 188 % (159 12/2020)

Intäkter av placeringsverksamheten: 7,3 % (0,8) och för det separerade beståndet 2,7 % (-0,5)

Medelantal anställda: 575 (579)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.


Mandatumkoncernen

Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life hör till de ledande livförsäkringsbolagen i Finland med verksamhet också i Baltikum. Mandatum Asset Management förvaltar Mandatum Lifes fondanknutna tillgångar och erbjuder sina kunder tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

 

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter