Mandatumkoncernens resultat 1–6/2022

3.8.2022

Rekordstark solvens och stabilt operativt resultat under årets första hälft.

Mandatumkoncernens resultat före skatt för första halvåret 2022 sjönk till 109 miljoner euro (141). Totalresultatet efter skatt som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var -249 miljoner euro (238). Avkastningen på eget kapital minskade till -31,6 procent (28,9). Mandatums operativa resultat (resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse och Mandatum Asset Managements resultat) steg till 22 miljoner euro (10). Resultatet av riskrörelsen steg till 16 miljoner euro (11).

Premieinkomsten för egen räkning ökade till 781 miljoner euro (703). Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 717 miljoner euro (656).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var -7,8 procent (6,8) i januari–juni 2022 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period var -6,7 procent (2,4).

Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och andra förvaltade kundmedel minskade fram till utgången av juni med 8 procent till 10,3 miljarder euro (11,1). Nettoteckningarna under det första halvåret 2022 uppgick till sammanlagt 254 miljoner euro.

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde vid utgången av juni 3,1 miljarder euro (3,2) Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade med 80 miljoner euro till 1,7 miljarder euro (1,7).

Mandatum Lifes solvensgrad steg till 255 procent från 190 procent vid utgången av 2021 och 216 procent vid utgången av mars 2022.

 

Kommentar från Mandatumkoncernens verkställande direktör Petri Niemisvirta:

”Trots det tuffa läget på placeringsmarknaden var det första halvåret 2022 på många sätt en lyckad period för Mandatum. Bolagets solvensgrad stärktes ytterligare till följd av bland annat kraftiga ränteökningar och den goda solvensställningen ger bolaget en utmärkt handlingsberedskap i det turbulenta marknadsklimatet.

Nettointeckningarna av kundmedel under årets första hälft var positiva trots marknadsläget. Kapitalanskaffningen för kapitalförvaltningens produkter lyckades i enlighet med målen.

Försäljningen av riskförsäkringar särskilt till företag har löpt väl. Ett exempel på detta är den största riskförsäkringsaffären i Mandatums historia som omfattar hela den finländska personalen hos ett storföretag.

Kundnöjdheten har ökat ytterligare i år, vilket vittnar om att vi lyckats väl med att vårda våra kundrelationer. Även personaltillfredsställelsen ligger på en fortsatt god nivå. Resultaten från Mandatums första Siqni-undersökning bland personalen visar att de aspekter som medarbetarna värdesätter mest fungerar som de ska på arbetsplatsen. I undersökningen hade Mandatum ett eNPS på 55, vilket kan anses som ett utmärkt resultat. Efter undersökningen fick Mandatum certifikatet Future Workplaces som erkännande för en positiv personalupplevelse”, säger Mandatumkoncernens verkställande direktör Petri Niemisvirta.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–6/2022

Premieinkomst för egen räkning: 781 miljoner euro (703)

Resultat före skatt: 109 miljoner euro (141)

Avkastning på eget kapital: -31,6 % (28,9)

Solvensgrad: 255 % (190 12/2021)

Avkastning från placeringsverksamheten: -7,8 % (6,8) och för det separerade beståndet -6,7 % (2,4)

Personal i genomsnitt: 626 (563)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos

 

Mandatumkoncernen

Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Kapitalförvaltningsbolaget Mandatum Asset Management kombinerar fondaffärsverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen.

www.mandatumlife.fi

 

Mer information:

Mandatumkoncernens verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter