Mandatumkoncernens resultat 1–3/2023

10.5.2023

Mandatum inledde 2023 i positiva tecken och den starka tillväxtutvecklingen fortsatte under det första kvartalet. Nettoteckningarna i fondanknutna kundmedel och övriga externa kundmedel uppgick till 291 miljoner euro, vilket bidrog till ökningen av dessa tillgångar med 5 procent från 10,3 miljarder euro vid utgången av 2022 till 10,8 miljarder euro vid slutet av mars 2023.

Mandatums provisionsintäkter från fondanknutna kundmedel och övriga kundmedel förbättrades i januari–mars 2023 till 13 miljoner euro (10). Placerings- och finansieringsverksamhetens resultat utan den fondanknutna rörelsen var 12 miljoner euro, när den negativa inverkan av upplösningen av diskonteringar och nedgången i diskonteringsräntorna under det första kvartalet delvis täckte nettoavkastningen på placeringsverksamheten på 70 miljoner euro. Avkastningen på placeringarna var 1,7 procent för det första kvartalet. Den löpande avkastningen på Mandatums ränteplaceringar till verkligt värde (mark-to-market yield) var 5,7 procent vid slutet av mars 2023.

Resultatet i anslutning till riskförsäkringar var 3 miljoner euro (3) och inflöt huvudsakligen genom upplösning av marginaler och riskjusteringar. Mandatums redovisade resultat före skatt utgjorde 32 miljoner euro (227) och totalresultatet 24 miljoner euro (-17)

Mandatumkoncernens solvensgrad enligt Solvens II steg från 266 procent vid utgången av 2022 och var 284 procent vid slutet av mars 2023. Den förbättrade solvensen kan tillskrivas den stabila utvecklingen av kapitalbasen samt det sänkta solvenskravet i och med mindre exponering mot aktie- och ränterisker. Kapitalbasen utgjorde vid utgången av det första kvartalet 2 498 miljoner euro och solvenskravet 880 miljoner euro.

Mandatums försäkringsbesparingar med beräkningsränta, vars garantiränta är 3,5 eller 4,5 procent, minskade under kvartalet med 40 miljoner euro till 1 546 miljoner euro (1 586). I sin helhet utgjorde försäkringsbesparingarna med beräkningsränta 2,6 miljarder euro (2,7 12/2022).

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–3/2023

 

1.1–31.3.2023

1.1–31.3.2022

1.1–31.12.2022 

(Miljoner euro, om inte något annat anges) 

     

Fondanknutna tillgångar och fondernas förvaltade tillgångar sammanlagt

10 776

10 974

10 302

Förvaltade tillgångar sammanlagt (AuM)

19 831

20 453

19 219

Nettoflöde till fondanknutna tillgångar och fonder

291

251

537

Resultat före skatt

32,0

226,8

686,2

Totalresultat*

23,7

-16,7

58,0

Avkastning på placeringstillgångarna, %*

1,7

-4,0

-9,0

Solvensgrad, % 

284

219

266

Avkastning på eget kapital (ROE), %* (av totalresultatet)

5,8

-3,9

3,3

(Oreviderad)

* Enligt IFRS 17

 

Mandatum

Mandatum är en betydande tillhandahållare av finansiella tjänster som kombinerar specialkunnande inom pengar och liv. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett utbud av tjänster inom kapital- och förmögenhetsförvaltning, sparande och investering, belöning och engagemang, beredskap inför pensionstiden och personförsäkring. Mandatum tillhandahåller tjänster för företagskunder, privatkunder samt institutionella kunder och kapitalförvaltningskunder. Kärnan i Mandatums framgångsrika affärsverksamhet är en kompetent personal, ett starkt varumärke och en lyckad investeringsverksamhet.

www.mandatum.fi

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548