Mandatumkoncernens resultat 1–3/2022

4.5.2022

Stark solvensgrad och starkt operativt resultat under det första kvartalet.

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–mars 2022 utgjorde 72 miljoner euro (76). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet sjönk efter skatt till -133 miljoner euro (108). Avkastningen på eget kapital var -31,8 procent (27,2). Mandatums operativa resultat (resultatet av Mandatum Lifes omkostnadsrörelse och Mandatum Asset Managements resultat) för januari–mars steg till 12 miljoner euro (6). Resultatet av riskrörelsen var 8 miljoner euro (6).

Premieinkomsten för egen räkning ökade och var 480 miljoner euro (269). Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 442 miljoner euro (240).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var -4,0 procent (3,5) i januari–mars 2022 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period -2,4 procent (1,0).

De positiva nettoteckningarna räckte inte till för att kompensera nedgången i värdet till följd av den negativa placeringsmarknaden, varpå Mandatums kundmedel inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel minskade i januari–mars med 1,9 procent till 10,9 miljarder euro (11,1).

De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde vid slutet av mars 3,2 miljarder euro (3,2). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte i januari–mars enligt förväntningarna med 41 miljoner euro till 1,7 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 259 miljoner euro (274). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan är 0,25 procent för åren 2022–2025 och 0,75 procent för år 2026. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,00 procent.

Mandatum Lifes solvensgrad uppgick vid utgången av mars 2022 till 216 procent (190 12/2021). Mandatumkoncernens solvensgrad är på motsvarande nivå.

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–3/2022

Premieinkomst för egen räkning: 480 miljoner euro (269)

Resultat före skatt: 72 miljoner euro (76)

Avkastning på eget kapital: -31,8 % (27,2)

Solvensgrad: 216 % (190 12/2021)

Intäkter av placeringsverksamheten: -4,0 % (3,5) och för det separerade beståndet -2,4 % (1,0)

Medelantal anställda: 623 (563)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Mandatumkoncernen
Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Kapitalförvaltningsbolaget Mandatum Asset Management kombinerar fondaffärsverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt kapitalförvaltningstjänster för Sampokoncernen.
www.mandatumlife.fi

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548