Mandatum Lifes resultat 2018: Ett starkt år på många sätt

7.2.2019

Mandatum Lifes resultat före skatt och premieinkomst ökade jämfört med året innan.
 
Mandatum Lifes resultat för 2018 före skatt ökade till 450 miljoner euro (236). Resultatet inkluderar en betalning på 197 miljoner euro i samband med samarbetsavtalet som tecknades med Danske Bank under andra kvartalet 2018. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet efter skatt minskade till 112 miljoner euro (188). Avkastningen på eget kapital var 8,7 procent (13,3). Fonden för verkligt värde var 352 miljoner euro (599) vid utgången av december. Nettoavkastningen på placeringstillgångarna var 232 miljoner euro (376) utan avkastningen i anslutning till fondanknutna försäkringar. Avkastningen på de fondanknutna försäkringarna var -259 miljoner euro (405).

Omkostnadsrörelsens resultat slog nytt rekord under 2018 med 35 miljoner euro (33). Riskrörelsens resultat uppgick till 33 miljoner euro (35).

Premieinkomsten för egen räkning utgjorde 1 074 miljoner euro (960). Premieinkomsten inom fondförsäkringar var 976 miljoner euro (850).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar uppgick i slutet av december 2018 till 5,6 miljarder euro (6,3), då de tillgångar på 7,0 miljarder euro (7,1) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 4,6 miljarder euro (5,2) enligt marknadsvärdet per den 31 december 2018. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var -2,4 procent (6,5) under 2018. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,0 miljarder euro (1,1). Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under 2018 var -1,9 procent (1,8).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar utgjorde 11,2 miljarder euro (11,6) i slutet av 2018. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 7,0 miljarder euro (7,1), det vill säga 62 procent (61) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade som planerat under 2018 och uppgick i slutet av året till 4,2 miljarder euro (4,6). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade under året med 209 miljoner till 2,4 miljarder euro.

År 2018 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 403 miljoner euro i pension till cirka 65 000 pensionstagare samt totalt cirka 50 000 övriga ersättningar.
 
Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:
 
”Sett till resultatet blev 2018 ett utmärkt år för Mandatum Life. Det var också ett starkt år vad gäller premieinkomsten och vi förvaltade rekordmycket pengar för våra kunder. Även omkostnadsrörelsens resultat låg på en bra nivå. Placeringsverksamhetens resultat blev dock relativt svagt på grund av det tuffa marknadsklimatet.
 
Vi tecknade ett nytt samarbetsavtal med Danske Bank 24.4.2018 och samarbetet har fått en bra start.
 
I slutet av hösten meddelade vi att vi under första hälften av 2019 kommer att öppna Mandatum Trader, en ny handelstjänst som bygger på teknologi från Saxo Bank. Tjänsten utökar vårt erbjudande till ett nytt område och breddar vårt serviceutbud till såväl nya som befintliga kunder.
 
En glädjande nyhet för fjolårets del är att både personalen och kunderna är nöjda med oss: 90 procent av personalen upplever oss som en mycket bra arbetsgivare och kundtillfredsställelsen låg på en mycket hög nivå jämfört med branschen överlag.”


Mandatum Lifes nyckeltal 2018
Premieinkomst för egen räkning: 1 074 miljoner euro (960)
Resultat före skatt: 450 miljoner euro (236)
Avkastning på eget kapital: 8,7 % (13,3)
Kapitaltäckningsgrad: med beaktande av övergångsbestämmelserna 176 % (182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 131 % (127)
Avkastning på placeringstillgångarna: -2,4 % (6,5) och för det separerade beståndet -1,9 % (1,8)
Medelantal anställda: 531 (525)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos
 
Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548