Mandatum Lifes resultat 1–9/2019

6.11.2019

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–september 2019 utgjorde 212 miljoner euro (385). I siffran för jämförelseperioden ingår en engångsersättning på 197 miljoner euro som hänför sig till samarbetsavtalet mellan Mandatum Life och Danske Bank.

Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet sjönk efter skatt till 224 miljoner euro (232). Avkastningen på eget kapital var 25,9 procent (22,5). Fonden för verkligt värde uppgick vid slutet av september till 406 miljoner euro (352). Omkostnadsrörelsens resultat var 17,0 miljoner euro (19,5) i januari–september 2019. Resultatet av riskrörelsen var 15,1 miljoner euro (15,1).

Premieinkomsten för egen räkning ökade till 824 miljoner euro (681). Premieinkomsten från fondförsäkringar utgjorde 720 miljoner euro (593), dvs. cirka 87 procent av premieinkomsten.
Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 6,7 procent (1,4) i januari–september 2019 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 5,3 procent (0,0).
Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 5,7 miljarder euro (5,6) vid slutet av september 2019, då de tillgångar på 7,8 miljarder euro (7,0) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,7 miljarder euro (4,6) enligt marknadsvärdet per den 30 september 2019. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 1,0 miljarder euro (1,1).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar uppgick till 11,7 miljarder euro (11,2) vid utgången av september. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 7,8 miljarder euro (7,0), dvs. 65 procent (64) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta sjönk till 4,0 miljarder euro (4,2) vid slutet av september 2019. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade i januari–september 2019 med 198 miljoner euro till 2,2 miljarder euro (2,4).

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 227 miljoner euro (232). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2019 samt åren 2020 och 2021 är 0,25 procent. Under det tredje kvartalet 2019 sänktes diskontoräntan för år 2022 med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,5 procent.

Standard & Poor’s gav den 18 september 2019 Mandatum Livförsäkringsaktiebolag kreditbetyget A+. I september emitterade bolaget ett kapitallån på 250 miljoner euro. Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var 178 procent (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 142 procent (131 12/2018) vid slutet av september 2019.

Mandatum Lifes nyckeltal 1–9/2019

Premieinkomst för egen räkning: 824 miljoner euro (681)

Resultat före skatt: 212 miljoner euro (385)

Avkastning på eget kapital: 25,9 % (22,5)

Kapitaltäckningsgrad: 178 % (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 142 % (131 12/2018)

Intäkter av placeringsverksamheten: 6,7 % (1,4) och för det separerade beståndet 5,3 % (0,0)

Medelantal anställda: 557 (529)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter