Mandatum Lifes investeringar har ett klart mindre koldioxidavtryck än jämförelseindexen

25.5.2019

Koldioxidavtrycket för de fondanknutna tillgångar som förvaltas av Mandatum Life har mätts för år 2018. Investeringarnas koldioxidavtryck låg som helhet 12 % under jämförelseindexen och inom aktieinvesteringarna 30 % under nivån för jämförelseindexen.
 

Investeringarnas totala årliga koldioxidavtryck var 1 151 030 CO2-ekvivalentton. Tillväxten jämfört med föregående år var 17 %, vilket beror på ökningen i de förvaltade tillgångarna. Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet, som mäter investeringsobjektens utsläpp i förhållande till bolagens årliga omsättning, minskade från året innan (5 %).
 

”Vi är nöjda över att klimatpåverkan av våra investeringar är betydligt mindre än för indexen. Framför allt inom aktieinvesteringarna ligger koldioxidutsläppen för de bolag som vi äger klart under jämförelseindexens utsläppsnivåer. Med beaktande av samtliga tillgångsklasser minskade vårt koldioxidavtryck i förhållande till det investerade kapitalet från året innan”, konstaterar direktör Carolus Reincke med ansvar för Mandatum Lifes allokeringslösningar.
 

”Mandatum Life införde i fjol striktare ESG-kriterier vid bedömningen av investeringsobjekten, vilket i sin helhet styr vår investeringsverksamhet i en mer ansvarsfull riktning.”

Sammanfattning av koldioxidavtrycket för Mandatum Lifes investeringar 2018 (inom parentes de jämförbara siffrorna för året innan):

 • Investeringarnas koldioxidavtryck var 1 151 030 CO2e-ton (980 257).
 • Investeringarnas koldioxidavtryck i förhållande till tillgångarna var 319 CO2e-ton/miljon euro (330).
 • Aktieinvesteringarnas koldioxidavtryck i förhållande till tillgångarna var 109 CO2e-ton/investerad miljon euro (95).
 • Ränteinvesteringarnas koldioxidavtryck i förhållande till tillgångarna var 432 CO2e-ton/investerad miljon euro (527).
 • Koldioxidavtrycket var -12 % under nivån för jämförelseindexen.
 • Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet var 247 CO2e-ton/miljon omsatta euro och 3 % över nivån för jämförelseindexen.

Koldioxidavtrycket för de enskilda placeringskorgarna framgår av investeringsobjektens månadsöversikter.

Så här gjordes mätningen:

 • Mätningen gjordes på de investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life i fråga om bolagets egna placeringskorgar, den diskretionära kapitalförvaltningen och Allokering-placeringskorgarna enligt situationen per den 31 december 2018.
 • Mätningen utfördes av ISS Ethix.
 • Beräkningen omfattar cirka 90 % av de fondanknutna investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life Investeringsservice Ab.
 • Mätningen omfattade inte konsultativ kapitalförvaltning, strukturerade investeringar eller indexplaceringskorgar.
 • Investeringsobjektens koldioxidavtryck baserar sig på Carbon Disclosure Projects (CDP) data om bolagens utsläpp. Till den del som data inte finns att tillgå, har utsläppen estimerats med användning av ISS Ethix branschspecifika modeller.

Som medlem i koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition eftersträvar Mandatum Life att minska investeringarnas utsläpp globalt genom att aktivt förvalta klimatriskerna i investeringsverksamheten och erbjuda möjligheter att investera i klimatsmartare bolag. I och med undertecknandet av FN:s initiativ Montréal Pledge publicerar Mandatum Life årligen resultatet av mätningen av utsläppen för sina investeringar.

 

Ytterligare information:

Carolus Reincke, direktör, allokeringslösningar, carolus.reincke@mandatumlife.fi, tfn 050 355 4540
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter