Koldioxidavtrycket i Mandatum Lifes investeringar understiger klart nivån för jämförelseindexen

22.6.2020

Koldioxidavtrycket i de fondanknutna tillgångar som förvaltas av Mandatum Life har mätts för år 2019. Investeringarnas koldioxidavtryck mätt enligt finansierade utsläpp* låg som helhet 26 procent under de index som beskriver den allmänna marknaden. Inom aktieinvesteringarna låg koldioxidavtrycket 37 procent under nivån för marknadsindexen och inom ränteinvesteringarna 21 procent under nivån för marknadsindexen.

Investeringarnas totala årliga kodioxidavtryck var 1 357 008 (1 151 030) CO2-ekvivalentton. Tillväxten i investeringarnas sammanlagda koldioxidavtryck jämfört med föregående mätning berodde på ökningen i de förvaltade tillgångarna. Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet**, som mäter investeringsobjektens utsläpp i förhållande till bolagens årliga omsättning, minskade med 20 procent från året innan.

Beaktande av klimatförändringen och en effektiv hantering av klimatrisken är ett av insatsområdena i Mandatum Lifes investeringsverksamhet. Mandatum Life har förbundit sig att mäta och minska koldioxidavtrycket i sina investeringar över tid.

”Vi är nöjda över att klimatpåverkan av våra investeringar är betydligt mindre än för indexen. Framför allt inom aktieinvesteringarna ligger koldioxidutsläppen för de bolag som vi äger klart under jämförelseindexens utsläppsnivåer. Med beaktande av samtliga tillgångsklasser minskade vårt koldioxidavtryck i förhållande till det investerade kapitalet från i fjol”, konstaterar direktör Carolus Reincke med ansvar för Mandatum Lifes allokeringslösningar.

”Vi arbetar kontinuerligt för detta genom att hantera klimatriskerna i investeringsverksamheten. Vi fastställer årligen investeringarnas koldioxidavtryck och avtrycket följs upp separat för varje placeringskorg eller fond. I praktiken ansvarar portföljförvaltarna för samtliga placeringskorgar, fonder eller ansvarsområden för en effektiv hantering av klimatrisken i de investeringsobjekt som de förvaltar. För våra kunder syns detta exempelvis i att det går att kontrollera koldioxidavtrycket för enskilda placeringskorgar i investeringsobjektens månadsöversikter”, berättar Reincke.

Som medlem i koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition eftersträvar Mandatum Life att minska investeringarnas utsläpp globalt genom att aktivt förvalta klimatriskerna i investeringsverksamheten och erbjuda möjligheter att investera i klimatsmartare bolag. I och med undertecknandet av FN:s initiativ Montréal Pledge publicerar Mandatum Life årligen resultatet av mätningen av utsläppen för sina investeringar.

Dessutom upprätthåller Mandatum Life en policy för ansvarsfulla investeringar, där bolagets utgångspunkter och mål för ansvarsfulla investeringar definieras mer ingående. I policyn redogörs för på vilka sätt ansvarsfulla investeringar genomförs inom olika tillgångsslag och öppnas mer i detalj Mandatum Lifes förbindelser när det gäller att beakta klimatförändringen.

 

*) Finansierade utsläpp (financed emissions) uttrycker placeringsportföljens utsläpp i förhållande till det investerade kapitalet. Inom aktieinvesteringarna sätts utsläppen i relation till företagets marknadsvärde och inom ränteinvesteringarna till skuldvolymen. Utsläppen fördelas på placeringsportföljen i förhållande till ägarandelen.

**) Genomsnittlig kolintensitet (average carbon intensity) är ett alternativt sätt att mäta placeringsportföljens kolrisk. I kolintensiteten ställs utsläppen i förhållande till företagets omsättning. Den rapporterade siffran är det vägda medeltalet av investeringarnas kolintensitet.

Policy för ansvarsfulla investeringar »

 

Så här gjordes mätningen:

  • Mätningen gjordes på de investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life i fråga om bolagets egna placeringskorgar, diskretionära kapitalförvaltning och Allokering-placeringskorgar enligt situa­tionen per den 31 december 2019.
  • Mätningen genomfördes av ISS ESG.
  • Kalkylen omfattar cirka 78 procent av de fondanknutna investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life Investeringsservice Ab.
  • Investeringsobjektens koldioxidavtryck baserar sig på Carbon Disclosure Projects (CDP) data om bolagens utsläpp. Till den del som data inte finns att tillgå, har utsläppen uppskattats med användning av ISS ESG:s branschspecifika modeller.

Ytterligare information:

Carolus Reincke, direktör, allokeringslösningar, carolus.reincke@mandatumlife.fi, tfn 050 355 4540
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter