Kolintensiteten i Mandatums investeringar har nästan halverats från år 2017

13.9.2022

Den genomsnittliga kolintensiteten i Mandatums investeringar år 2021 var 202 tCo2e/MEUR. Resultatet ligger betydligt (-42 %) under marknadens genomsnittliga nivå.

Den jämförbara kolintensiteten i kundtillgångarna i Mandatums fondanknutna försäkringar har minskat med cirka 47 % från år 2017. Minskningen i utsläppen kan till stor del tillskrivas de aktiva åtgärder som vidtagits i portföljerna.

Resultaten i korthet:
  • Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet* var 202 tCO2e/MEUR, vilket är 42 % lägre än marknadsindexen.
  • Aktieinvesteringarnas differens till marknadsindexen var -35 % (126 tCO2e/MEUR) och ränteinvesteringarnas -27 % (262 tCO2e/MEUR).
  • Den jämförbara förändringen i kolintensiteten i Mandatum Asset Managements förvaltade investeringstillgångar i förhållande till år 2020 var 3 %.
  • Investeringarnas totalutsläpp** var 1 427 592 tCO2 Totalutsläppen är inte jämförbara med det rapporterade utfallet för år 2020, eftersom siffran innehåller nya tillgångsposter till följd av bildandet av Mandatum Asset Management.

Beaktandet av klimatförändringen och reduceringen av investeringarnas koldioxidavtryck hör till insatsområdena i Mandatums investeringsverksamhet och investeringarnas koldioxidavtryck är ett av de viktigaste mätarna för en ansvarsfull investeringsverksamhet.

”Klimatförändringen inverkar på verksamheten i alla bolag på ett eller annat sätt. Samtidigt har bolagens åtgärder inverkan på klimatförändringen. Därför mäter vi både klimatriskernas ekonomiska konsekvenser för de bolag som utgör investeringsobjekt och investeringsportföljens koldioxidavtryck. På detta sätt får vi en övergripande uppfattning om klimatriskerna och klimatkonsekvenserna i våra investeringar”, säger senior portföljförvaltare Topias Kukkasniemi från Mandatum Asset Management.

”Vi är mycket nöjda över att vi nästan lyckats halvera investeringarnas kolintensitet jämfört med år 2017. Vi fortsätter det långsiktiga arbetet för att hantera investeringarnas klimatrisker och minska klimatkonsekvenserna.

Som medlem i koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition strävar Mandatum efter att minska investeringarnas utsläpp genom att aktivt hantera klimatriskerna i investeringsverksamheten och erbjuda möjligheter att investera i klimatsmartare bolag. I och med undertecknandet av FN:s initiativ Montréal Pledge publicerar Mandatum årligen resultatet av mätningen av utsläppen för sina investeringar.

Så här gjordes mätningen:
  • Investeringarnas koldioxidavtryck fastställdes i samarbete med ISS ESG.
  • Mätningen gjordes på de investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Asset Management i fråga om bolagets egna placeringskorgar, fonder, diskretionära kundportföljer och allokeringslösningar enligt situationen per den 31 december 2021.
  • Investeringsobjektens koldioxidavtryck baserar sig på Carbon Disclosure Projects (CDP) databas om bolagens utsläpp. Till den del som data inte finns att tillgå har utsläppen uppskattats med användning av ISS ESG:s branschspecifika modeller.

 

* Den genomsnittliga kolintensiteten (average carbon intensity) ställer utsläppen i förhållande till företagets omsättning. Den rapporterade siffran är det vägda medeltalet av investeringarnas kolintensitet. Utsläppen innehåller s.k. Scope 1 och Scope 2 utsläpp, dvs. utsläpp som härrör från bolagets operativa verksamhet och från den energi som bolaget köper.

** Investeringsportföljens totalutsläpp beräknas genom att företagens utsläpp fördelas på placeringsportföljen inom aktieinvesteringarna på basis av ägarandelen och inom ränteinvesteringarna på basis av skuldinnehavet eller företagets värde. Utsläppen innehåller s.k. Scope 1 och Scope 2 utsläpp, dvs. utsläpp som härrör från bolagets operativa verksamhet och från den energi som bolaget köper.

 

Ytterligare upplysningar:

Senior portföljförvaltare Topias Kukkasniemi: topias.kukkasniemi@mandatumam.com, 050 426 5439

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

Korrigering den 7 juni 2023: kolintensitetssiffrorna i meddelandet har uppdaterats, eftersom det noterats felaktiga data i kalkylerna. Investeringarnas rapporterade kolintensitet har varit för låg åren 2016–2021. Felet har ingen nämnvärd inverkan på utvecklingen av investeringarnas kolintensitet över fem år. De ursprungliga siffrorna som rapporterats den 13 september 2022 finns här (på engelska).