Insiderinformation: Sampo påbörjar strategisk utvärdering av Mandatum

7.12.2022

I enlighet med gruppens strategiska inriktning på skadeförsäkring har Sampo under de senaste åren tagit ett antal steg ämnade att förenkla gruppens struktur, varav försäljningen av innehavet i Nordea har varit det största. Som ett nästa steg har styrelsen i Sampo Abp nu beslutat att påbörja en strategisk utvärdering av Mandatum.

Styrelsen kommer att utvärdera ett stort antal alternativ, inklusive om en möjlig separation av Mandatum från gruppen kunde vara i aktieägarnas bästa intresse, till exempel genom en partiell delning och börsnotering. Sampo kommer att ge ytterligare information om den strategiska utvärderingen i samband med sitt helårsresultat för 2022, 10 februari 2023.

- Styrelsen är nöjd med Sampos nuvarande koncernstruktur, som erbjuder både diversifiering och attraktivt kassaflöde. Den strategiska utvärderingen styrelsen nu påbörjar kommer att överväga möjliga fördelar i att ytterligare fokusera Sampo emot gruppens unika skadeförsäkringsverksamhet, vilket skulle möjliggöra direkt investering i denna och ge Mandatum större strategisk flexibilitet. Styrelsen kommer endast att rekommendera förändringar i koncernstrukturen ifall en tydlig möjlighet att skapa aktieägarvärde kan identifieras, säger styrelseordförande Björn Wahlroos.

I det fall att styrelsen väljer att föreslå en partiell delning för att separera Mandatum från gruppen, kommer Sampos aktieägare att behöva godkänna beslutet på Sampo Abps bolagstämma.

 

SAMPO ABP
Investerarrelationer och koncernkommunikation

 

Sami Taipalus
IR-chef
tel. +358 10 516 0030

 

Mandatum i korthet

Mandatum tillhandahåller sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, ersättningar, beredskap inför pensioneringen och personförsäkring. Mandatums verksamhet är huvudsakligen förlagd till Finland, där bolaget har 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Mandatum sysselsätter ungefär 580 personer och är Sampo Abps helägda dotterbolag.

Distribution:
Media