Mandatum Lifes resultat 1–6/2019

7.8.2019

Positivt resultat och rekordstor andel av placeringsbundna försäkringsbesparingar.

Mandatum Lifes resultat före skatt var 137 miljoner euro (313) i januari–juni 2019. Jämförelseperiodens resultat inkluderar en engångsersättning på 197 miljoner euro som anknyter till samarbetsavtalet som tecknades med Danske Bank under andra kvartalet 2018.

Totalresultatet efter skatt som beaktar förändringarna i marknadsvärdet ökade till 190 miljoner euro (185). Avkastningen på eget kapital var 30,1 procent (25,9). Fonden för verkligt värde ökade under januari–juni 2019 i januari–juni till 431 miljoner euro (351). Omkostnadsrörelsens resultat för första halvåret uppgick till 7 miljoner (13). Riskrörelsens resultat uppgick till 10 miljoner euro (10).

Premieinkomst för egen räkning uppgick i januari–juni 2019 till 529 miljoner euro (528) Premieinkomsten inom fondförsäkringar var 466 miljoner euro (475).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde i januari–juni 2019 uppgick till 6,1 procent (0,4) och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde samma period var 4,5 procent (-0,5).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar uppgick i slutet av juni 2019 till 5,5 miljarder euro (5,6), då de tillgångar på 7,5 miljarder euro (7,0) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 4,5 miljarder euro (4,6) enligt marknadsvärdet per den 30 juni 2019. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,0 miljarder euro (1,1).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar utgjorde totalt 11,6 miljarder euro (11,2). I slutet av juni 2019 var de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar 7,5 miljarder euro (7,0), det vill säga 64 procent (62) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. Värdet på avsättningarna med beräkningsränta uppgick i slutet av juni till 4,1 miljarder euro (4,2). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade i januari–juni 2019 med 130 miljoner till 2,3 miljarder euro.

På grund av den låga räntenivån har Mandatum Life totalt förstärkt sina avsättningar med 242 miljoner euro (232). Talet inkluderar inte poster som anknyter till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av 2019 samt åren 2020 och 2021 är 0,25 procent. Under andra kvartalet 2019 sänktes diskontoräntan för 2022 med 0,25 procentenheter till 3,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsbeståndet är 0,50 procent.

I slutet av juni 2019 uppgick Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad till 155 procent (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 119 procent (131 12/2018).

 

Mandatum Lifes nyckeltal 1-6/2019

Premieinkomsten för egen räkning: 529 miljoner euro (528)

Resultat före skatt: 137 miljoner euro (313)

Avkastning på eget kapital: 30,1 % (25,9)

Kapitaltäckningsgrad: med beaktande av övergångsbestämmelserna 155 % (176 12/2018) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 119 % (131 12/2018)

Avkastning på placeringstillgångarna: 6,1 % (0,4) och för det separerade beståndet 4,5 % (-0,5)

Medelantal anställda: 554 (529)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos
 


Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548