Mandatumkoncernens resultat 1–6/2021

4.8.2021

Starkt resultat och kraftig tillväxt det första halvåret

Siffrorna i detta textavsnitt hänvisar till Mandatumkoncernen, om inte något annat anges.

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–juni 2021 steg till 141 miljoner euro (39). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet ökade efter skatt till 238 miljoner euro (-90). Avkastningen på eget kapital var 28,9 procent (-13,3). Mandatums operativa resultat (omkostnadsrörelsens resultat och kapitalförvaltningens resultat) steg till 17 miljoner euro (10). Resultatet av riskrörelsen var 11 miljoner euro (10).

Premieinkomsten för egen räkning ökade och var 703 miljoner euro (498). Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 656 miljoner euro (449).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 6,8 procent (-2,7) i januari–juni 2021 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 2,4 procent (-2,3).

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,6 miljarder euro (4,4) enligt marknadsvärdet vid utgången av juni 2021. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 0,8 miljarder euro (1,0).

Mandatums försäkringstekniska avsättningar inom fondförsäkringar och övriga förvaltade kundmedel ökade med 1,2 miljarder euro till 10,4 miljarder euro (9,2) vid utgången av juni tack vare ett nettokassaflöde på cirka 400 miljoner euro och den positiva marknadsutvecklingen. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade under det andra kvartalet som planerat och utgjorde 3,3 miljarder euro (3,5) vid utgången av juni 2021. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 97 miljoner euro till 1,8 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 220 miljoner euro (218). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2021 samt åren 2022 och 2023 är 0,25 procent. Mandatum Lifes diskontoränta för 2024 sänktes under det första kvartalet till 1,5 procent, vilket hade en negativ resultatpåverkan på 31 miljoner euro. Under det andra kvartalet sänktes diskontoräntan för 2024 ytterligare till 1,0 procent, vilket i sin tur hade en negativ resultatpåverkan på 8 miljoner euro. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Mandatum Lifes solvensgrad var 209 procent (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 182 procent (159 12/2020) vid slutet av juni 2021.

 

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

”Mandatum nådde upp till ett utmärkt resultat och en stark tillväxt under det första halvåret. Vårt nettokassaflöde utvecklades mycket positivt, vilket tillsammans med den gynnsamma placeringsmarknaden ökade de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar och de övriga förvaltade kundmedlen till över 10 miljarder euro.

Ökningen skedde omfattande inom alla segment, från institutionella kunder till privatpersoner. Det berättar att kunderna har tillägnat sig vår unika modell för saminvestering.

Även vårt arbete för framtida tillväxt konkretiserades på många sätt under det första halvåret. Mandatumkoncernens strukturomvandling, där Sampokoncernens kapitalförvaltning koncentreras till Mandatum Asset Management, stärker vår strategi för saminvestering ytterligare. Dessutom köpte vi Nordhavens affärsverksamhet i anslutning till aktiebaserade incitament, och Mandatum Asset Management meddelade den 1 juli att bolaget undertecknat ett avtal om förvärv av Trevians affärsverksamhet med fokus på fastighetsfonder.”

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–6/2021

Premieinkomst för egen räkning: 703 miljoner euro (498)

Resultat före skatt: 141 miljoner euro (39)

Avkastning på eget kapital: 28,9 % (-13,3)

Solvensgrad: 209 % (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 182 % (159 12/2020)

Intäkter av placeringsverksamheten: 6,8 % (-2,7) och för det separerade beståndet 2,4 % (-2,3)

Medelantal anställda: 563 (581)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

 

Mandatumkoncernen
Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Mandatum Asset Management Ab. Mandatum Life hör till de ledande livförsäkringsbolagen i Finland med verksamhet också i Baltikum. Mandatum Asset Management förvaltar Mandatum Lifes fondanknutna tillgångar och erbjuder sina kunder tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548