Mandatumkoncernens resultat 1–3/2021

5.5.2021

Gott resultat och stark solvensställning under det första kvartalet.

Mandatumkoncernens redovisade resultat före skatt för januari–mars 2021 steg till 76 miljoner euro (-16). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt 108 miljoner euro (-323). Avkastningen på eget kapital var 27,2 procent (-105,2). Omkostnadsrörelsens resultat steg i januari–mars till 8 miljoner euro (6). Resultatet av riskrörelsen var 6 miljoner euro (5).

Premieinkomsten för egen räkning var 269 miljoner euro (287). Premieinkomsten från fondförsäkringar utgjorde 201 miljoner euro (224).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 3,5 procent (-8,7) i januari–mars 2021 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 1,0 procent (-6,6).

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,5 miljarder euro (4,2) enligt marknadsvärdet vid utgången av mars 2021. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 0,9 miljarder euro (0,9).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar uppgick till 12,7 miljarder euro (12,3) vid utgången av mars 2021. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 9,2 miljarder euro (8,8), dvs. 72 procent (72) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–mars som planerat och utgjorde 3,4 miljarder euro (3,5) vid kvartalets slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade fram till utgången av mars 2021 med 50 miljoner euro till 1,8 miljarder euro (1,9).

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 232 miljoner euro (218). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2021 samt åren 2022 och 2023 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2024 är 1,5 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent och 221 miljoner euro (232) har reserverats för sänkningen av diskontoräntan.

Mandatum Lifes solvensgrad var 200 procent (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 173 procent (159 12/2020) vid slutet av mars 2021.

 

Mandatumkoncernens nyckeltal 1–3/2021

Premieinkomst för egen räkning: 269 miljoner euro (287)

Resultat före skatt: 76 miljoner euro (-16)

Avkastning på eget kapital: 27,2 % (-105,2)

Solvensgrad: 200 % (188 12/2020) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 173 % (159 12/2020)

Intäkter av placeringsverksamheten: 3,5 % (-8,7) och för det separerade beståndet 1,0 % (-6,6)

Medelantal anställda: 563 (578)

Mandatums resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

 

Mandatumkoncernen
Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Mandatum Kapitalförvaltning Ab. Mandatum Life hör till de ledande livförsäkringsbolagen i Finland med verksamhet också i Baltikum. Mandatum Kapitalförvaltning förvaltar Mandatum Lifes fondanknutna tillgångar och erbjuder sina kunder tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter