Mandatum Lifes resultat 2020: Utmärkt resultat trots krävande miljö

11.2.2021

Exceptionellt gott totalresultat och stark solvens

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–december 2020 utgjorde 154 miljoner euro (280). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt 213 miljoner euro (308). Avkastningen på eget kapital var 14,4 procent (23,5). Fonden för verkligt värde uppgick vid slutet av december till 534 miljoner euro (438). Omkostnadsrörelsens resultat steg i januari–december till 27 miljoner euro (24). Resultatet av riskrörelsen var 38 miljoner euro (35).

Premieinkomsten för egen räkning sjönk till 1 051 miljoner euro (1 596). Premieinkomsten från fondförsäkringar utgjorde 960 miljoner euro (1 476). År 2019 ingick både i premieinkomsten och i de utbetalda ersättningarna en engångspost på 400 miljoner euro till följd av förändringen i skattebehandlingen av livförsäkringsprodukter.

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde år 2020 var 6,5 procent (9,2) och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 1,5 procent (6,4).

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,8 miljarder euro (4,7) enligt marknadsvärdet per den 31 december 2020. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 1,0 miljarder euro (1,0).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar uppgick till 12,3 miljarder euro (12,0) vid utgången av 2020. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 8,8 miljarder euro (8,1), dvs. 72 procent (67) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade under 2020 som planerat och utgjorde 3,5 miljarder euro (3,9) vid årets slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade under året med 268 miljoner euro till 1,9 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 218 miljoner euro (230). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för åren 2020–2023 är 0,25 procent. Den nya diskontoräntan för år 2022 och 2023 inverkade negativt på resultatet med 77 miljoner euro. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Mandatum Lifes solvensgrad var 188 procent (194 12/2019) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 159 procent (159 12/2019) vid slutet av december 2020.

År 2020 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 395 miljoner euro (427) i pension till cirka 59 000 pensionstagare. Övriga ersättningar utbetalades sammanlagt cirka 63 000 stycken.

 

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar

”År 2020 går till historien för covid-19-pandemin och dess omfattande konsekvenser för samhället, ekonomin och den enskilda människans vardag. Trots det förändrade världsläget blev Mandatum Lifes år utmärkt. Jag är nöjd över bolagets goda resultat för helåret och framför allt över att totalresultatet som beaktar placeringsverksamheten till verkligt värde blev exceptionellt gott. Bolagets solvens var stark genom hela året.

Vi är vana att bereda oss i förväg. Vår på förhand säkerställda goda förändringsberedskap möjliggjorde att hela vår personal kunde övergå till distansarbete med en dags varsel den 13 mars. Fungerande tekniska lösningar och processer har möjliggjort ett smidigt arbete på distans under hela coronatiden.

Vi kunde betjäna våra kunder och möta deras behov på alla sätt i det osäkra läget. Ett bevis på att vi lyckats är vår rekordhöga kundnöjdhet för hela året.

Personaltillfredsställelsen har också varit utmärkt trots de exceptionella arbetsförhållandena. Bolaget valdes till Finlands bästa och Europas tionde bästa arbetsplats i Great Place to Work-institutets undersökning i serien för stora företag. Hela 95 procent av våra medarbetare upplevde att de arbetar på en mycket bra arbetsplats.”

 

Mandatum Lifes nyckeltal 2020

Premieinkomst för egen räkning: 1 051 miljoner euro (1 596)

Resultat före skatt: 154 miljoner euro (280)

Avkastning på eget kapital: 14,4 % (23,5)

Solvensgrad: 188 % (194) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 159 % (159)

Intäkter av placeringsverksamheten: 6,5 % (9,2) och för det separerade beståndet 1,5 % (6,4)

Medelantal anställda: 576 (563)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548