Mandatum Lifes resultat 2019: Premieinkomsten inom fondförsäkringar åter på rekordnivå

6.2.2020

Både det jämförbara resultatet och premieinkomsten ökade från året innan

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för 2019 utgjorde 280 miljoner euro (450). I jämförelseårets resultat ingår en betalning på 197 miljoner euro som erhölls i samband med det samarbetsavtal som tecknades med Danske Bank under andra kvartalet 2018. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet efter skatt ökade till 308 miljoner euro (112). Avkastningen på eget kapital var 23,5 procent (8,7). Omkostnadsrörelsens resultat minskade under 2019 till 24 miljoner euro (35). Resultatet av riskrörelsen var 35 miljoner euro (33).

Premieinkomsten för egen räkning steg till 1 596 miljoner euro (1 074). Premieinkomsten inom fondförsäkringar ökade och var 1 476 miljoner euro (976). I premieinkomsten för 2019 ingår exceptionella poster till ett värde av cirka 400 miljoner euro.

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde år 2019 var 9,2 procent (-2,4) och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period 6,4 procent (-1,9).

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 4,7 miljarder euro (4,6) enligt marknadsvärdet per den 31 december 2019. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 1,0 miljarder euro (1,0).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar uppgick till 12,0 miljarder euro (11,2) vid utgången av 2019. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 8,1 miljarder euro (7,0), det vill säga 67 procent (62) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade som planerat under 2019 och utgjorde 3,9 miljarder euro (4,2) vid årets slut. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade under året med 264 miljoner euro till 2,2 miljarder euro. Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med 230 miljoner euro (232). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet.

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var 176 procent (176) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 142 procent (131) vid utgången av december 2019.

År 2019 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 427 miljoner euro (403) i pension till cirka 64 000 pensionstagare. Övriga ersättningar utbetalades sammanlagt cirka 67 000 stycken.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar

”Sett till resultatet blev 2019 ett utmärkt år för Mandatum Life. Framför allt totalresultatet överträffade klart nivån året innan. Bakom det goda resultatet låg den exceptionellt goda avkastningen på placeringarna, framför allt avkastningen på aktier.

Premieinkomsten inom fondförsäkringar steg likaså för andra året i följd till rekordnivå. Bolagets saminvesteringsmodell, där kundernas tillgångar investeras enligt motsvarande principer och i motsvarande placeringsobjekt som vi investerar våra egna tillgångar, har fått ett gott mottagande bland våra kunder. För de kunder som önskar investera aktivt själva lanserade vi på våren Saxo Banks handelstjänst Trader, vars teknik håller världstoppklass.

Det gångna året var det första inom ramen för vårt nya långvariga samarbetsavtal med Danske Bank. Låneskyddet, som var ett insatsområde för samarbetet, nådde upp till ny och målsatt nivå, och det är glädjande att kunna konstatera att kunderna inser möjligheterna med ekonomiskt skydd på eget initiativ och också ser det som viktigt. År 2020 kommer samarbetet att fokusera på åtgärder i anslutning till placeringsförsäkring.

Både kunderna och personalen är mycket nöjda med oss. Nyckeltalet NPS som mäter kundnöjdheten har varit fortsatt gott och hela 92 procent av vår personal upplever att de som helhet arbetar på en verkligt bra arbetsplats”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

Mandatum Lifes nyckeltal 2019 

Premieinkomst för egen räkning: 1 596 miljoner euro (1 074)
Resultat före skatt: 280 miljoner euro (450)
Avkastning på eget kapital: 23,5 % (8,7)
Kapitaltäckningsgrad: 176 % (176) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 142 % (131)
Intäkter av placeringsverksamheten: 9,2 % (-2,4) och för det separerade beståndet 6,4 % (-1,9)
Medelantal anställda: 563 (531)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter