Mandatum Lifes resultat 1–9/2020

4.11.2020

Mandatum Life uppnådde ett gott resultat trots det krävande läget. Kundnöjdheten är rekordhög. 

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–september 2020 utgjorde 100 miljoner euro (212). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt 53 miljoner euro (224) i januari–september 2020 och 143 miljoner euro (53) för det tredje kvartalet. Avkastningen på eget kapital var 5,0 procent (25,9) i januari–september 2020. Fonden för verkligt värde minskade i januari–september 2020 till 410 miljoner euro (438). Omkostnadsrörelsens resultat steg till 19 miljoner euro (17) i januari–september 2020. Resultatet av riskrörelsen var 16 miljoner euro (15).

Premieinkomsten för egen räkning sjönk till 670 miljoner euro (824). Premieinkomsten från fondförsäkringar utgjorde 590 miljoner euro (720).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var 0,8 procent (6,7) i januari–september 2020 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period -0,5 procent (5,3).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 5,4 miljarder euro (5,7) vid slutet av september, då de tillgångar på 8,1 miljarder euro (8,2) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,4 miljarder euro (4,7) enligt marknadsvärdet per den 30 september 2020. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 1,0 miljarder euro (1,0).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar var totalt 11,7 miljarder euro (12,0). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 8,1 miljarder euro (8,1), dvs. 69 procent (67) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade i januari–september 2020 som planerat och utgjorde 3,6 miljarder euro (3,9) vid slutet av september. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 207 miljoner euro till 2,0 miljarder euro i januari–september 2020.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 160 miljoner euro (230). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2020 samt år 2021 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2022 är 1,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var 206 procent (176 12/2019) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 175 procent (142 12/2019) vid slutet av september 2020.

 

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

”Mandatum Life uppnådde ett mycket gott resultat med beaktande av det krävande läget. Bolagets premieinkomst stannade detta kvartal under jämförelseårets nivå, men detta berodde snarare på den utmärkta premieinkomstutvecklingen under jämförelseperioden än på själva pandemin. Under detta år har också bolagets försäljning av riskförsäkringar utvecklats positivt.

Våra utsikter är alltjämt goda trots coronakrisen. Detta stärks av en efter omständigheterna lyckad placeringsverksamhet samt en mycket hög kundnöjdhet. Mätt med nyckeltalet NPS har kundnöjdheten fortsatt att stiga också under coronatiden och var på den högsta nivån i bolagets historia i september 2020. Uppgången har varit jämn inom samtliga distributionskanaler. Det bevisar att Mandatum Life har lyckats betjäna sina kunder utmärkt också under rådande kris och vara en partner värd förtroendet.

Vår personal som fortfarande huvudsakligen arbetar på distans belönades i september när Mandatum Life valdes till den tionde bästa arbetsplatsen i Europa i serien för stora företag. Vår placering i denna serie är den bästa i de finländska företagens historia”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta

 

Mandatum Lifes nyckeltal 1–9/2020

Premieinkomst för egen räkning: 670 miljoner euro (824)

Resultat före skatt: 100 miljoner euro (212)

Avkastning på eget kapital: 5,0 % (25,9)

Kapitaltäckningsgrad: 206 % (176 12/2019) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 175 % (142 12/2019)

Intäkter av placeringsverksamheten: 0,8 % (6,7) och för det separerade beståndet -0,5 % (5,3)

Medelantal anställda: 579 (557)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548