Mandatum Lifes resultat 1–6/2020

5.8.2020

Återhämtningen under det andra kvartalet var snabb. Solvensställningen fortsatt stark.

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–juni 2020 utgjorde 39 miljoner euro (137). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet sjönk efter skatt till -90 miljoner euro (190). Avkastningen på eget kapital var -13,3 procent (30,1). Fonden för verkligt värde minskade i januari–juni 2020 till 316 miljoner euro (438). Omkostnadsrörelsens resultat för det första halvåret var 10 miljoner euro (7). Resultatet av riskrörelsen var 11 miljoner euro (10).

Premieinkomsten för egen räkning var 498 miljoner euro (529) under den första halvan av 2020. Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 449 miljoner euro (466).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var -2,7 procent (6,1) i januari–juni 2020 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period -2,3 procent (4,5).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 5,3 miljarder euro (5,7) vid slutet av juni, då de tillgångar på 7,8 miljarder euro (8,1) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar var totalt 11,5 miljarder euro (12,0). De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar sjönk till 7,8 miljarder euro (8,1) vid utgången av juni 2020 och deras andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna var 67 procent (68). De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta minskade vid utgången av det andra kvartalet planenligt och utgjorde 3,7 miljarder euro (3,9). Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 149 miljoner euro till 2,0 miljarder euro i januari–juni 2020.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 184 miljoner euro (230). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2020 samt år 2021 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2022 är 1,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent.

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var 201 procent (176) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 166 procent (142) vid utgången av juni 2020.

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar:

”Mandatum Life återhämtade sig snabbt från svackan i slutet av mars. Även om totalresultatet för årets första kvartal fortfarande blev negativt, var motsvarande siffra för april–juni redan 298 miljoner euro på plus. Även kundernas fondanknutna försäkringsbesparingar repade sig från utgången av mars och de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar ökade med nästan 600 miljoner euro under april–juni. Premieinkomsten från fondanknutna avtal utgjorde cirka 88 procent av den totala premieinkomsten. Bolagets solvens var fortsatt på en god nivå.

Vår personal arbetade på distans under hela kvartalet. I september sker en stegvis återgång till kontoret, men vid behov har vi god beredskap att snabbt återgå till distansarbete på heltid.

Coronakrisen är ännu inte förbi, utan skapar alltjämt stor osäkerhet på marknaden. Sikten är svag när det gäller att förutspå utvecklingen i världsekonomin. Även om det är svårt att bedöma den ekonomiska miljön, är vår reaktionsförmåga god. Vår utmärkta återhämtningsförmåga från läget i slutet av mars visar att vi kan handla även i svåra situationer”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

 

Mandatum Lifes nyckeltal 1–6/2020

Premieinkomst för egen räkning: 498 miljoner euro (529)

Resultat före skatt: 39 miljoner euro (137)

Avkastning på eget kapital: -13,3 % (30,1)

Kapitaltäckningsgrad: 201 % (176), utan beaktande av övergångsbestämmelserna 166 % (142)

Intäkter av placeringsverksamheten: -2,7 % (6,1) och för det separerade beståndet -2,3 % (4,5)

Medelantal anställda: 581 (554)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548