Mandatum Lifes resultat 1–3/2020

6.5.2020

Effekterna av coronavirusepidemin på marknaden tyngde resultatet, solvensställningen fortsatt stark.

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt för januari–mars 2020 utgjorde -16 miljoner euro (72). Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet var efter skatt -323 miljoner euro (113). Den annualiserade avkastningen på eget kapital var -105,2 procent (37,6). Fonden för verkligt värde minskade under det första kvartalet till 128 miljoner euro (438). Omkostnadsrörelsens resultat steg under perioden till 5,7 miljoner euro (5,2). Resultatet av riskrörelsen var 5,2 miljoner euro (4,9).

Premieinkomsten för egen räkning var 287 miljoner euro (238) under det första kvartalet av 2020. Premieinkomsten ökade i januari–februari, men sjönk i mars på grund av turbulensen på marknaden. Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 253 miljoner euro (187).

Avkastningen på Mandatum Lifes placeringstillgångar enligt verkligt värde var -8,7 procent (4,0) i januari–mars 2020 och avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde under samma period -6,6 procent (2,7).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 5,1 miljarder euro (5,7) vid slutet av mars 2020, då de tillgångar på 7,2 miljarder euro (8,1) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade.

De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta utgjorde 4,2 miljarder euro (4,5) enligt marknadsvärdet vid utgången av mars 2020. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet var 0,9 miljarder euro (1,0).

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar var 11,0 miljarder euro (12,0) vid utgången av mars 2020. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 7,2 miljarder euro (8,1), det vill säga 65 procent (64) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 3,8 miljarder euro (3,9) vid utgången av mars 2020. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) minskade i januari–mars 2020 med 65 miljoner euro till 2,1 miljarder euro.

Mandatum Life har på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med totalt 206 miljoner euro (230). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för slutet av år 2020 samt år 2021 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2022 är 1,25 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,0 procent och 256 miljoner euro (263) har reserverats för sänkningen av diskontoräntan.

Mandatum Lifes kapitaltäckningsgrad var vid utgången av mars 205 procent (194; 12/2019). Jämförelsetalet har stigit från det vid årsskiftet publicerade talet på 176 procent huvudsakligen till följd av annulleringen av tidigare beslutad utdelning på 150 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden utan beaktande av övergångsbestämmelserna var 166 procent (159).

Verkställande direktör Petri Niemisvirtas kommentar

”Mandatum Life gick in i coronakrisen från ett starkt ekonomiskt utgångsläge. Vi förberedde oss på krisen med framförhållning och det första beredskapsmötet inför epidemin hölls i slutet av januari. Beredskapsgruppen i sin nuvarande form bildades den 3 februari och den har sammanträtt sedan dess. Hela vår personal övergick till distansarbete den 13 mars. Vi arbetar fortfarande enligt denna modell.

Coronakrisen har inte förändrat Mandatum Lifes strategi, men nog vår taktik. Vi söker fortfarande tillväxt från samma områden som tidigare. Den modell för saminvestering som vi erbjuder våra kunder fungerar och bolagets solvens är god. Vår utmärkta tekniska beredskap är möjliggjort att vi kan fungera normalt med undantag av personliga möten. Vi har kunnat bedriva vår affärsverksamhet på vanligt sätt och lyckats hålla kundnöjdheten på en god nivå.

Bolagets likviditet förväntas vara fortsatt god, eftersom förändringarna i de försäkringstekniska avsättningarna för försäkringar med beräkningsränta är mycket väl förutsägbara. Dessutom täcker obligationernas kupongavkastning och lån som förfaller de löpande pensionerna under de följande två åren.

Coronavirusepidemin förväntas inte ha någon nämnvärd inverkan på resultatet av riskrörelsen. Omkostnadsrörelsens resultat försämras sannolikt något då provisionsintäkterna i anslutning till fondförsäkringar minskar.

Jag förhåller mig med ro till att bolaget kommer att klara sig genom denna exceptionella situation. Vår strategi och vårt sätt att handla har visat sig fungera i denna mycket krävande miljö”, säger verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

 

Mandatum Lifes nyckeltal 1–3/2020

Premieinkomst för egen räkning: 287 miljoner euro (238)
Resultat före skatt: -16 miljoner euro (72)
Avkastning på eget kapital: -105,2 % (37,6)
Kapitaltäckningsgrad: 205 % (194; 12/2019) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 166 % (159; 12/2019)
Intäkter av placeringsverksamheten: -8,7 % (4,0) och för det separerade beståndet -6,6 % (2,7)
Medelantal anställda: 578 (545)
Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter