Mandatum köper Nordhavens affärsverksamhet med fokus på aktiebaserade incitamentsprogram

3.5.2021

Mandatumkoncernen (Mandatum) stärker sin ställning inom belöningstjänster genom köpet av Nordhaven Corporate Finances affärsverksamhet med fokus på aktiebaserade incitamentsprogram. Mandatums mål är att kraftigt trappa upp tillväxten både för den köpta belöningstjänsten och för den belöningstjänst som Mandatum tillhandahåller sedan tidigare samt att utveckla incitamentsutbudet. I och med företagsaffären befäster Mandatum sin position som Finlands ledande företag inom belöningstjänster med marknadens mest omfattande belöningshelhet.

Efter affären erbjuder Mandatums belöningstjänster kunderna mer övergripande konsultation inom löne- och premiesystem för hela personalen och för enskilda nyckelpersoner. Till Mandatums belöningstjänster hör sedan tidigare bl.a. Palkkavaaka-grundlönesystem och marknadslönejämförelser samt personalfonder och gruppensionsförsäkringar för kompletterande belöning.

I och med företagsaffären övergår Nordhavens experter och kundrelationer inom aktiebaserade incitamentsprogram till det nya bolaget Mandatum Incentives, till vars verkställande direktör har utnämnts JK, VH, MBA Tapio Tolvanen (58), tidigare partner och styrelseordförande vid Nordhaven.

”Våra belöningstjänster har expanderat med åren. Efterfrågan har ökat, eftersom en rätt genomförd belöning förbättrar produktiviteten genom att konkret stödja uppnåendet av företagens ekonomiska och operativa mål samt genom att styra verksamheten i önskad riktning. Utökningen av vårt utbud med aktiebaserade incitamentsprogram är för Mandatum Life ett naturligt steg och något som våra kunder redan länge önskat. Mandatum är i fortsättningen Finlands överlägset största företag inom belöningstjänster med den mest omfattande portföljen”, säger verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta.

”Det här är en företagsstrukturering som skapar mervärde för såväl våra som Mandatum Lifes kunder. Vi har agerat som rådgivare vid utformande och genomförande av skräddarsydda incitamentsprogram i över 20 år. I framtiden kommer vi att fokusera på finansiell rådgivning vid företagsstruktureringar samt finansierings- och kapitalstrukturarrangemang. Det öppnar också nya samarbetsmöjligheter mellan Mandatum och Nordhaven”, säger verkställande direktören för Nordhaven Corporate Finance Juha Raunio.

Aktiebaserad belöning har av tradition hänfört sig till börsbolagens ledning, men nuförtiden används aktiebaserad belöning i allt högre grad för att motivera och engagera också andra nyckelpersoner och hela personalen i både noterade och onoterade företag.

”Vi tror att genomförandet av bolagets strategi och värdeskapandet lyckas bäst, när aktieägarnas, ledningens och personalens intressen sammanfaller. Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som är knutna till genomförandet av strategin och aktiens värdeökning är ett bra sätt att förenhetliga dessa intressen. För företaget är det viktigt att belöningshelheten är klar och strukturerad och att de rörliga lönedelarna bygger på prestationsmätare, som styr verksamheten i linje med de gemensamma målen och bidrar till genomförandet av bolagets strategi och värdeökning på lång sikt”, säger verkställande direktören för Mandatum Incentives Tapio Tolvanen.

Ytterligare information:

Mandatum
Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

Nordhaven Corporate Finance

Juha Raunio, verkställande direktör, juha.raunio@nordhaven.com, tfn 040 570 5260

 

Mandatum

Till Mandatumkoncernen hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life), Mandatum Life Service Ab, Mandatum Asset Management Ltd (Mandatum Kapitalförvaltning Ab) och Mandatum Fund Management S.A. Koncernen sysselsätter cirka 600 anställda.

Mandatum Life tillhandahåller i samarbete med de övriga koncernbolagen sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning och personförsäkring. Mandatum Incentives Oy är dotterbolag till Mandatum Life. Bolaget utformar och genomför incitaments-, engagemangs- och belöningsprogram, erbjuder anknutna tjänster och producerar olika löne- och premieutredningar samt belöningspolicyer och belöningsrapporter.

Nordhaven Corporate Finance

Nordhaven Corporate Finance fungerar som finansiell rådgivare vid företagsstruktureringar, finansieringsarrangemang och aktiebaserade incitamentsprogram. Företaget sysselsätter 20 erfarna experter. Företaget är ledande finansiell rådgivare i Finland mätt med antalet genomförda lösningar och personalvolymer. Nordhaven Corporate Finance är en del av Clairfield International sedan 2012. Nätverket omfattar över 30 partnerkontor i 22 länder.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter