Ändring av stadgarna för Danske Invest –fonderna

4.3.2020

Danske Invest Fondbolag Ab har beslutat att ändra stadgarna för samtliga fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab. Ändringarna av placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar träder i kraft den 18 mars 2020.

De viktigaste stadgeändringarna:

  • Stadgarnas uppbyggnad ändras så att fondernas stadgar i fortsättningen utgörs av fondspecifika stadgar och fondernas gemensamma stadgar.
  • Fondernas teckningsbegränsningar preciseras och fondbolaget ges rätt att lösa in andelsägarens fondandelar utan inlösenorder av andelsägaren i de situationer som fastställs separat i stadgarna.

Utöver ovannämnda ändringar har i stadgarna även gjorts flera andra preciserande ändringar samt ändringar av teknisk natur som baserar sig på ändrad lagstiftning. Fondernas arvoden och investeringspolicy är oförändrade.

Ändringen av fondernas stadgar medför inga åtgärder eller kostnader och inverkar inte på beloppet av försäkringsbesparingarna.

De nya stadgarna som träder i kraft den 18 mars 2020 finns på adressen www.danskeinvest.fi

Mer information om ändringen finns på Danske Invests webbplats.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter