Veckoöversikt 9.1.2023: Marknaden söker sin position inför investeringsåret

11.1.2023

I årets första veckoöversikt tar vi en kort tillbakablick på händelserna under det gångna året och dryftar utsikterna för 2023 ur investerarnas synvinkel. Årets huvudtema kommer att vara den ekonomiska tillväxten.

År 2022 var ett exceptionellt svagt investeringsår. Endast sällan har det funnits år när både aktier och ränteinvesteringar legat så här starkt på minus. Med undantag av finanskrisen måste man gå ända till 1970-talet för att hitta ett lika svårt marknadsår.

Utöver att såväl räntor som aktier har presterat svagt, har deras inbördes korrelation ökat klart under det gångna året. Det innebär att när aktierna sjunker har diversifieringen på olika tillgångsklasser inte gett samma skydd på kort sikt som tidigare.

Det viktigaste marknadstemat 2022 var den galopperande inflationen och slutet för nollräntepolitiken. Under 2023 uppskattas både inflationen och centralbankernas räntepolitik vara betydligt enklare att förutse och den ekonomiska tillväxten, eller snarare bristen på ekonomisk tillväxt, kommer att vara det viktigaste marknadstemat.

I Europa har den ekonomiska tillväxten bromsat in framför allt till följd av höga energipriser, i USA till följd av minskad inhemsk efterfrågan och i Kina till följd av landets covid-noll-politik.

Tillväxtindikatorerna, såsom inköpschefsindexen och enkäterna som mäter konsumenternas förtroende, överraskade positivt på hösten men sätts nu genast i början av året på prov. Inköpschefsindexen för USA som offentliggjordes i fredags var märkbart svagare än motsvarande siffror månaden innan och University of Michigans konsumentförtroendeindex som ges ut nästa vecka kan bidra till att försämra de ekonomiska utsikterna, om siffrorna visar sig vara låga.

En recession är fortfarande det mest sannolika alternativet i västländerna, men utgångsläget är bättre än vid tidigare konjunkturnedgångar. Arbetsmarknaden i USA vilar på en stabil grund och västländernas skuldsättning är på en måttlig nivå.

Penningpolitiken torde vara fortsatt stram 2023

År 2020 trycktes en tredjedel av alla dollarsedlar i omlopp. År 2022 minskade mängden nya pengar dramatiskt, när centralbankerna i USA och euroområdet beslutade att strama åt sin penningpolitik, vilket innebar en grundläggande kursomläggning.

När det gäller styrräntorna kommer de troligtvis att höjas ännu flera gånger både i USA och i Europa före toppen av räntecykeln i början av sommaren. De allmänna marknadsförväntningarna är för närvarande att räntorna börjar sänkas i USA hösten 2023. Förväntningarna kan emellertid visa sig vara alltför optimistiska.

Förutsägelserna om räntesänkningar baserar sig på tanken att när det går dåligt i ekonomin, intar centralbankerna en lättare penningpolitisk hållning. Den stora frågan för i år är om detta fortfarande är fallet när inflationen alltjämt ligger klart ovanför centralbankernas inflationsmål.

Volatiliteten går från räntor till aktier

De försämrade tillväxtutsikterna medför fortfarande osäkerhet på aktiemarknaden, där prissättningen är fortsatt stram i synnerhet i förhållande till räntemarknaden. Aktiernas volatilitet har ökat med sämre tillväxtutsikter och det historiskt svaga aktieåret sänkte riskpremierna för globala aktier klart.

Samtidigt är den förväntade avkastningen på ränteinvesteringar för närvarande mycket lockande. De högre avkastningsförväntningarna ger också investerarna en buffert i händelse av att riskpremierna skulle breddas när utsikterna blir sämre. Styrräntorna håller nedgången i räntorna under kontroll i början av året.

Oavsett när räntecykeln vänder nedåt, är räntepolitiken och inflationen nu mycket mer förutsägbara och stabilare än för ett halvt år sedan. Därför kommer sannolikt prisfluktuationerna på ränteinvesteringar, dvs. volatiliteten, att dämpas under innevarande år.

Försämringen i de ekonomiska utsikterna återspeglas i de alternativa investeringarna med dröjsmål och trycket inom de likvida tillgångsslagen torde också nå de alternativa tillgångsklasserna under detta år. Med tanke på nya investeringar är de sjunkande värderingsnivåerna emellertid välkomna.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter