Veckoöversikt 7.8.2023: Vad allt har hänt under sommaren?

9.8.2023

Blev det inte av att följa utvecklingen på marknaden under semestern? Veckoöversiktens temaversion ger dig en snabb översikt över de för investerarna viktigaste händelserna under sommaren.

”Relativt lugn”. Dessa två ord sammanfattar väl den gångna sommaren ur investerarens synvinkel. Under sommaren inträffade inga större händelser och varken centralbankernas möten eller datapublikationerna resulterade i några marknadsomskakande nyheter. Inte heller rapportperioden som körde i gång under sommaren har bjudit på några större överraskningar. I investerarnas blomjord såddes emellertid några frön, vars utveckling det lönar sig att hålla ett öga på.

USA vs Europa – dragkampen fortsätter

I början av året hade de investerare som prioriterat Europa orsak att le, när de ekonomiska siffrorna för Europa överraskade positivt medan överraskningarna på andra sidan Atlanten var närmast negativa. Under sommaren vände situationen emellertid till den motsatta.

USA:s inflationssiffror för juni som publicerades i juli var bättre än väntat, dvs. lägre, och genom hela sommaren har gynnsamma signaler om den ekonomiska situationen i USA droppat in. Ekonomin i USA fortsatte att växa med fart också under det andra kvartalet och den förutspådda recessionen för årets senare halva verkar inte längre vara ett sannolikt scenario. Starka siffror levererades också med den senaste sysselsättningsrapporten och även nedgången på den tidigare kärva bostadsmarknaden verkar ha stannat upp, om inte rentav nått en vändpunkt.

I Europa har de ekonomiska siffrorna varit dystrare än väntat, i synnerhet industrins inköpschefsindex, som i allmänhet ger en antydan om den kommande utvecklingen. Visst finns det små fingervisningar om bättre tider, men det ekonomiska läget i Europa ser nu rätt mörkt ut.

Även om ekonomierna i Europa och USA är ett omaka par, fortsatte centralbankerna på båda sidorna av Atlanten sin vals i samma takt. Såväl Europeiska centralbanken (ECB) som amerikanska centralbanken (Fed) höjde som väntat styrräntan på sina möten i slutet av juli. Båda centralbankerna var dessutom försiktiga i sin kommunikation och anförde att de fattar sina beslut baserade på data, dvs. också i enlighet med marknadens förväntningar.

Har de amerikanska tillväxtaktierna förlorat stinget?

Aktiemarknaderna har orkat klättra uppåt också i sommarhettan. Framför allt har de amerikanska tillväxtaktierna som i fjol tyngdes av stigande räntor varit årets vinnare. Under sommaren har uppgången emellertid dämpats, när inverkan av de faktorer som i början av året satte fart på tillväxtbolagen och i synnerhet teknologibolagen så småningom mattats av. Exempelvis börjar den kraftigaste nedgången i inflationen redan vara förbi, räntorna har gått upp och bolagens värderingsnivåer har skjutit i höjden.

Tillväxtsektorn har klarat sig bra under sommaren också i Europa, även om den inte nått upp till samma uppsving som i USA. Också värdeaktierna har klarat sig fortsatt hyfsat. Helsingforsbörsen har i sin tur utvecklats svagt närmast på grund av bolagsspecifika orsaker. Dessutom har vår hemmamarknad tyngts av en svag industrisektor, som är starkt representerad på den finländska marknaden.

I Kina har ekonomiska data inte levt upp till förväntningarna och landets återhämtning efter coronapandemin har inte riktigt avancerat i önskat tempo. Kina fortsätter nu på stimulansstigen, vilket backat upp de kinesiska aktierna under sommaren. Aktiemarknaden i Japan har den senaste tiden utvecklats relativt starkt.

Räntemarknaden har varit fortsatt dämpad under sommaren. I slutet av föregående vecka noterades emellertid större fluktuationer än på länge efter att finansdepartementet i USA meddelat att man avser emittera skuldebrev, dvs. obligationslån, med frikostigare hand än normalt i syfte att täcka landets budgetunderskott.

Intressanta nyheter levererades också tidigare under veckan, när ratingbolaget Fitch på tisdagen sänkte USA:s kreditvärdighet från AAA-rating till AA+. Det lägre kreditbetyget motiverades med justeringen av skuldtaket i början av sommaren då landet redan stod på randen till insolvens. USA:s kreditvärdighet har senast sänkts av Standard & Poor's år 2011 till följd av motsvarande justering. Nu ger endast ett ratingbolag USA betyget AAA. Den lägre kreditvärdigheten kan höja USA:s lånekostnader och dessutom kan exempelvis stora investerare omfattas regler, enligt vilka investeringar endast kan göras i statsobligationer emitterade av länder med AAA-rating. Det lönar sig utan tvekan att hålla ett öga på läget.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter