Veckoöversikt 6.11.2023: Precis lagom besvikelse för marknaden

8.11.2023

Marknaden inledde november i en nästan upprymd stämning. Förra veckans nyhetsflöde innehöll i lämplig dos rätt svaga ekonomiska data, mjuka inflationssiffror och väntat lätta centralbankskommentarer, vilket fick den mollstämda marknaden att vända raskt uppåt.

Aktierna steg senaste vecka globalt med flera procent, också på Helsingforsbörsen som en längre tid presterat svagt. Förstärkningen av euron gentemot dollarn drog något ner avkastningen på investeringar i dollar ur euroinvesterarnas synvinkel. Räntorna backade klart och kreditriskpremierna sjönk.

Också i Japan avkastade marknaden förra veckan hyfsat. Japanska centralbanken meddelade tidigare under veckan att banken lättar upp sin kontroll av räntekurvan, där exempelvis tioårsräntan tidigare hållits på maximalt en procent. Meddelandet fick ett gott marknadsmottagande och yenkursen försvagades en aning, varpå centralbanken var tvungen att genast ingripa på marknaden och köpa upp obligationslån.

Inflationssiffrorna för Europa överraskade något i underkant genom att sjunka till under tre procent för första gången sedan juli 2021. Bakom inbromsningen i inflationen låg framför allt nedgången i energipriset jämfört med nivån ett år tidigare. Kärninflationen rensad för priset på energi och livsmedel är emellertid fortfarande över fyra procent.

Rätt sorts besvikelse i USA

I USA nådde ekonomiska data som helhet inte upp till förväntningarna. Industrins svaga inköpschefsindex och i synnerhet den sämre sysselsättningsrapporten än väntat pekade äntligen på en avmattning i den närapå överhettade amerikanska ekonomin. Det omfattande paketet ekonomiska data var precis lagom negativt för att dämpa inflationstrycket, men inte för negativt för att få marknadssentimentet att kollapsa.

Förväntningarna på den ekonomiska tillväxten under nästa kvartal har kommit ner betydligt i USA från det gångna kvartalet. När de ekonomiska tillväxtförväntningarna föregående kvartal var över fem procent, är de nu mot slutet av året inte mer än drygt en procent. Den förväntade renässansen för industrisektorn uteblev likaså: nya beställningar gjordes mindre än väntat och tillväxtkurvan som under de senaste månaderna klättrat stadigt uppåt vände i stället kraftigt nedåt.

Uppkomsten av nya arbetsplatser fortsatte också att minska. Arbetsmarknaden, som utvecklats starkt efter coronaåren, har nu sjunkit stabilt och i oktober uppstod ”endast” cirka 150 000 nya arbetsplatser, när siffran i september var 336 000. Arbetslöshetsgraden steg något och stannade på 3,9 procent.

Amerikanska centralbanken Federal Reserve höll på sitt räntemöte styrräntan oförändrad. Fed-ordföranden Jay Powell öppnade upp att eftersom det finansiella läget är stramt bland annat till följd av högre räntor, en starkare dollarkurs och stigande aktier, föreligger det nu inget behov av räntehöjningar. Om man väntar sig att den kärva finansiella omvärlden ska korrigera inflationsproblemet ”av sig själv” och därefter sänker räntorna, är risken emellertid att inflationen på lång sikt återigen börjar galoppera.

Rapportperioden nästan vid slutpunkten

Rapportperioden närmar sig sitt slut och merparten av bolagen har rapporterat sina resultat i Europa och USA. De europeiska bolagens rapporter har varit en besvikelse i fråga om såväl försäljningssiffrorna som resultatutfallet. Även om förväntningarna var låga, har de realiserade resultaten underskridit dem med nästan sju procent. I Europa har de finansiella bolagen klarat sig bäst med ett 21 procent högre resultat jämfört med kvartalet innan.

I USA har rapportperioden inte bjudit på några större överraskningar. Resultaten har ökat med cirka 7,6 procent i förhållande till förväntningarna. Apple rapporterade ett ökat resultat, men bolagets aktiekurs sjönk, eftersom bolagets omsättning fortsatte att minska. Merparten av de största bolagen har nu rapporterat sina resultat, men exempelvis NVIDIA har ännu inte offentliggjort sitt.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter