Veckoöversikt 28.11.2022: Fortsatt positiv stämning på investeringsmarknaden

30.11.2022

Marknadsstämningen har förbättrats under de senaste veckorna när prisfluktuationerna blivit mindre och aktiekurserna gått upp. De ekonomiska siffrorna för euroområdet har gång på gång överraskat investerarna positivt under hösten, och förra veckans inköpschefsindex gjorde inte heller investerarna besvikna. I USA har ekonomiska data däremot varit svagare.

Den senaste veckan bjöd inte på särskilt mycket nytt inom ekonomin. De viktigaste ekonomiska siffrorna erhölls från inköpschefsindexen för Europa och USA, dvs. enkätdata som beskriver företagens sentiment. Även om siffrorna för Europa i historisk skala är på låg nivå, steg de klart från föregående månads siffror, vilket talar för ett bättre läge inom ekonomin än väntat. I USA sjönk inköpschefsindexet i sin tur klart, framför allt på produktionssidan.

Stämningen på aktiemarknaden var fortsatt positiv under föregående vecka. Den försvagade dollarn tyngde i någon mån euroinvesterarnas avkastningar från marknaden i USA. Räknat från årets början ligger avkastningen på olika marknadsområden nu i stort på samma nivå, med undantag av tillväxtmarknaderna och Kina.

Det allmänna marknadssentimentet har långsamt förbättrats under de senaste veckorna bl.a. tack vare minskad volatilitet på aktiemarknaden och goda sysselsättningssiffror. Enligt enkäter som riktat sig till privata och professionella investerare i USA har stämningen bland investerarna innevarande år varit som lägst sedan finanskrisen 2008, men har nu kommit upp en bit från bottennoteringarna.

Denna vecka fungerar som vägvisare för marknadssentimentet under resten av året. I USA ger sysselsättningsdata centralbanken mer information inför bankens räntebeslut i december. Om sysselsättningen har sjunkit något och det ytterst spända läget på arbetsmarknaden börjat lätta, kommer Fed sannolikt att avisera en lite mindre aggressiv höjning med 50 räntepunkter. Om läget på arbetsmarknaden däremot fortfarande är spänt, kan resultatet bli en höjning med 75 räntepunkter.

Volatiliteten alltjämt hög på räntemarknaden

Räntemarknaden har generellt sett utvecklats positivt tack vare krympande riskpremier och sjunkande räntor. Framför allt har europeiska high yield- och investment grade-företagsobligationer på kort sikt gått upp snabbt. I USA sjönk räntorna förra veckan stabilt, medan en uppåtrörelse i räntorna noterades i Europa på fredagen.

Den försvagade dollarn har också på räntesidan pressat avkastningen i euro på investeringar i dollar.

Även om prisfluktuationerna på aktiemarknaden har dämpats en aning, har volatiliteten på räntemarknaden varit fortsatt hög. Historiskt sett har prisfluktuationer på ränte- och aktiemarknaden ofta gått hand i hand, med undantag av prisfluktuationerna till följd av coronapandemin 2020. Volatiliteten på ränte- och aktiemarknaden kommer sannolikt på lång sikt att stabiliserats till samma nivå, när centralbankerna klart kommunicerar att kulmen av räntehöjningscykeln är nådd.

Priset på naturgas dikterar de ekonomiska utsikterna för Europa

Ekonomiska data för Europa har de senaste månaderna flera gånger överraskat investerarna positivt. Nu prövas emellertid ekonomin i euroområdet på nytt, när kölden tilltar och efterfrågan och priset på energi stiger.

Ekonomiska data har uppvisat en klar koppling mellan priset på naturgas och Tysklands DAX-index prestation gentemot S&P 500-indexet. DAX följer utvecklingen för 30 tyska blue chip-bolag på Frankfurtbörsen. När priset på naturgas är lågt, klarar sig DAX bättre än S&P 500, och när priset på naturgas stiger är situationen den motsatta.

Kopplingen har sin förklaring i de stora bolagens beroende av fossila bränslen, i synnerhet gas. När gasen blir billigare minskar företagens kostnadsposter och resultaten förbättras. På motsvarande sätt bidrar en dyr gas till att minska företagens vinster.

Genom att följa denna koppling kan man dra vissa slutsatser om de europeiska bolagens performans under de kommande månaderna.

Vad lönar det sig att hålla ögonen på denna vecka?

Innevarande vecka är med tanke på ekonomiska data mer händelserik än veckan innan. Denna vecka lönar det sig för investerarna att ge akt på bl.a. sysselsättningsdata för USA och euroområdets inflationssiffror.

Vi är fortfarande i ett läge, där det är svårt att uppskatta vilken inverkan de ekonomiska nyheterna har på marknaden. En stark ekonomi ger centralbankerna mandat att fortsätta strama åt penningpolitiken, medan en hostande ekonomi i sin tur kan leda till signaler om en lättare penningpolitisk hållning framöver.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter