Veckoöversikt 27.2.2023: ”För bra” ekonomiska data tynger aktiemarknaden

1.3.2023

Investerarna står inför krävande tider, när aktiemarknaden pressas av såväl goda som dåliga ekonomiska nyheter. I USA går rapportperioden mot sitt slut. Minskningen i resultaten var måttligare än väntat.

En svag ekonomisk utveckling innebär i allmänhet dåliga nyheter för företagens resultattillväxt, vilket naturligtvis också återspeglas negativt på aktiemarknaden. I dagens värld upprätthåller den goda ekonomiska utvecklingen i sin tur en hög inflation och ökar trycket på centralbankerna att höja räntorna, vilket likaså har negativa återverkningar på aktiemarknaden. Goda eller dåliga nyheter, ekonomiska data är nu inte till någon större glädje för aktieinvesterarna. Den senaste veckan resulterade ”för goda” ekonomiska data i en nedgång på aktiemarknaden.

De färska förtroendesiffrorna från såväl USA som Europa fortsatte att stärkas. Förtroendet stärktes på båda sidor av Atlanten framför allt inom servicesektorn, medan utvecklingen för industrin var trögare. USA:s kombinerade förtroendeindex var 50,2 (föregående 46,8) och i Europa 52,3 (föregående 50,3). När siffran är över 50 räknar inköpscheferna med att aktiviteten förbättras och på motsvarande sätt när siffran ligger under 50 att den försämras.

Siffrorna som beskriver de amerikanska konsumenternas beteende och förväntningar stärktes likaså. Den privata konsumtionen (personal spending) ökade med +1,8 % i januari från månaden innan och PCE-siffrorna som beskriver konsumentpriserna steg med +5,8 % på årsnivå, vilket är något mer än väntat. Också University of Michigans konsumentförtroendeindex som publicerades på fredagen stärktes en aning. Det intressanta i indexsiffrorna var att den komponent som beskriver konsumenternas nuläge försämrades något medan förväntningarna på framtiden samtidigt förbättrades.

Företagens förtroendesiffror som var klart starkare än väntat i USA och Europa samt siffrorna för den privata konsumtionen i USA ökade förväntningarna på en fortsatt åtstramning av penningpolitiken, vilket höjde räntenivån. Centralbankirerna har också de senaste veckorna de facto talat för en skärpt penningpolitik. Förra veckoslutet varskodde Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde om att centralbanken sannolikt höjer styrräntan på mötet i mars med 0,5 procentenheter på en gång.

Denna vecka får vi mer data om det ekonomiska läget, när de senaste siffrorna för ISM-indexet som beskriver industrins förtroende i USA publiceras på onsdag (förväntning 48,0: föregående 47,4) och de preliminära uppgifterna om inflationen i euroområdet i februari offentliggörs på torsdag. Marknaden räknar med att totalinflationen har mattats av till +8,2 % från tidigare +8,6 %. Kärninflationen rensad för priset på livsmedel och energi förväntas ligga på +5,3 % på årsnivå.

Rapportperioden i USA går mot sitt slut

I USA har nästan alla bolag rapporterat sina resultat för det sista kvartalet i fjol. Resultaten har i enlighet med förväntningarna krympt måttligt med cirka -3 %. Omsättningstillväxten har varit endast +6 %, vilket innebär att den reella omsättningen i genomsnitt minskat, eftersom inflationen under Q4 var 6,5–8,0 %.

Industribolagens resultatutveckling har överlag varit positiv. Resultattillväxten för hela sektorn bärs emellertid upp av försvarsindustrin samt transport- och logistiksektorn. Konsumenternas förmodade trångmål har knappast alls återspeglats i utvecklingen av konsumentvaru- och servicebolagen. Energibolagen har fortfarande levererat höga tillväxtsiffror, men resultattillväxten håller ändå på att mattas av. För bolagen inom material- och mediebranschen samt teknologibolagen har resultatutvecklingen varit svag.

I Europa fortsätter rapportperioden ännu, när cirka 60 % av bolagen har rapporterat sina resultat. I förhållande till förhandsförväntningarna har rapportperiodens utfall varit bättre än väntat. Resultaten har förbättrats med +9 % och omsättningarna med i snitt +13 %. Den reella tillväxten har däremot varit anspråkslös, eftersom inflationen samtidigt legat kring 10 %.

Resultatutvecklingen inom materialsektorn tyngs framför allt av krympande resultat inom stålindustrin till följd av ett högt pris på el och lågt pris på stål. Biltillverkarnas starka resultat har lyft siffrorna för konsumentsektorn. Energibolagen har presterat fortsatt höga tillväxtsiffror också i Europa, men resultattillväxten håller trots det på att mattas av även på denna sida av Atlanten.

 

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter