Veckoöversikt 20.11.2023: Den goda trenden på marknaden fortsätter

23.11.2023

Stämningen på investeringsmarknaden var fortsatt stark under föregående vecka, när de positiva inflationsnyheterna höjde aktiekurserna, sänkte både räntorna och kreditrisknivåerna och stärkte euron.

Aktierna steg globalt med nästan 3 %, men den starkare euron minskade avkastningen på investeringar noterade i dollar med några procent. Därför var euroaktier ur euroinvesterarnas synvinkel den klart bästa tillgångsklassen förra veckan.

I USA publicerades föregående vecka inflationssiffrorna för oktober och enligt dem har prisstegringen mattats av något mer än väntat. Jämfört med i fjol steg priserna endast 3,2 %. Kärninflationen rensad för priset på livsmedel sjönk också till 4 %.

De sjunkande inflationssiffrorna beror till största del på att varuprisinflationen rejält bromsat in. Producentpriserna i Kina har stor inverkan på konsumentpriserna i USA, även om handeln mellan länderna har mattats av en aning. Nu har producentpriserna i Kina sjunkit betydligt, vilket kan förväntas dämpa inflationsutvecklingen i USA under de kommande månaderna.

I och med de lägre inflationssiffrorna lättade också marknadens förväntningar när det gäller den penningpolitiska riktningen, och marknaden räknar med att amerikanska centralbanken Fed inte kommer med några fler räntehöjningar under denna räntecykel. Dessutom har förväntningarna på att räntorna ska börja sjunka tidigarelagts till slutet av våren. På längre sikt kämpar USA emellertid fortfarande med inflationsutmaningar, eftersom uppgången i boendekostnaderna typiskt börjar synas med fördröjning.

Det väntade mötet mellan USA:s och Kinas presidenter förflöt huvudsakligen mönstergillt, även om mötet inte ledde till många konkreta åtgärder. Mötet hade emellertid ett symboliskt värde med tanke på de ömsesidiga relationerna och handeln mellan de två ekonomiska jättarna, och var således ur marknadens synvinkel positivt.

Aktierna steg, de goda inflationsnyheterna återspeglades på räntemarknaden

Aktiekurserna avslutade veckan på plus över hela linjen. Starkast presterade Helsingforsbörsen, som vände till en rask uppgång efter en långvarig svagare period.

I Europa har småbolagen under de senaste månaderna stått för den största värdeökningen, samtidigt som övriga bolag har hållit sig på i stort samma nivå. De s.k. small cap-aktierna är typiskt räntekänsliga och när räntorna gått ner har deras värderingar gått upp. I USA har i sin tur tillväxtbolagen stått för den klart bästa prestationen av aktierna.

Räntemarknaden har de senaste veckorna präglats av en positiv utveckling i och med lägre räntor och mindre kreditriskpremier. För den bästa avkastningen förra veckan stod eurodenominerade statsobligationer samt investeringar i investment grade-företagsobligationer med låg risk och high yield-företagsobligationer med högre kreditrisk. Under hela året har marknaden för seniora lån och den europeiska high yield-marknaden varit starkast.

Räntorna på långa statsobligationer reagerade omedelbart på nedgången i räntorna i USA och euroområdet. USA:s tioåriga statsobligationsränta toppade i oktober 5 % men har nu snabbt sjunkit till 4,44 %. Motsvarande nedgång har också noterats i Sveriges, Tysklands och Finlands tioåriga statsobligationer.

Vad innebär den högre räntenivån?

Den nya räntecykel som inleddes i fjol har börjat inverka på ekonomin i form av ett högre pris på pengar. Effekterna av de stigande räntorna har emellertid ännu inte fått fullt genomslag på marknaden, och en del effekter kan börja framträda först på längre sikt. Exempelvis har årsförändringen i bankernas utlåning i USA det senaste året varit negativ. Detta har skett endast en gång tidigare i historien, under bankkrisen 2008. Med tanke på den ekonomiska utvecklingen är det inget bra tecken att människorna inte lånar pengar. En inbromsning i beviljandet av banklån har de facto ofta föregått en recession.

Mängden obetalda kreditkortsskulder har också ökat i USA i alla åldersklasser, framför allt bland unga vuxna. Dessa siffror närmar sig redan nivåerna under coronakrisen, även om vi fortfarande ligger långt under nivån 2008.

Denna statistik är en bra påminnelse om att även om räntenivån sjunkit något de senaste veckorna, har de höga räntorna en faktisk inverkan på hushållen, något som kan antas tynga den ekonomiska utvecklingen under nästa år.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.