Veckoöversikt 2.5.2022: Vad berättar den pågående rapportperioden om utvecklingen i ekonomin under det första kvartalet?

4.5.2022

Rapportperioden för det första kvartalet är nu i gång. Hurdana siffror har företagen publicerat i USA och Europa? Hur ser det ut på EU:s sanktionsfront mot Ryssland? Vad har hänt i Kinas coronapolitik? 

Hur ser det nu ut på marknaden överlag?

Den senaste veckan låg marknadens fokus fortfarande på Ukraina, centralbankerna och inflationen. Som nytt tema på marknaden riktas fokus de kommande veckorna på rapportperioden för det första kvartalet som inleddes förra veckan.

Prisfluktuationerna på marknaden har de senaste veckorna blivit kraftigare. Det finns ingen enskild bakomliggande orsak, men väsentliga faktorer är sannolikt skärpningen av centralbankspolitiken och de stigande räntorna, som återspeglats i indirekta effekter också på aktiemarknaden.

Dollarn har stärkts klart gentemot euron, vilket har bidragit till att hålla marknadsutvecklingen i USA på samma nivå som övriga marknader. I Japan har i sin tur yenen försvagats betydligt.

Vilka är de senaste nyheterna i anslutning till Ukraina och sanktionerna?

Rysslandssanktionerna hör fortfarande till de viktigaste frågorna med tanke på den ekonomiska tillväxten i Europa. Ryssland stoppade förra veckan all gasleverans till Bulgarien och Polen, eftersom länderna vägrade att gå med på Rysslands krav att betala i rubel för att få köpa gas. På kort sikt torde stängningen av gaskranarna inte innebära några större problem, eftersom den annalkande sommaren minskar behovet av uppvärmning. På längre sikt väcker ett eventuellt mer omfattande avbrott i gasleveranserna oro i Europa. De europeiska energiministrarna samlades med anledning av detta till ett krismöte den 2 maj.

Åtgärderna för att begränsa oljeimporten som länge legat på bordet är nu under beredning i Europeiska kommissionen. Enligt spekulationerna kunde åtgärderna bl.a. inkludera ett pristak på rysk olja, vilket skulle innebära att inget land får betala mer än en viss summa till Ryssland för sin olja. Syftet med begränsningen är att minska Rysslands möjligheter att finansiera krigshandlingarna med oljepengar. Åtgärden skulle emellertid förutsätta att också de övriga stora oljeproducenterna i världen medverkar: om endast EU inför dylika begränsningar, kunde Ryssland sälja olja till andra köpare till ordinarie pris.

Rapportperioden är nu i gång. Hurdana siffror har hittills offentliggjorts?

Rapportperioden för årets första kvartal har hittills varit något bättre än väntat. I detta skede har cirka hälften av de amerikanska företagen publicerat sina resultat och rapporterat goda siffror. Företagens omsättningar har vuxit med i genomsnitt 11 % medan resultaten har ökat med 0,5 %. Enskilda teknologibolag, såsom Netflix och Alphabet (Google), har rapporterat svagare siffror än väntat, liksom också Amazon, vars resultat var betydligt sämre än vad som hade prognostiserats. 

I Europa har fram till nu cirka 40 % av företagen publicerat sina resultat. I fråga om omsättningen är siffrorna nästan desamma som i USA, cirka 12 %, men i fråga om resultattillväxten är siffran -26 % för de företag som offentliggjort sina resultat. Den starkt negativa siffran beror i stor utsträckning på att finansiella företag och banker, vilka typiskt återfinns bland de snabbaste rapportörerna, har rapporterat sjunkande resultat. Siffran beräknas jämna ut sig under rapportperiodens gång.

Håller centralbankspolitiken på att förändras?

Amerikanska centralbanken håller på onsdag sitt räntemöte, där banken förväntas höja styrräntan med två steg, dvs. 0,5 procentenheter. Marknaden prissätter redan en räntehöjning med 0,5 %. Mötet väntas också upplysa om kommande minskningar av centralbankens balansräkning.

Vad händer i ekonomin i Kina?

Ett inslag som väckt diskussion de senaste veckorna är den stagnerade ekonomiska tillväxten i Kina. Bakom utvecklingen ligger Kinas strama coronapolitik och strikta begränsningsåtgärder, som lett till att hela hamnar och fabriker har stängts ned redan till följd av några få smittfall. De internationella logistikkedjorna lider på grund av nedstängningarna och det är fortfarande brist på komponenter och halvledare världen över. Till följd av begränsningarna har också människornas konsumtionsmöjligheter begränsats.

 

 

 

Period

Föregående

Må 2.5

Tyskland

Detaljhandel (år/år)

Mars

7,0 %

Må 2.5

Euroområdet

Näringslivets förtroende

April

108,5

Ti 3.5

Euroområdet

Producentpriser (år/år)

Mars

31,4 %

Ti 3.5

USA

Fabriksorder (månad/månad)

Mars

-0,5 %

On 4.5

Euroområdet

Detaljhandel (år/år)

Mars

5,0 %


Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter