Veckoöversikt 2.10.2023: Mot räntetoppen och vidare

4.10.2023

Centralbankerna har de senaste veckorna flitigt hållit räntemöten. Hurdana beslut fattades på mötena? Och hurdana förväntningar ställs på penningpolitiken i fortsättningen?

Läget på marknaden har på sista tiden varit relativt lugnt. Av de viktigaste händelserna kan nämnas centralbankernas räntemöten, som de senaste veckorna hållits i rask takt världen över.

Förändringar har noterats huvudsakligen i marknadsräntorna, som stigit något under de gångna veckorna. Det har i sin tur lett till en svag nedgång på aktiemarknaden.

Denna vecka verkar i fråga om datakalendern förhållandevis stillsam, men på agendan finns ändå åtminstone publiceringen av USA:s inköpschefsindex och arbetsmarknadsrapporten för september.

Uppskjutna förväntningar på penningpolitiska lättnader

I praktiken har alla stora centralbanker hållit sina räntemöten under de senaste veckorna. Den viktigaste av dem, amerikanska centralbanken Fed, lämnade som väntat sin styrränta oförändrad. Centralbankens medlemmar höjde emellertid på mötet sin uppskattning av den kommande styrräntenivån då ekonomin utvecklats starkare än beräknat.

En intressant nyhet från Feds möte är också att centralbanken höjde sin prognos för den ekonomiska tillväxten betydligt framför allt i fråga om prognosen för detta år. I stället för den tidigare ekonomiska tillväxtprognosen på 1,0 % höjde Fed sin prognos till 2,1 %. För år 2024 höjde centralbanken likaså sin prognos från 1,1 % till 1,5 %.

Om ekonomin växer snabbare än väntat, är också inflationstrycket större. Därför räknar centralbanken med att styrräntan kommer att vara fortsatt hög något längre än vad som tidigare antagits. En nedgång i räntenivån låter således fortsatt vänta på sig.

På andra sidan Atlanten höll också centralbanken i England – mot förmodan – sin styrränta oförändrad. Marknaden hade allmänt räknat med att styrräntan stiger med 0,25 procentenheter. I Norden gick centralbankerna i Norge och Sverige i sin tur in för att höja styrräntan med 0,25 procentenheter.

Allmänt taget förväntar sig marknaden att alla centralbanker i västländerna håller styrräntan oförändrad eller att den stiger något under slutet av året. Några betydande räntehöjningar är således knappast längre i sikte, och fokus har snarare inriktats på spekulationer om när de första centralbankerna börjar sänka styrräntan.

Tidigare förutspådde marknaden att Fed börjar sänka sin styrränta före Europeiska centralbanken. Situationen har emellertid ställts på ända, när den ekonomiska utvecklingen i USA varit starkare än väntat samtidigt som tillväxten i Europa varit svagare. För närvarande uppskattar marknaden att ECB kommer att vara den första att sänka räntorna, när den stunden väl är inne någon gång i framtiden. Å andra sidan är det ännu långt till räntesänkningarna, och liksom händelserna i år har visat, kan situationen förändras betydligt även på kort tid.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa svagare än väntat

När det gäller den ekonomiska utvecklingen har vi det gångna året fått följa de olika stigarna i USA och Europa. I USA har den ekonomiska utvecklingen varit starkare än väntat, medan utvecklingen i Europa varit svagare.

Prognosen för USA:s bruttonationalprodukt (BNP) för innevarande år är cirka 2 %, vilket är en något måttligare tillväxttakt för landet än vad vi vant oss vid. Prognosen har emellertid förändrats betydligt på relativt kort tid, eftersom marknaden ännu i början av sommaren räknade med en BNP-tillväxt på cirka 1 % i USA för detta år.

I Europa har liknande förändringar i prognoserna däremot inte noterats, utan prognoserna har varit mycket stabila under de gångna månaderna. För närvarande förutspås en BNP-tillväxt på mindre än 1 % i Europa för 2023, dvs. situationen är också i detta hänseende bedrövligare än i USA.

Positiva nyheter för euroområdet är emellertid i sikte när det gäller inflationen, eftersom inflationen i området mattades av mer än väntat i september. Kärninflationen rensad för förändringarna i priset på energi och livsmedel var enligt förhandsuppgifter i september 4,5 %, så lite glädjeämnen har vi trots allt också i detta hörn av världen.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter