Veckoöversikt 19.6.2023: Mot sommaren ledsagade av centralbankerna

21.6.2023

Förra veckan var centralbankernas supervecka, när centralbankerna i både Europa, USA och Japan höll sina räntemöten. I väst fortsätter som väntat den höklika hållningen, medan Asien går sina egna vägar.

Även om veckan präglades av centralbankernas räntemöten, bjöd den inte på några omvälvande överraskningar. Räntenivån steg endast en aning och företagsobligationernas riskpremier krympte. Euron stärktes i förhållande till US-dollarn och stannade på 1,09.

Aktiemarknaden utvecklades föregående vecka positivt, när avkastningsutvecklingen på alla viktiga marknader höll sig på plussidan. Kursuppgången har under den senaste tiden letts av några amerikanska teknologibolag, vilket syns i en ”överperformance” av tillväxtfaktorn och de branscher som bolagen i fråga representerar. Uppgången på aktiemarknaden har höjt värderingsnivåerna. I USA ligger marknaden över det historiska genomsnittet och medeltalet för P/E-talen rör sig kring 20. Europa ligger för närvarande under sitt eget historiska genomsnitt, när medeltalet för P/E-talen är cirka 13. Värderingsdifferensen mellan USA och Europa är betydande, men har delvis sin förklaring i branschstrukturen, eftersom det finns fler högre värderade teknologibolag i USA.

De viktigaste datapublikationerna förra veckan var de senaste inflationssiffrorna för USA och Europa. I USA var inflationen för maj +4,0 % och kärninflationen rensad för förändringarna i priset på energi och livsmedel +5,3 %. Inflationen för maj var i euroområdet +6,3 % och kärninflationen +5,3 %. Inflationen mattas således av på båda sidor av Atlanten, men ligger trots det fortfarande klart högre än centralbankernas målsatta nivå.

Amerikanska centralbanken (Fed) öppnade centralbankernas supervecka med sitt möte på onsdagen. Fed tog en paus i räntehöjningarna och höll sin penningpolitik som väntat oförändrad, dvs. på ett variationsintervall mellan 5,00 och 5,25 %. Marknadens fokus riktades mot mötets kommentarer om utsikterna för framtiden, som var något mer höklika än förväntat. Bland annat var direktionsmedlemmarnas uppskattning av styrräntenivån högre jämfört med tidigare beräkningar. Medianen för medlemmarnas oberoende uppskattningar (s.k. dot plot-diagram) pekar på ytterligare två räntehöjningar under resten av året. Fed-ordföranden Jerome Powell framhöll emellertid att de kommande besluten är beroende av framtida ekonomiska data. Enligt Powell ger pausen i räntehöjningarna nu centralbanken tid att uppskatta vilket genomslag redan vidtagna åtgärder har på ekonomin.

Europeiska centralbanken (ECB) höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter. Inlåningsräntan är nu 3,5 % och räntan på utlåningsfaciliteten 4,0 %. Marknaden väntade också att ECB:s möte skulle komma med kommentarer i synnerhet om framtiden. ECB-ordföranden Christine Lagarde uppskattade att styrräntan höjs på nytt vid mötet i juli och eventuellt ännu på hösten. Lagardes budskap underströks av en uppdaterad inflationsprognos, där kärninflationsprognosen höjdes märkbart för åren 2023–2024. Dessutom bekräftade centralbanken den tidigare kommunicerade planen att i juli avbryta återinvesteringen av värdepapper som förvärvats i och med programmet för köp av värdepapper (APP). Beslutet påskyndar reduceringen av ECB:s balansräkning.

Japanska centralbanken aviserade inga förändringar i penningpolitiken. Centralbanken höll således sin styrränta som väntat kvar på noll och fortsätter med den penningpolitiska stimulansen. Efter beslutet fortsatte yenen att försvagas. Från årets början har yenen försvagats gentemot euron med cirka 10 %.

Kinesiska centralbanken överraskade marknaden med en liten räntesänkning. Dessutom meddelade förvaltningen om tilläggsstimulanser för landets fastighetssektor. Marknaden i Kina reagerade positivt på nyheterna.

Centralbanken i England står i tur dagen före midsommaraftonen den 22 juni. Marknaden räknar med en räntehöjning med 25 punkter från den nuvarande nivån på 4,5 % till 4,75 %.

Veckoöversikten tar nu paus över sommaren och nästa översikt publiceras i augusti. Trevlig sommar!


Visa alla pressmeddelanden och nyheter