Veckoöversikt 17.4.2023: Andhämtningspaus

19.4.2023

På marknaden noterades inga större rörelser åt något håll. De intressantaste händelserna föregående vecka var de ur Feds synvinkel viktiga datapublikationerna samt de nu mycket väntade resultaten för den amerikanska banksektorn för början av året.

På investeringsmarknaden var föregående vecka rätt lugn. På aktiemarknaden noterades inga större rörelser, men marknaden utvecklades försiktigt positivt. Räntenivån klättrade en smula uppåt, vilket hade en negativ inverkan på avkastningen på statsobligationer. Dollarn har på sista tiden försvagats gentemot euron och valutaparet avslutade veckan med växelkursen 1,10.

Senaste vecka offentliggjordes viktiga data med tanke på den ekonomiska utvecklingen i USA samt särskilt inflationen och därigenom också den amerikanska centralbankens, dvs. Feds penningpolitiska hållning.

Enligt förra veckans publicerade data mattades inflationen i USA av under mars något mer än väntat till +5,0 % medan totalinflationen i februari var +6,0 %. Priset på energi hade en negativ inverkan på inflationen, dvs. det bidrog till att sänka inflationen. Inflationen rensad för priset på energi och livsmedel, dvs. kärninflationen, steg däremot en aning till +5,6 % (i februari +5,5 %). Kärninflationen, som centralbankerna av tradition följer mer noggrant, verkar vara seglivad, och det upprätthåller förväntningarna på ytterligare en höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter. Trots det räknar marknaden fortfarande med att räntorna kommer att vända nedåt i USA ännu detta år.

Enligt University of Michigans enkät ökade konsumenternas förväntningar på den genomsnittliga inflationen för nästa år påtagligt till +4,6 % (tidigare +3,6 %). Inflationsförväntningarna på lång sikt var emellertid oförändrade. Konsumenternas inflationsförväntningar har tidigare varit rätt låga jämfört med den realiserade inflationen. Det intressanta är de facto varför konsumenterna har börjat invänta en högre inflation nu, när den realiserade inflationen redan en tid pekat nedåt. En möjlig förklaring är att inverkan av de högre priserna börjar kännas av allt mer i medelklassens vardag.

Senaste vecka erhölls också data som beskriver detaljförsäljningen i USA. Detaljförsäljningen minskade i mars mindre än väntat i jämförelse med året innan. Detaljförsäljningen, exklusive bilar och bensin, krympte med -0,3 %, medan förväntningarna låg på -0,6 %. Efter att siffrorna publicerats steg räntenivån en aning, när den gynnsammare utvecklingen än befarat stärkte förväntningarna på en höjning av styrräntan vid centralbankens möte i maj.

Bättre resultat än väntat från banksektorn

Rapportperioden för årets första kvartal startade som avslut på veckan i USA med resultaten för banksektorn. Citigroup, J.P. Morgan och Wells Fargo rapporterade alla bättre resultat än väntat. Resultaten var en lättnad, eftersom de stöder uppfattningen om att utmaningarna inom banksektorn i USA drabbat speciellt de små bankerna. De mindre bankernas trångmål kan rentav komma att backa upp affärsverksamheten för de större bankerna, eftersom de insättningar som nu dras bort från de små bankerna uttryckligen överförs till de stora bankerna utöver till penningmarknadsfonder. Exempelvis rapporterade J.P. Morgan att insättningarna i banken ökat starkt.

Rapportperioden tar fart på allvar under denna vecka. På allmän nivå förväntas resultaten ha minskat under det första kvartalet. Energisektorn, som tidigare haft en stor inverkan på resultaten, har nu fått minskad betydelse med tanke på resultattillväxten för marknaden som helhet.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter