Veckoöversikt 16.10.2023: På jakt efter tillväxt

18.10.2023

Rapportperioden för årets tredje kvartal körde i gång förra veckan. I år har resultattillväxten varit en knapp naturresurs. Är en bättre utveckling i sikte? Är ränteinvesteringar ett lönande alternativ till aktier?

Föregående vecka präglades investeringsmarknaden av varierande utveckling. Aktiemarknaden intog i början av veckan en positiv riktning, för att mot slutet av veckan backa på grund av de högre inflationssiffrorna än väntat. Veckan avslutades svagt på plus på de största aktiemarknaderna.

När det gäller datakalendern är innevarande vecka stillsam. Från USA utlovas siffrorna för detaljhandeln som förväntas ha försämrats från september. Också nya bostadsmarknadsdata kommer att publiceras senare under veckan. Den allmänna förväntningen är att något fler nya bostadsbyggnadsprojekt har inletts i september än tidigare samtidigt som antalet bostadsaffärer och byggnadslov förväntas ha minskat måttligt.

Lätt turbulens på aktiemarknaden – räntemarknaden allt mer lockande

Efter att marknadsräntorna stigit kraftigt levererade centralbankirerna i början av veckan återhållsamma kommentarer om eventuella räntehöjningar. Till följd av kommentarerna sjönk marknadsräntorna, vilket i sin tur resulterade i en uppgång på aktiemarknaden.

Efter en positiv start på veckan kom aktiemarknaden emellertid ner i slutet av veckan som svar på att inflationssiffrorna varit högre än väntat. Samtidigt tyngde också den ökade geopolitiska osäkerheten aktiemarknaden mot en svag nedgång.

Räntemarknaden, som de senaste åren inte tett sig särskilt lockande för många investerare, har nu på sistone väckt mångas intresse – och inte utan orsak, eftersom den förväntade avkastningen på ränteinvesteringar har kommit närmare den förväntade avkastningen på aktieinvesteringar när räntenivån gått upp. Aktiernas värderingsnivå i förhållande till deras egen historia är måttlig exempelvis i Europa och på tillväxtmarknaden.

Vid en tillbakablick kan man konstatera att ju större risk investerarna i år tagit på räntemarknaden, desto större avkastning har de belönats med. Exempelvis har high yield-ränteinvesteringar med högre risk avkastat betydligt bättre än relativt riskfria statsobligationer.

Låt oss ännu ta en titt på aktie- och räntemarknaden ur riskpremiesynvinkel. Riskpremien är den förväntade tilläggsavkastningen på den riskfria räntan som investeraren beräknas få vid en investering i mer riskfyllda instrument, t.ex. i företagsobligationer eller aktier, i stället för statsobligationer.

Riskpremien för ränteinvesteringar med låg risk är för närvarande cirka 1,5 %, medan riskpremien för globala aktier är cirka 2,5 %. För high yield-ränteinvesteringar med hög risk stiger riskpremien rentav nära 5 %.

Rapportperioden för årets tredje kvartal körde i gång

Rapportperioden för årets tredje kvartal inleddes förra veckan i USA i gynnsamma tecken. Av de stora amerikanska bankerna rapporterade Citigroup, J.P. Morgan och Wells Fargo alla bättre siffror än väntat.

Allmänt taget väntas för det tredje kvartalet inga betydande förändringar jämfört med siffrorna året innan. Förväntningarna för det tredje kvartalet är att resultaten sjunkit en aning på indexnivå, med cirka 2 %.

För årets sista kvartal förväntas däremot en stark resultattillväxt på hela 7–8 %. Om ekonomin emellertid samtidigt försämras, kan det vara en utmaning att komma upp till så höga siffror i slutet av året.

I fjol byggde den kraftiga tillväxten framför allt på energisektorns starka resultat. I år verkar läget vara det motsatta och energisektorn har haft en negativ inverkan på resultattillväxten för marknaden som helhet. Nu är en svag tillväxt att vänta i första hand från segmentet för konsumtionsvaror och tjänster samt kommunikations- och teknologibolagen. Några betydande förändringar åt någondera hållet är emellertid inte i sikte heller på branschnivå.

Har inflationstoppen redan passerats?

Utöver resultatpublikationerna föregående vecka levererades från USA också inflationssiffrorna för september. Totalinflationen i USA låg kvar på 3,7 %, dvs. på samma nivå som i augusti. Kärninflationen rensad för prisförändringarna på livsmedel och energi fortsatte emellertid nedåt och stannade på 4,1 % jämfört med 4,3 % i augusti. Framför allt de stigande boendekostnaderna i och med ökade räntekostnader bidrog till att upprätthålla en hög inflation.

Inflationen är således fortsatt hög, men utvecklingen går åt rätt håll, eftersom uppgången äntligen verkar ha stannat upp. En liten nedgång i kärninflationen i USA noterades redan tidigare i år, men efter det steg inflationen på nytt. Också i Europa verkar inflationstrycket ha lättat under de senaste veckorna.

Helhetsbilden när det gäller inflationen är emellertid att inflationen håller på att mattas av. Ur centralbankernas synvinkel är detta en glad nyhet, även om inflationsnivån fortfarande är för hög.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.