Veckoöversikt 12.2.2024: Tillväxten i USA fortsätter att överraska

14.2.2024

Den positiva stämningen på marknaden fortsatte förra veckan. Aktierna avslutade globalt något över nivån veckan innan och kreditriskmarknaden var stillsam. Räntorna steg svagt och euron stärktes gentemot dollarn.

De finska aktierna hörde återigen till de sämsta globalt sett och Helsingforsbörsens avkastning är nu på minus på årsnivå. Även om en lätt spurt noterades i slutet av fjolåret, har utvecklingen i övrigt varit bedrövlig.

Det bubblade på affärsfastighetsmarknaden när amerikanska, tyska och japanska banker rapporterade kreditförlustreserveringar på fastighetslån som de beviljat. Störningarna är emellertid fortfarande på en måttlig nivå.

I USA kablades det ut nyheter framför allt om storbanken New York Community Bank, vars aktie sjunkit rejält under de senaste veckorna. Problemen i USA gäller speciellt mindre banker, varav en del är betydande finansiärer uttryckligen inom den problemdrabbade affärsfastighetssektorn. I de större bankerna är exponeringen för sektorn mindre, och därför är rädslorna för en mer omfattande systemkris inom finanssektorn fortfarande begränsade. Det finns emellertid skäl att hålla ett öga på läget.

Ekonomiska data är positiva, även om modellerna talar för annat

Ekonomiska data har igen piggnat till i förhållande till förväntningarna förutom i USA också i Europa. Början av året har varit i stort likadant som slutet av föregående år, dvs. ekonomiska data har gång på gång överraskat positivt. I Europa har tillväxten varit svag, men trots det bättre än väntat. I USA har även arbetsmarknadsrapporten stärkts efter att i slutet av året visat tecken på att krackelera, och de under föregående vecka publicerade inköpschefsindexen för ISM-servicebranscherna överträffade marknadsförväntningarna. Dessutom har bankernas utlåningskriterier något lindrats, vilket i allmänhet vittnar om att det ekonomiska läget har börjat lätta.

Mitt under rådande höga inflation och räntehöjningscykel förutspådde alla ekonomiska modeller att tillväxten i ekonomin i USA vänder mot det sämre, men så har inte varit fallet. Om landets ekonomiska data är fortsatt starka, kan det emellertid på lång sikt bereda betydande problem att hålla inflationen inom målsatta nivåer. Ekonomisk tillväxt driver nämligen på inflationsutsikterna, men i fel riktning. Den amerikanska centralbanken har för närvarande ingen brådska med att inleda några räntesänkningar och det lönar sig för investerarna att förhålla sig avvaktande till de mest optimistiska prognoserna.

Teknologibolagen bestämmer takten för rapportperioden

Över hälften av de amerikanska bolagen har nu rapporterat sina resultat. Den genomsnittliga resultattillväxten hos de bolag som hittills rapporterat är nu cirka 5 %, dvs. något bättre än väntat. Tillväxten har emellertid inte varit jämn inom olika branscher, utan de stora teknologibolagen har bidragit till att betydligt driva upp medelvärdet. Däremot har de amerikanska bankerna levererat svagare resultat åtföljda av aviserade personalnedskärningar. Också energibolagens, basindustrins och hälsovårdssektorns resultat sjönk i enlighet med förväntningarna.

Av S&P 500-indexets sju stora teknologibolag, de s.k. Magnificent Seven, rapporterade Apple, Meta och Microsoft bättre resultat än väntat, medan Tesla och Amazon var en besvikelse. Alphabets resultat motsvarade förväntningarna och Nvidia rapporterar sitt resultat först nästa vecka.

I Europa har rapportperioden hittills varit väntat dämpad. Ungefär en tredjedel av bolagen har nu rapporterat sina resultat, som i genomsnitt sjunkit med över 10 % jämfört med året innan. Framför allt energi- och råvarubolagens resultat har backat betydligt.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.