Veckoöversikt 31.10.2022: Goda och dåliga ekonomiska nyheter

2.11.2022

Marknaden visade för omväxlings skull upp en positivare vecka, när ekonomiska data var starkare än väntat, centralbankerna kom med duvlika antydningar och rapportperioden överträffade förväntningarna, vilket återspeglades i en hoppfull stämning på aktiemarknaden. Samtidigt var emellertid inköpschefsindexen för både Europa och USA och inflationssiffrorna för Europa sämre än väntat. Vad lönar det sig för investerarna att göra i det rådande marknadsläget?

Föregående vecka bjöd på både goda och dåliga ekonomiska nyheter. De preliminära BNP-siffrorna för det tredje kvartalet var bättre än väntat både i Europa och i USA. Rapportperioden körde igång på allvar och resultaten överträffade allmänt taget förväntningarna, med undantag av teknologisektorn. ECB aviserade på sitt möte i torsdags en räntehöjning med 0,75 procentenheter, men lät samtidigt antyda att räntehöjningstakten eventuellt kommer att trappas ned i framtiden. ECB-ordföranden Christine Lagarde delgav sin oro för en inbromsning i den ekonomiska tillväxten.

Tack vare de positiva nyheterna steg aktiemarknaden både i Europa och i USA med cirka 2 %. Räntorna och kreditriskpremierna sjönk, vilket bidrog till att höja ränteinvesteringarnas värde.

Däremot var nyheterna förenade med inflationen och inköpschefsindexen sämre. De på fredagen rapporterade inflationssiffrorna för flera länder i Europa var klart högre än väntat och underströk de utmaningar som ECB står inför.

Inköpschefsindexen sjönk både i Europa och i USA något från föregående månad, men ligger fortfarande på en måttlig nivå. Indexen består av resultaten av enkäter bland företagens inköpschefer och beskriver företagens produktion, orderingång, sysselsättningsnivå och andra väsentliga indikatorer. Indexet ger en bra bild av utvecklingen i ekonomin och inflationen, eftersom företagen överför de priser som de betalar för sina beställningar vidare till sina egna priser och därigenom bidrar till att antingen öka eller minska inflationen. Om ett företag har gjort många nya beställningar, kan det i sin tur antyda en återhämtning i den ekonomiska tillväxten.

Rapportperioden har hittills bjudit på positiva tecken, men teknologibolagen sackar

I sin helhet har den pågående rapportperioden levererat goda signaler om den ekonomiska utvecklingen. Företagens resultat har i sin helhet överträffat förväntningarna med över 3 % både i USA och i Europa. Det förekommer emellertid stora skillnader mellan olika branscher: inom material- och energisektorn har förväntningarna klart överträffats, medan teknologiföretagen hostat.

Resultaten för teknik- och kommunikationsföretaget Meta och Googles moderbolag Alphabet var en besvikelse för investerarna. Metas omsättning sjönk, vilket är sällsynt för de stora teknologibolagen. Dessutom ökade bolagets kostnader och det vittnar om hur kostsamt det för närvarande är att rekrytera högklassig arbetskraft.

Europas gasdepåer knakar i fogarna

Den energikris till följd av brist på gas som målats upp under hela sommaren och hösten verkar ha bedarrat för en stund. Depåerna i de stora länderna i Europa är nästan fulla. Oktober har varit varmare än normalt och uppvärmningskostnaderna därmed mindre än väntat, varför det för närvarande finns ett enormt överutbud på naturgas. Gaspriset har rasat och var tillfälligt rentav negativt.

Det är möjligt att priset på gas fortsätter att sjunka, om de kommande veckorna är milda och överutbudet håller i sig. Trots det är risken för en energikris inte helt avblåst. Situationen är emellertid ljusare än för en månad sedan och Europa kan eventuellt undgå det värsta scenariot, där man är tvungen att avbryta eltillförseln på en del av kontinenten.

Häftigt prisras på bostadsmarknaden i USA

I de stora städerna i USA noterades den största nedgången i bostadspriserna på månadsnivå sedan finanskrisen. En likadan kris som då är däremot inte att vänta, framför allt tack vare strukturella faktorer: det har byggts färre bostäder i USA än före krisen 2008, vilket ökar bostadsefterfrågan. Dessutom är finanssektorn inte på samma sätt intrasslad i bostadsmarknaden som för 15 år sedan.

För en ekonomi som kämpar med hög inflation är sjunkande bostadspriser rentav en lättnad: bostadsmarknaden utgör en viktig del av ekonomin i USA, och en deflation på denna marknad borde ha en stor inverkan på den totala inflationen, visserligen med dröjsmål.

Vad lönar det sig och vad lönar det sig inte att göra i nuläget?

På en instabil och sjunkande marknad har många investerare uppmärksamheten riktad på risknivån i sin portfölj och den egna smärtgränsen: när är det läge att sälja och invänta gynnsammare tider för nya investeringar? I allmänhet lönar det sig emellertid för en investerare med lång investeringshorisont och tidsmässig diversifiering att hålla i minnet tre råd på en vikande marknad:

  1. Sälj inte
  2. Försök inte köpa vid botten

De två första råden baserar sig på samma grund: investeraren är sannolikt för sent ute såväl i sin strävan att sälja på toppen som i sin strävan att köpa vid botten. Genom att lämna marknaden förlorar investeraren dessutom den avkastning som kommer med den uppgång som följer efter nedgången. Exempelvis gick en investerare som inlett sin investeringsverksamhet 2006 och som lämnade marknaden vid kursbotten under finanskrisen för ens två månader miste om nästan 80 % av all avkastning jämfört med en investerare som inte gjorde något åt sin portfölj under den rådande krisen, om man ponerar att portföljen hölls fram till oktober 2022.

  1. Gör inte som alla andra gör

Genom att sälja när alla säljer och köpa när alla köper kommer investeraren att både sälja till billigare och köpa till dyrare pris. Det bästa alternativet för en långsiktig investerare är att sprida sina investeringar tidsmässigt och fortsätta att köpa regelbundet också när marknaden pekar nedåt.

 

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter