Mandatum har blivit beviljad ISO/IEC 27001-certifikat

27.1.2022

Mandatum har blivit beviljat certifikat enligt ISO/IEC 27001:2013, den internationellt erkända säkerhetsstandarden som visar att vårt ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller internationella kvalitetskrav.

Som en pålitlig aktör inom finansbranschen strävar vi på Mandatum efter att garantera säkra tjänster för våra kunder. Det är av största vikt för oss att vår data- och cybersäkerhet håller hög kvalitet och är adekvat samt proportionell mot affärsverksamhetens karaktär och de uppgifter som behandlas – och ska dessutom motsvara den nivå som olika aktörer i finansbranschen förväntar sig. Vi ser data- och cybersäkerheten som en integrerad del av utveckling och digitalisering av högklassiga tjänster som erbjuder en positiv kundupplevelse.

Bolagets data- och cybersäkerhet utvecklas systematiskt enligt informationssäkerhetsstrategin som organisationens ledning godkänt med hänsyn till den ständigt föränderliga hotbilden. Mandatums data- och cybersäkerhet grundar sig på en informationssäkerhetspolicy som har godkänts av bolagets styrelse. Policyn definierar roller, ansvar, mål och tydligare riktlinjer om hur data- och cybersäkerheten ska implementeras.

För mer information om informationssäkerhet på Mandatum, kontakta security@mandatumlife.fi.