Ändringar i stadgarna för fonder som förvaltas av Danske Invest

12.5.2022

Danske Invest Fondbolag Ab inför ändringar i stadgarna för 15 olika fonder. Ändringarna träder i kraft den 26 maj 2022.

I fondernas stadgar görs preciseringar enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och de har klassificerats i enlighet med artikel 8 i SFDR-förordningen.

Mer information om de principer för ansvarsfulla investeringar som fonderna iakttar finns i vid var tid gällande fondprospekt.

Ändringarna föranleder inga åtgärder från kundernas sida.

Mer information om stadgeändringen och de fonder som berörs av ändringarna finns på finska på Danske Invests webbplats: ILMOITUS: Muutoksia rahastokohtaisissa säännöissä 25.04.2022 |News (danskeinvest.fi).