Ändringar i beskattningen av avkastning på placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal från och med 1.1.2020

4.12.2019

Beskattningspraxis för partiella uttag från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal ändras från början av nästa år att motsvara den skattemässiga behandlingen av flera andra placeringsprodukter, t.ex. fondplaceringar och direkta aktieplaceringar. Avtalets avkastning beskattas inte heller i fortsättningen årligen, utan först när avtalet löper ut eller vid uttag av tillgångar. Byte av placeringsobjekt inom avtalet kan också i fortsättningen göras skattefritt.

När avtalet löper ut är en eventuell förlust i fortsättningen avdragsgill från kapitalinkomsterna. För företag är förlusten som uppstått avdragsgill som utgift för näringsverksamhet.

Ändringen inverkar på tidpunkten för beskattningen av avkastningen

Enligt nuvarande skattepraxis hänför sig uttag som görs från placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal först till det investerade kapitalet och den avkastning som influtit beskattas i det skedet när avkastningen lyfts eller hela avtalet löper ut.

Efter skatteändringen ingår vid uttag av tillgångar från en placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal som genererat avkastning också alltid en andel av avkastningen, som beskattas som kapitalinkomst. Av de tillgångar som tas ut betraktas som skattepliktig inkomst den relativa andel som vid tidpunkten för uttaget motsvarar avkastningens andel av de totala besparingarna i avtalet.

Exempel på beskattning av avkastning från och med 1.1.2020

Det kapital som investerats i placeringsförsäkringen utgör 20 000 euro. Placeringens värde är vid tidpunkten för uttaget 24 000 euro, dvs. kapitalet utgör 20 000 euro och avkastningen 4 000 euro. Från avtalet lyfts 2 000 euro. Avkastningens andel av uttagsbeloppet räknas enligt formeln 4 000/24 000 x 2 000 = 333,33 euro. Kapitalskatt (30 %) uppbärs på 333,33 euro, dvs. 100 euro. På kundens konto inbetalas 1 900 euro.

Eventuella förluster i fortsättningen avdragsgilla

För närvarande kan eventuella förluster inte dras av i beskattningen.
I fortsättningen kan eventuella förluster dras av i kapitalinkomstbeskattningen när avtalet löper ut. Förlusten är avdragsgill det år avtalet löper ut och de tio följande åren. Förlusten utgör skillnaden mellan det belopp som betalats till investeraren och de inbetalningar som investeraren gjort.

Placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal fortsatt flexibla och administrativt effektiva placeringslösningar

Skatteändringarna föranleder inga åtgärder från din sida och du kan fortsätta placera i ditt nuvarande avtal på samma sätt som tidigare.
Också efter skatteändringen erbjuder placeringsförsäkringen och kapitaliseringsavtalet en flexibel och administrativt effektiv spar- och placeringslösning. Du har tillgång till ett omfattande utbud av placeringsobjekt och du kan byta placeringsobjekt inom avtalet utan skattepåföljder. Placeringsförsäkringen ger dig dessutom möjlighet att smidigt föra över tillgångar till nästa generation.

För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa).