VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

Veckoöversikt 8.4.2024: Lättar räntorna mot sommaren?

Våren står snart inför dörren och marknadens förhoppningar om sänkta räntor verkar småningom närma sig. Vilka faktorer bör investerarna fästa uppmärksamhet vid när vi går mot slutet av våren och mot sommaren?

Början av året har på olika marknader sett rätt annorlunda ut än vad som förväntades ännu vid årsskiftet. Läs i marknadsöversikten hur marknaderna utvecklats i början av året och vilka teman som det lönar sig att följa upp längs våren.

  1. Penningpolitiken lättar trots en ihållande inflation

Ännu i början av året prissatte marknaden flera räntesänkningar för detta år. Året har emellertid börjat svagt och centralbankerna har tillsvidare inte kommit med några räntesänkningar.

En förklarande orsak är inflationen i USA, som utvecklats avvikande från vad som förväntades ännu i början av året. Varken den underliggande inflationen i USA eller kärninflationen rensad för förändringarna i livsmedels- och energipriserna har gått ner som beräknat under de senaste sex månaderna.

Inflationen i USA ligger alltjämt kring 3–4 %, vilket är för högt i förhållande till centralbankens inflationsmål på 2 %. Då marknaden ännu i början av året prissatte rentav sex räntesänkningar i USA för detta år, prissätts nu längre endast tre sänkningar.

Inflationstrycket är såldes fortfarande hårt i USA och den starka arbetsmarknadsrapporten som offentliggjordes förra veckan bidrog inte till att minska trycket. Pressen på amerikanska centralbanken Fed att sänka räntorna är fortfarande förhållandevis låg, men centralbanken har trots det hållit fast vid sin linje att inleda räntesänkningarna i år.

Situationen är i sin tur en aning annorlunda i Europa, där inflationen har mattats av mer än i USA. I Europa är däremot tillväxten i ekonomin svagare, även om positiva tecken den senaste tiden kunnat noteras också för Europas del.

Europeiska centralbanken ECB förväntas nu börja sänka räntorna före Fed. För närvarande verkar det sannolikt att ECB inleder räntesänkningarna på sommaren. Det är emellertid inte heller helt uteslutet att centralbanken redan på sitt möte denna veckas torsdag meddelar om kommande räntesänkningar.

Också för ECB har förväntningarna på en räntesänkning minskat något under början av året, trots att trycket på räntesänkningar på grund av den långsammare inflationen är mer akut i euroområdet än i USA.

  1. Tillväxtutsikterna är fortfarande stabila

De starka tillväxtutsikterna i USA har fortsatt också under början av året. När prognoserna ännu i fjol talade för en recession i USA, har dessa förväntningar nu sopats åt sidan. I stället för en recession anses det mest sannolika scenariot vara en mjuklandning eller en mer vågrät trend.

Då USA tidigare skiljde sig klart positivt från övriga marknadsområden, har i dagens läge ekonomiska data förbättrats också i Europa och Kina och skillnaderna mellan marknaderna håller på att jämna ut sig. USA bär emellertid fortfarande en betydande börda när det gäller de globala tillväxtförväntningarna.

Den högre räntenivån har försämrat tillväxten för de mest räntekänsliga ekonomierna, men konsekvenserna för den globala tillväxten är fortfarande ringa. Skillnaderna kan emellertid redan noteras, då Kanada som är mer räntekänsligt än USA förra veckan publicerade en betydligt svagare arbetsmarknadsrapport.

  1. Marknadsruset har fortsatt under början av året, men det är trångt på toppen

Den starka stämningen på marknaden har fortsatt under början av året, när den globala aktiemarknaden stigit och kreditriskpremierna sjunkit i takt med att risktagningsviljan ökat.

På aktiemarknaden har USA varit det klart starkaste området i början av året. I Europa som helhet pressas aktiemarknaden bland annat av den svaga utvecklingen i Storbritannien, men om man betraktar enbart euroområdet motsvarar utvecklingen i det närmaste nivån i USA. Tillväxtmarknaden sjönk tillfälligt i början av året på grund av utmaningarna i Kina, men från början av februari har marknaden tagit in på Europa. I Finland är läget fortfarande svagt, och inga lättnader tycks vara i sikte under den närmaste tiden.

Spetsen på aktiemarknaden har stabiliserats något sedan i fjol, och en relativt stark tillväxt har också kunnat noterats utanför teknologibolagen. Det är emellertid fortsättningsvis trångt på toppen, och de fem största bolagen på aktiemarknaden i USA svarar för närvarande för över 25 % av marknaden.

De optimistiska förväntningarna vad gäller ekonomin och inflationen har höjt marknadens förväntningar på en stark ekonomisk tillväxt och bidragit till att upprätthålla en hög värderingsnivå på globala aktier. På räntemarknaden har avkastningsförväntningarna däremot dämpats en aning, men ränteinvesteringar framstår fortfarande för många som lockande i förhållande till risken.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.