VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

Veckoöversikt 26.2.2024: AI infriade investerarnas förväntningar

Aktiemarknaden i USA steg starkt mot slutet av veckan framför allt tack vare teknologibolaget Nvidias rapporterade resultat som överträffade förväntningarna. Aktieindexen steg också i Europa, även om ekonomiska data från Tyskland var sämre än väntat.

Till följd av resultatrapporten som slog förväntningarna med över 10 % steg Nvidias aktiekurs till rekordnoteringar och lyfte hela S&P 500-indexet med besked. Bolagets verkställande direktör kommenterade resultatet med sin tilltro till att AI nått en kritisk vändpunkt, varefter investeringarna i artificiell intelligens kommer att öka betydligt.

Samtidigt fortsätter S&P 500 att koncentreras på allt färre storbolags axlar. Nvidia står ensamt för hela 25 % av indexets totala avkastning under innevarande år, och de fem bolag som levererat det största resultatet för rentav 60 %. Aktiemarknaden i USA har samtidigt fortsatt att koncentreras och vikten för de tio största bolagen har senast varit lika hög på 1970-talet.

Aktiemarknaden i USA och Europa har utvecklats i rätt samma takt de senaste månaderna, även om den ekonomiska tillväxten i USA har varit i en klass för sig. Utan de största teknologibolagens exceptionellt starka prestation skulle värdeutvecklingen för europeiska aktier rentav ligga före USA. Det är ett bra exempel på att utvecklingsgången för marknaden och ekonomin inte alltid går hand i hand, åtminstone inte på kort sikt. Motsvarande fenomen har noterats i Japan, vars ekonomi är i recession medan aktierna pekar uppåt. På tillväxtmarknaden bidrog i sin tur föregående vecka återhämtningen för de kinesiska aktierna till att lyfta hela indexet.

Inköpschefsindexen och resultaten i Europa lämnar en del att önska

Inköpschefsindexen bygger inköpschefernas enkätsvar på frågor om företagens produktion, orderingång, sysselsättningsnivå och andra väsentliga indikatorer. Indexen ger en bred bild av de ekonomiska utsikterna och belyser genom olika underkomponenter t.ex. pris-, sysselsättnings- och tillväxtutsikterna på kort sikt.

Det kombinerade inköpschefsindexet för Europa publicerades förra veckan och förbättrades något jämfört med föregående månad. Även om utvecklingen går åt rätt håll, pekar siffrorna fortfarande på en tynande tillväxt. Siffrorna för Frankrike var bättre än väntat både för tjänstesektorn och för industriproduktionen, men Tyskland var en rejäl besvikelse med ett betydligt sämre inköpschefsindex för industrin än beräknat.

Rapportperioden för Europa har också varit svag och bolagens resultat har i genomsnitt krympt med över 10 %. Framför allt energi- och råvarubolagens resultat har som väntat gått back. Som helhet har de bolag som hittills rapporterat sina resultat emellertid i någon mån lyckats överträffa förväntningarna på dem, och framför allt konsumentbolagen har rentav levererat en hyfsad resultattillväxt. Trots det har rapportperioden varit allt annat än positiv.

Färre räntesänkningar förväntas av centralbankerna

Marknaden prissätter för närvarande att Europeiska centralbanken kommer att sänka sin styrränta fyra gånger i år och att räntesänkningarna inleds i juni. Mer väsentligt för investerarna än tidpunkten är emellertid varför ett beslut om räntesänkning i sinom tid fattas. Om orsaken är att man på ett hållbart sätt lyckats sänka inflationen till den målsatta nivån på 2 %, skulle en räntesänkning med större sannolikhet lyfta marknaden jämfört med en situation där räntorna sänks för att de hämmar den ekonomiska tillväxten, samtidigt som inflationen fortfarande ligger över inflationsmålet.

I USA har inflationstrycket i och med den starka ekonomiska tillväxten varit fortsatt högt, och det är fortfarande möjligt att Feds nästa räntebeslut går uppåt och inte nedåt. Marknaden prissätter nu att Fed sänker räntenivån tre gånger under 2024, jämfört med tidigare prissatta fyra sänkningar.

Den kommande veckan väntar marknaden särskilt på inflationssiffrorna för Europa och på USA:s PCE-siffror, dvs. konsumentprisindex. Dessutom publiceras på onsdagen USA:s justerade BNP-tillväxtsiffror för det fjärde kvartalet i fjol.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.