VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

Veckoöversikt 25.3.2024: Amerikanska centralbanken gav marknaden ett uppsving

Aktiemarknaden steg föregående vecka snabbt med USA i spetsen. Inköpschefsindexen i Europa vittnade om starkare utsikter för servicebranscherna, men industrisiffrorna pekade fortsatt nedåt.

Aktiemarknaden avslutade föregående vecka i en kraftig uppgång efter den amerikanska centralbanken Feds positiva räntebesked i onsdags. Fed meddelade att banken fortfarande planerar tre räntesänkningar för 2024, även om inflationsprognoserna stigit en aning. I Europa utvecklades aktierna något svagare, men också Helsingforsbörsen avslutade veckan på plussidan.

På Feds möte uppdaterades utöver ränteprognoserna också centralbankens kalkyler med avseende på inflationen och den ekonomiska tillväxten. Inflationen beräknas nu vid slutet av året ligga på 2,6 %, när den tidigare prognosen var 2,4 %. Prisuppgången bottnar exempelvis i högre boendekostnader och stigande bränslepriser. Feds budskap var att även om inflationen fortfarande ligger ovanför den målsatta nivån på 2 %, finns det inget behov av att skärpa penningpolitiken.

Till beslutet bidrar också situationen på arbetsmarknaden och den allmänna utvecklingen i ekonomin: om räntenivån hålls oförändrad eller höjs, skulle ställningen för de amerikanska konsumenterna kunna försämras med betydande konsekvenser för det ekonomiska läget. Vändningarna på arbetsmarknaden sker ofta överraskande snabbt, och Fed vill undvika en situation där sysselsättningen försämras väsentligt på kort tid. Fed höjde också sin uppskattning av USA:s reala BNP-tillväxt till 2,1 % för 2024. I början av året var motsvarande siffra 1,4 %.

Förväntningarna på Feds möte hänförde sig också till programmet för att minska på centralbankens balansräkning, något som för sin del försämrat likviditeten på marknaden. Centralbanken avslöjade inga konkreta steg beträffande det fortsatta programmet, men man lovade återkomma till ärendet inom kort.

I Japan höjde centralbanken i sin tur styrräntan för första gången på 17 år. Japans styrränta har hållits negativ på 0,1 % ända sedan 2016 och genom det aktuella räntebeslutet höjs nu räntan så att den ligger mellan 0,0 och 0,1 %. Höjningen är också i det avseendet historisk, eftersom Japan var det sista landet med negativ styrränta i världen.

Inköpschefsindexen åskådliggör skillnaden mellan Europa och USA

Marknaden följde förra veckan ingående inköpschefsindexdata från Europa, USA och Kina. Inköpschefsindexen består av resultaten av de enkäter som riktas till företagens inköpschefer och återspeglar företagens förtroende när det gäller aktiviteten under de kommande månaderna. Indexen ger en bild av de ekonomiska utsikterna och åskådliggör genom olika underkomponenter exempelvis pris- och sysselsättningsutsikterna på kort sikt. När inköpschefsindexet är över 50 förväntas aktiviteten förbättras och på motsvarande sätt försämras, när indexet är under 50.

Inköpschefsindexdata för Europa som offentliggjordes förra veckan visar att servicebranscherna är i god form. Däremot ligger indexet för industrin klart under 50. Industribranschen är de facto mycket dämpad i hela Europa, framför allt i Tyskland, där indexet stannade på 41,6. I USA var situationen den motsatta: indexet för industrin steg medan indexet för servicesektorn gick back. Båda indexen ligger visserligen i USA över 50.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.