Marknadsöversikt 17.10.2022 USA:s inflationsrapport orsakade de kraftigaste prisfluktuationerna sedan coronakrisen

20.10.2022

Den pessimistiska marknadsstämningen fortsatte förra veckan och indexen sjönk i jämn takt. USA:s inflationsrapport som publicerades på torsdagen påminde marknaden om det dystra läget, men förväntningarna inför rapportperioden är trots det försiktigt positiva. Det kommunistiska partiets femårsmöte i Kina bjöd i sin tur ännu inte på några betydande nyheter om riktningen i landets ekonomi.

Den viktigaste marknadshändelsen föregående vecka var USA:s inflationsrapport som publicerades på torsdagen. På månadsnivå steg priserna i sin helhet med 0,4 % (förväntning 0,2) och på årsnivå 8,2 % (förväntning 8,1). Uppgången i boendekostnaderna stod för merparten av den totala inflationen, medan rese- och bränslekostnaderna sjönk en aning.

S&P 500-indexet rasade omedelbart efter att rapporten offentliggjorts, men steg ännu samma dag tillbaka på plus. Det var fråga om den största dagsinterna rörelsen i indexet sedan coronakrisen 2020. Den höga volatiliteten kan dels tillskrivas en låg marknadslikviditet och en oklar helhetsbild av marknaden.

På grund av att inflationssiffrorna var högre än väntat beräknas amerikanska centralbanken höja sin styrränta igen i november.

I Kina inleddes det kommunistiska partiets femårsmöte med president Xi Jinpings tal. Talet bjöd inte på något som avvek från det tidigare och gav heller inga svar när det gäller fortsättningen på den för ekonomin avgörande covid-noll-politiken i Kina.

Inflationen på varor sjunker, inflationen på boende och tjänster stiger

I och med nedgången i transport- och bränslekostnaderna har bl.a. fraktpriserna kommit klart ner. Lägre fraktpriser bidrar också till att minska uppgångstrycket på priset på varor. Även om priset på mat steg något i USA, antyder tecknen från den internationella livsmedelsmarknaden att prisuppgången börjat mattas av.

Trots en inbromsning i inflationen på varor är prisutvecklingen på tjänster alltjämt hög. I fortsättningen kan det vålla centralbankerna mest huvudbry att dämpa inflationen på just tjänster.

Boendet blir fortfarande allt dyrare och står nu får lejonparten av den totala inflationen i USA. Boendekostnaderna har historiskt följt utvecklingen i bostadspriserna med dröjsmål. Bostadspriserna föregår typiskt boendekostnaderna med cirka ett och ett halvt år och när bostadspriserna planar ut torde det också förebåda en nedgång i boendekostnaderna i framtiden. Av detta kan man sluta sig till att också boendekostnaderna kommer att sjunka på medellång sikt.

Rapportperioden visar riktningen för utvecklingen på aktiemarknaden

Rapportperioden för årets tredje kvartal som körde i gång förra veckan ger goda fingervisningar om riktningen för utvecklingen i ekonomin. De stora amerikanska bankerna var de första att rapportera sina resultat. Analytikerna har sänkt sina resultatförväntningar, men de är ställvis fortfarande höga. Det blir intressant att se hur den ekonomiska utvecklingen som försämrats under det tredje kvartalet och konsumenternas förtroende återspeglas i företagens resultatutveckling och hur företagen själva ser att deras resultat kommer att utvecklas i framtiden.

För företagens del kan eventuella lager som de under detta år byggt upp och som de inte lyckats sälja bli ett problem i fortsättningen. Företagen har köpt varor dyrt och när inflationen nu mattas av kan de bli tvungna att sälja sina lager med förlust. Realisationerna i samband med storhelgerna kan också bidra till uppkomsten av en deflatorisk, dvs. prissänkande, chock.

Aktie- och räntemarknaden har drabbats av den stränga penningpolitiken

Värdet på både aktier och ränteinvesteringar har under de senaste veckorna sjunkit på grund av den strama penningpolitiska miljön. Aktierna fortsatte föregående vecka att sjunka i jämn takt och ränteindexen backade likaså.

I ränteinvesteringarna med låg risk har avkastningsnivåerna emellertid stigit rentav ovanför nivån under de första månaderna av pandemin. Exempelvis är avkastningsförväntningarna på high yield-obligationslån redan på samma nivå som avkastningsförväntningarna på aktiemarknaden.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter