Vastuul­linen liike­toiminta

Vastuul­linen liike­toiminta

Vastuullisuustyö on Mandatumissa jatkuvaa. Koko henkilöstö toteuttaa Mandatumin vastuullisuutta omalta osaltaan jokapäiväisen toimintansa kautta. Mandatumin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä politiikat muodostavat vastuullisuustoimien vähimmäistason. 

 

Tietosuoja 


Hallinnointi 

Mandatumin henkilötietojen käsittely perustuu Mandatum Oyj:n hallituksen vuosittain vahvistamiin julkisiin tietosuojaperiaatteisiin sekä konsernin sisäiseen tietosuojapolitiikkaan. Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn Mandatumissa, ja se koskee sekä koko Mandatumin että yhtiön ulkopuolisten kumppaneiden henkilöstöä. Tietosuojapolitiikka kertoo henkilötietojen käsittelystä Mandatumissa, käsiteltyjen ja käytettyjen henkilötietojen laadusta, tiedon jakamisesta viranomaisten ja Mandatumin kumppanien kanssa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä rekisteröityjen oikeuksista. Mandatum täydentää tietosuojapolitiikkaa työntekijöille ja tarvittaessa keskeisille yhteistyökumppaneille suunnatuilla tietosuojaperiaatteilla ja -ohjeilla. Kolmansien osapuolien on allekirjoitettava tietojenkäsittelysopimus osana hankintasopimusta.  

Mandatum-konserniyhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat siitä, että yhtiöiden tietosuojakäytännöt ovat riittävät ja että niihin suunnataan riittävästi resursseja. Compliance-yksikkö ohjaa ja valvoo yhtiön tietosuojatoimenpiteitä. Tietosuojavastaava raportoi operatiiviselle johtoryhmälle, hallituksille ja konsernin tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain ja aina tarvittaessa. Yhtiön työntekijät ja asiakkaat voivat olla yhteydessä tietosuojavastaavaan tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaava vastaa Mandatumin tietosuojastrategiasta, -politiikoista, -ohjeista, -valvonnasta ja -raportoinnista sekä tietosuojapoikkeamien käsittelystä. Lisäksi tietosuojavastaava tuo esiin tietosuojaan liittyviä kehitystarpeita ja edistää toimia, joilla näihin tarpeisiin vastataan.  

Mandatum noudattaa toiminnassaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta sekä muita lainsäädännön vaatimuksia. Tietosuojariskien hallinta on osa yhtiön operatiivisten riskien hallintaprosessia. Liiketoimintayksiköt arvioivat tietosuojariskejä säännöllisesti ja riskiarvioinnit käydään läpi neljännesvuosittain. Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan riskin todennäköisyys ja vakavuus määritellään käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoituksen perusteella. Merkittävimmät riskit raportoidaan sekä riskienhallintakomitealle että hallituksille neljännesvuosittain. Lisäksi uusien menettelyjen tai teknologian käyttöönoton suunnitteluvaiheessa tai nykyisten menettelyjen päivitysvaiheessa tehdään tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.  

Tietosuojapolitiikka liittyy läheisesti myös muihin Mandatumin sisäisiin politiikkoihin, kuten tiedonhallintapolitiikkaan ja tietoturvapolitiikkaan. Tiedonhallintapolitiikan tarkoituksena on tiedon tunnistaminen ja omistajuuden määrittäminen sekä tietojen luokittelu. Lisäksi politiikkaa täydentävät tiedonhallintaperiaatteet, jotka sisältävät yksityiskohtaisempia tietoja rooleista ja tehtävistä sekä tietojen luokitteluun liittyvistä prosesseista.  

Mandatum luokittelee ja suojaa yhtiön tietojärjestelmät niihin liittyvien riskien mukaan. Palveluiden hankinnan tai uusien menettelyjen tai teknologian käyttöönoton suunnitteluvaiheessa tehdään tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, aiheuttavatko suunnitellut tietojenkäsittelytoimet korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille. Arviointitulosten avulla vähennetään riskejä ja varmistetaan, että yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huomioitu.  

Pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan Mandatumissa käyttäjäoikeuksien hallinnalla. Tietosuojakäytäntö kieltää henkilötietojen käsittelyn ilman työhön liittyvää syytä, ja siitä syystä tietojenkäsittelyä seurataan ja valvotaan. Yhtiön verkkopalveluihin kirjautuminen vaatii asiakkaalta vahvan tunnistautumisen, ja asiakkaiden käyttämät verkkopalvelut toimivat salatulla yhteydellä.  

Henkilöstön koulutus 

Jokainen Mandatumin työntekijä osallistuu tietosuojakoulutukseen vuosittain. Uudet työntekijät saavat koulutuksen osana perehdytystä. Tarvittaessa koulutusta annetaan myös ulkoisille palveluntarjoajille. Tietosuojan verkkokoulutuksen suoritusastetta seurataan säännöllisesti. Yleisen verkkokoulutuksen ohella tiimeille ja yksiköille järjestetään räätälöityä koulutusta läpi vuoden. Tietosuojatietoisuutta ja -koulutusta tukevat myös verkkokoulutus ja tietojenkalasteluhyökkäysten tunnistamista helpottava sovellus.  

Raportointi 

Merkittävät tietosuojarikkomukset raportoidaan sekä riskienhallintakomitealle että yhtiöiden hallituksille neljännesvuosittain, pois lukien rikkomukset, joista pitää raportoida heti. 

 

Tietosuojaperiaatteet englanniksi

 

Tietoturva 


Hallinnointi 

Mandatumin tietoturvan hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO/IEC 27001:2013 -standardin mukaisesti. Sertifikaatin myöntäjä auditoi järjestelmän vuosittain. Yhtiö on mukauttamassa tietoturvariskien hallintamalliaan operatiivisten riskien hallintamallin osaksi. Mandatum on lisäksi määrittänyt tunnusluvut ja riskinottohalukkuuden, ja sen riskitaksonomiassa on erillinen kategoria kyberriskeille. 

Mandatum kehittää tietoturvaa ja kyberturvallisuutta systemaattisesti ja johdon hyväksymän tietoturvastrategian mukaisesti. Jatkuvasti muuttuvan uhkaympäristön perusteella strategiaan voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Strategian ensisijaisena tavoitteena on varmistaa johdon tietoisuus tietoturvan tilasta, määritellä kehitystoimien painopisteet ja varmistaa niiden riittävä resursointi. 

Mandatumin päivittäinen tietoturva- ja kyberturvallisuusjohtaminen perustuu Mandatum Oyj:n hallituksen vuosittain vahvistamaan tietoturvapolitiikkaan. Politiikka koskee kaikkia Mandatumin työntekijöitä ja sidosryhmien edustajia, jotka käsittelevät yhtiön tietoja työtehtävissään. Politiikan vaatimukset sisältyvät myös alihankkijoiden, palveluntarjoajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Politiikka liittyy läheisesti muihin Mandatumin sisäisiin politiikkoihin, kuten yksityiskohtaisempia ohjeita sisältävään tiedonhallintapolitiikkaan ja tietosuojapolitiikkaan. Täydentäviä ohjeita ovat esimerkiksi internetin, tietoverkon ja sähköpostin käyttöperiaatteet, käyttövaltuusperiaatteet, lokikirjaamisen periaatteet, pilvipalveluiden käytön periaatteet, salausta koskevat periaatteet ja Mandatumin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä muiden ohjeiden ja käytäntöjen lisäksi. 

Mandatumin ensimmäisellä ja toisella puolustuslinjalla on omat tietoturvaorganisaationsa. Operatiivisesta tietoturvatyöstä vastaa Business Technology -yksikkö, joka suunnittelee ja toteuttaa tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät tekniset ja hallinnolliset ratkaisut. Tietoturvan strateginen ja taktinen hallinta sekä muiden yksiköiden seuranta ja tukeminen on keskitetty riskienhallintatoimintoon, jossa sitä johtaa tietoturvajohtaja. 

Tietoturvan ja kyberturvallisuuden tasoa arvioidaan jatkuvasti, ja prosesseja ja järjestelmiä koskevia testejä tehdään säännöllisesti. Tietoturva- ja kyberriskejä seurataan aktiivisesti, ja niistä raportoidaan neljännesvuosittain yhtiön tietoturva- ja kyberriskien komitealle.  

Henkilöstön koulutus 

Jokaisella Mandatumin työntekijällä ja yhtiön nimissä toimivalla henkilöllä on velvollisuus noudattaa yhtiön tietoturvapolitiikkaa, -periaatteita ja -ohjeita ja varmistaa, että niihin liittyvää lainsäädäntöä noudatetaan. Työntekijöiden tietoturvatietoisuus ja -osaaminen varmistetaan koulutuksella ja ohjeilla. Verkkokoulutuksen suoritusastetta seurataan säännöllisesti. Verkkokoulutuksen lisäksi tietyille tiimeille ja yksiköille tarjotaan tarvittaessa räätälöityä koulutusta.  

Ulkoisten kumppaneiden riittävät tietoturvatiedot ja -osaaminen pyritään varmistamaan sopimuksilla, ohjeilla ja tarvittaessa koulutuksella.  

Ulkoistettu tietojenkäsittely 

Mandatum valvoo ja tarkastaa kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöitä tekemällä riskiperusteisia seurantatarkastuksia vähintään vuosittain. Yhtiö käyttää valvonnassa muun muassa erilaisia työkaluja ja palveluja, jotka tarjoavat riskiluokituksia (esim. riskiluokitusalustat). Lisäksi kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöiden palvelun tasoa seurataan säännöllisesti, tyypillisesti kuukausittain tai neljännesvuosittain. 

Raportointi 

Tietoturvan tai kyberturvallisuuden epäillyistä rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai puutteista tietoturvassa ja kyberturvallisuudessa ilmoitetaan raportointijärjestelmään tai suoraan joko tietoturvapäällikölle tai tietoturvatiimille. Ilmoitetut ongelmatilanteet käsitellään viipymättä tietosuojan ja tietoturvan poikkeamien hallintaprosessin mukaisesti ja ohjataan tarvittaessa kriisinhallintatiimille. 

 

Tietoturvapolitiikka

 

Korruption ehkäiseminen 

 

Mandatumin korruption ja lahjonnan ehkäisemisen viitekehys perustuu Mandatumin Code of Conduct -toimintaperiaatteisiin ja Mandatumin sisäiseen eturistiriitapolitiikkaan, joita täydentävät Mandatum Way -opas sekä lahjat ja vieraanvaraisuus -ohje. Yhdessä nämä politiikat ja ohjeet määrittävät Mandatumin korruption ja lahjonnan ehkäisemisen periaatteet ja pyrkivät edistämään eettistä ja vastuullista liiketoimintaa sekä turvaamaan Mandatumin maineen estämällä epäasiallista vaikuttamista ja eturistiriitoja. 

Korruption ja lahjonnan vastainen työ on myös olennainen osa Mandatumin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevaa viitekehystä. Mandatumilla on toimintatavat poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten pakotelistojen tehostettuun valvontaan. Rahanpesun ehkäisemisestä vastaavat asiantuntijat ja Mandatum-konsernin lakiyksikkö auttavat johtoa ja liiketoimintayksiköitä noudattamaan yhtiön politiikkoja.   

Korruption ja lahjonnan ehkäiseminen sisältyy Mandatumin uusien ja nykyisten työntekijöiden pakollisiin koulutusohjelmiin. Kaikkien työntekijöiden on myös säännöllisesti osallistuttava compliance-koulutukseen, jossa kerrataan Mandatumin toimintaperiaatteet ja sisäiset toimintamallit.  

Mahdollisista korruptio- tai lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa Mandatumin whistleblowing-järjestelmän kautta, tai muulla tavalla suoraan compliance-toiminnolle. 

 

Code of Conduct -toimintaperiaatteet


Tiivistelmä eturistiriitapolitiikasta

 

Rahanpesun estäminen 


Hallinnointi 

Mandatum arvioi yhtiön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevat riskit vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaisiin, maihin ja maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin, teknologioihin ja jakelukanaviin liittyvät riskitekijät. Mandatum katsoo, että sen sijoitustuotteisiin liittyy normaali rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, kun taas eläketuotteisiin ja henkivakuutustuotteisiin liittyviä riskejä pidetään vähäisinä. 

Mandatumin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva viitekehys perustuu Mandatum Oyj:n hallituksen vuosittain vahvistamiin rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeviin periaatteisiin. Mandatumilla on riskiperusteinen lähestymistapa, jolla asiakkaat tunnistetaan ja luokitellaan eri riskiluokkiin. Korkeamman riskin asiakkaiden, kuten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tai henkilöiden, joilla on yhteys suuririskisiin valtioihin tai alueisiin, kohdalla noudatetaan tehostettua huolellisuutta. Mandatum-konserniyhtiöillä on tähän riskiperusteiseen lähestymistapaan pohjautuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sisäinen politiikka, jossa määritellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön ja määräysten mukaiset vaatimukset. Politiikkaa täydennetään liiketoiminta-aluekohtaisilla lisäohjeilla. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien asioiden pääasiallinen foorumi Mandatumissa on rahanpesun estämisen ohjausryhmässä, jota johtavat Mandatumin rahanpesun estämisestä vastaavat johtajat ja toimihenkilöt, ja jossa on edustajia laki-, compliance-, asiakaspalvelu-, IT- ja back office -toiminnoista. Rahanpesun estämisen ohjausryhmä on asiantuntijaryhmä, joka tukee rahanpesun estämisen johtajia, joilla on kokonaisvastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä yhtiössä. Mandatumin hallitukset käyvät läpi ja hyväksyvät politiikat ja riskiarvioinnit vuosittain. Mandatumin liiketoimintayksiköt vastaavat politiikkojen ja tarvittavien menettelyjen toteuttamisesta rahanpesun estämisen asiantuntijoiden tuella. 

Henkilöstön koulutus 

Mandatumin työntekijöiden on osallistuttava vuosittain rahanpesun estämistä koskevaan koulutukseen työnkuviensa mukaisesti. Lainsäädäntö- tai toimintatapamuutosten yhteydessä yhtiö järjestää lisäkoulutusta. Uudet työntekijät perehdytetään Mandatumin rahanpesun vastaisiin toimintatapoihin ja sisäisiin ohjeisiin osana uusille työntekijöille tarkoitettua perehdytysohjelmaa. 

Raportointi 

Mandatumilla on menettelyt epäilyttävien liiketoimien ja toimintojen jatkuvaa seurantaa varten. Rahanpesun estämisen asiantuntijat vastaavat sisäisesti ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tekevät lopullisen päätöksen tapausten ilmoittamisesta viranomaisille.

 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat periaatteet englanniksi

 

Vastuullinen myynti ja markkinointi 


Hallinnointi 

Mandatum on yhtiön toimintaperiaatteiden ja sisäisten ohjeiden mukaisesti sitoutunut siihen, että sen myynti- ja markkinointiviestintä on läpinäkyvää ja helposti ymmärrettävää, eikä se koskaan ole harhaanjohtavaa. Yhtiö on myös sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen kattavaa ja paikkansapitävää tietoa tuotteista sekä niiden hinnoista, ehdoista ja riskeistä. Mandatumilla on myös sisäisiä markkinointi- ja asiakasviestintäohjeita, joissa muun muassa määritellään asiakasryhmät, joille ei saa kohdistaa tiettyjen tuotteiden markkinointia tai kampanjoita.  

Mandatumilla on laaja luparakenne markkinointiin ja asiakasviestintään liittyvien yksittäisten käyttöoikeuksien käsittelyä varten. Lisäksi GDPR-prosessit ovat osa markkinointiprosesseja (esim. henkilötietojen poisto). Mandatumin markkinointi- ja asiakasviestintä noudattavat määräyksiä ja keskeisiä periaatteita, ja yhtiön lakiosasto tarkistaa ne ennen julkaisua.   

Mandatum arvioi aina asiakkaan riskiprofiilin tarjotessaan sijoitustuotteita. Riskiprofiili perustuu asiakaan sijoittajaprofiilikyselyssä antamiin vastauksiin. Kyselyllä kerätään tietoa asiakkaan sijoituskokemuksesta, riskinsietokyvystä sekä sijoittamisen perusteista ja tavoitteista. Tuotteiden soveltuvuus asiakkaiden tarpeisiin varmistetaan tarjoamalla asiakkaille vain heidän riskiprofiiliensa mukaisia tuotteita.   

Henkilöstön koulutus 

Mandatum tarjoaa pakollista koulutusta (vähintään 15 tuntia/vuosi/ henkilö) kaikille asiakaspalvelussa työskenteleville henkilöille. Koulutus kattaa tarveperusteisen myyntimallin ja -prosessin, uudet tuotteet ja palvelut, sääntelyn kuten rahanpesun ehkäisemisen, ESG-näkökohdat ja vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD) vaatimukset, myynnin välineet ja järjestelmät sekä asiakastietojen kirjaamisen. Lisäksi kaikkien asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden on suoritettava tietyt tuote- ja menettelytapakurssit, jotta he saavat myyntiluvan. Myynnin parissa työskentelevien työntekijöiden osaamisen varmistamiseksi johtajat osallistuvat asiakaskokouksiin vuoden aikana. 

Palkitseminen 

Vuosittaiset myyntiprovisioneuvottelut ovat osa vastuullisia myyntikäytäntöjä. Mandatumin myyntiprovisiot ovat vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin vaatimusten mukaisia asiakkaan ja myyjän välisten eturistiriitojen välttämiseksi. Eettisen myynnin varmistamiseksi myyntisopimuksiin sisältyy myös eettisiä tavoitteita, kuten sisäisesti määritellyt asiakastyytyväisyyden tasot. Lisäksi Mandatum ei maksa myyntipalkkioita ennen kuin lainsäädännössä asetetut vaatimukset on täytetty. 

 

Ihmisoikeudet 


Mandatum kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja on sitoutunut varmistamaan, että sen toiminta ei loukkaa niitä. Yhtiö ottaa ihmisoikeudet huomioon kaikessa toiminnassaan, aina sijoituspäätöksistä työsuhdeasioihin. Mandatumin ihmisoikeuksia ja työkäytäntöjä koskevat periaatteet on määritelty Mandatumin toimintaperiaatteissa (Code of Conduct), ja yhtiö on myös sitoutunut ihmisoikeuksia edistävään YK:n Global Compact -aloitteeseen.
 

Mandatum on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ESG-näkökohdat ovat keskeinen osa sen sijoitusriskien hallintaa. Yhtiö käy läpi sijoitussalkkunsa säännöllisesti ihmisoikeusloukkausten varalta osana normipohjaista seulontaa. Jos loukkauksia havaitaan, Mandatum pyrkii tekemään yhteistyötä asianosaisten kanssa tilanteen korjaamiseksi. 

Mandatumin työntekijöiden ihmisoikeudet taataan yhtiön henkilöstöpolitiikoissa ja toimintatavoissa. Kaikki politiikkasitoumukset hyväksytään yhtiön ylimmällä tasolla. Mandatum painottaa tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja politiikoissaan ja tarkkailee sukupuolijakaumaa yhtiön johtotehtävissä. Tasa-arvoasioita käsitellään myös Mandatum Way -oppaassa, joka annetaan kaikille uusille työntekijöille perehdytyksen yhteydessä. 

Mandatum odottaa alihankkijoidensa harjoittavan liiketoimintaansa lainmukaisesti ja eettisesti. Tämän varmistamiseksi Mandatum tarkastaa osana alihankkijoiden arviointia ennen yhteistyön aloittamista sekä yhteistyön aikana, että alihankkijoiden toiminta on Mandatumin toimintaperiaatteiden mukaista. Tarkastuksen tärkeimmät osa-alueet ovat sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun, ympäristötavoitteet, tietosuoja ja tietoturva, sekä hallinnointiin liittyvät näkökohdat, kuten eturistiriidat ja lahjonnan ja korruption ehkäiseminen. 

 

Järjestäytymisvapaus 


Yhteistoiminta Mandatumissa perustuu lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnan tarkoituksena on lisätä Mandatumin työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon, kehittää yhtiön toimintaa ja työolosuhteita.
 

Luottamushenkilö on Mandatumin työntekijöiden edustaja erilaisissa neuvottelutilanteissa. Luottamushenkilö ja varaluottamushenkilö ovat työnantajan edustajien lisäksi yhteistoimintaneuvottelukunnan jäseniä. Viestintä Mandatumin henkilöstölle tapahtuu yhteistoimintaneuvottelukunnan välityksellä ja kaikille avoimen yhtiön sisäisen intranetin kautta. Mandatum on sitoutunut tiedottamaan ja kuulemaan henkilöstön edustajia uudelleenjärjestelyistä. 

Kuka tahansa vakinaisessa työsuhteessa oleva ammattiliiton jäsen voi asettua ehdolle luottamushenkilövaaleissa. Luottamushenkilön tärkein tehtävä on kuunnella ja olla jäsenen tukena työpaikalla ja toimia yleisenä linkkinä henkilöstön ja työnantajan välillä. Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin, jos he tarvitsevat apua tai neuvontaa. Työtekijä voi myös ottaa luottamushenkilön mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin keskusteluihin, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Työntekijöillä on edustaja hallituksessa. Edustaja valitaan työntekijöiden keskuudesta kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi. 

Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus liittyä henkilöstöyhdistykseen ja sitä kautta ammattiliiton jäseneksi. Yhtiön intranetissä kerrotaan yhdistyksestä ja neuvotaan, miten yhdistykseen voi liittyä. Uusille työntekijöille kerrotaan yhdistyksen toiminnasta työsuhteen alussa. Järjestäytymisvapautta kunnioitetaan yhtiön toiminnassa ja sitä varmistetaan jatkuvalla työntekijöiden oikeuksien valvonnalla ja yhteistyöllä ammattiliittojen kanssa. 

Vakuutusalan työehtosopimus kattaa tärkeimmät työehdot. Työehtosopimuksen mukaan työntekijä saa käydä terveydenhuollossa tietyissä terveystarkastuksissa ilman palkan alennusta. Sopimuksessa määritellään myös, miten työkykyä ja -turvallisuutta turvataan työpaikalla. Työturvallisuus kattaa sen, miten työturvallisuustehtävät on järjestetty, kuka valvoo työturvallisuutta, vastuut ja muita tarvittavia toimenpiteitä. 

Palkitsemisesta sovitaan työehtosopimuksessa. Palkitseminen kattaa palkkajärjestelmän, palkankorotukset, minimipalkat, osa-aikatyön palkan, kuinka kuukausipalkka jaetaan, kuinka siirtyä vaativampaan työhön, mitkä työtehtävät ovat palkkaryhmien yläpuolella, miten katetaan matkustaminen ja siirrot. Se kattaa myös ylityökorvaukset sekä vuorotyön palkkausjärjestelmän, ilta- ja yötyökorvaukset, hälytyskorvaukset, ulosmarssit ja erimielisyyksien ratkaisemisen. 

Työajat sovitaan työehtosopimusten mukaisesti. Työehtosopimuksessa otetaan kantaa säännöllisiin työaikoihin, työaikojen tasoittamiseen, vuorotyön tuntien määrittelemiseen sekä loma- ja muiden poissaolojen korvaamiseen. 

Työehtosopimus sisältää myös koulutussopimuksen, johon kuuluu ammatillinen uudelleenkoulutus, jatkokoulutus ja täydennyskoulutukset. 

 

Poliittinen toiminta 


Mandatumin toimintaperiaatteiden mukaisesti yhtiö ei osallistu poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan eikä anna suoria tai epäsuoria lahjoituksia tällaiseen toimintaan. Työntekijöiden henkilökohtainen osallistuminen yhteisö-, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin tulee olla selvästi erillään Mandatumin yritystoiminnasta.
 

 

Whistleblowing 


Mandatum ottaa väärinkäytös- ja rikkomusepäilyt vakavasti ja haluaa tarjota vaivattoman ja luottamuksellisen ilmoituskanavan niiden ilmaisemiseen. Lisätietoa whistleblowing-kanavastamme ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen: Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (whistleblowing) - Mandatum
 

 

Epäkohtien raportointi 


Mandatumin johto kuuntelee työntekijöiden huolenaiheita, kehitysideoita ja kannustaa antamaan palautetta. Henkilöstökyselyn mukaan Mandatumin työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa ja että heidän huolensa ja ehdotuksensa huomioidaan päätöksenteossa.  
 

Mandatumilla on epäkohtien raportointia varten useita luottamuksellisia kanavia, jotka ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla. 

  • Häirintätapauksista voi ilmoittaa luottamuksellisesti yhtiön intranetissä olevan ilmoituskanavan kautta. Kaikki viestit käsitellään mahdollisimman luottamuksellisesti ja vain tarvittavat henkilöt ovat läsnä kokouksissa ja mukana kirjeenvaihdossa. Asiakirjoja säilytetään kansiossa, johon vain asianosaisilla henkilöstöyksikön työntekijöillä on pääsy. Työntekijöiden edustajat ovat myös hyväksyneet korkean luottamuksellisuuden ja työntekijöitä on kuultu prosessin suunnittelussa. Työntekijöitä koskevat uhkatilanteet käsitellään aina suoraan työntekijän, hänen esihenkilönsä ja henkilöstöyksikön kanssa. 
  • Mahdolliset tietosuojaloukkaukset ja operatiivisiin riskeihin liittyvät tapahtumat raportoidaan intranetissä olevan linkin kautta riskienhallinnalle. 
  • Sääntelyn tai sisäisten toimintaperiaatteiden tai -ohjeiden epäillystä rikkomisesta voi raportoida nimettömänä Whistleblowing -kanavan kautta. Mandatum-konsernin Compliance-toiminto käsittelee Whistleblowing -kanavan kautta tulleet ilmoitukset luottamuksellisesti. 
11.1.2024