Kestävyys­strate­gia

Kestävyys­strate­gia

Kestävyys on Mandatumin liiketoiminnan ytimessä. Mandatumin kestävyyden muodostavat kolme avainteemaa, jotka ovat perusta Mandatumin liiketoiminnalle. Avainteemat ovat vastuullinen sijoittaminen, taloudellisen turvan ja hyvän työelämän edistäminen sekä vastuullisuus Mandatumin omassa toiminnassa.   
   

Raha on muutosvoima

Mandatum edellyttää sijoituskohteiltaan vastuullisuutta ja uskoo, että vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat pitkällä aikavälillä sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta.    

Yhtiö on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja pyrkii arvioimaan ja hallitsemaan tehokkaasti sijoitustoimintansa kestävyysvaikutuksia sekä pienentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä.   

 

Ihmiset ratkaisevat

Mandatum pyrkii liiketoiminnallaan parantamaan asiakkaidensa taloudellista turvaa ja edistämään vastuullisia henkilöstökäytäntöjä. Hyvin hoidettu ja johdettu liiketoiminta vahvistaa kilpailukykyä ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Kun koko henkilöstön motivaatio ja innostus yhdistyvät hyvään johtamiseen sekä vaikuttavaan palkitsemiseen, on niillä mitattava vaikutus.  

 

Omalla esimerkillä

Vastuu henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Taloudellinen vastuu tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen vuosikymmenien ajan kestävästi ja vastuullisesti. Siksi myös riskienhallinta liittyy oleellisesti Mandatumin taloudelliseen vastuuseen. 

 

Kestävyystavoitteet  

Kestävyyden kolmeen avainteemaan kytkeytyvät tavoitteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Jokaisen teeman osalta on tunnistettu myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita Mandatumin omat kestävyystavoitteet tukevat.    

 

 

Avainteema  

Tavoitteet  

Linkitys YK:n SDG-tavoitteisiin  

Raha on muutosvoima  

 • Sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin  
 • Sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen  
 • Vastuullisuuden integrointi sijoitusprosessiin  
 • Sijoitusten monitorointi  
 • Kestävyysvaikutusten arviointi  

  SDG 8 FI.png

SDG 13 FI.png

Ihmiset ratkaisevat  

 • Taloudellisen turvan parantaminen  
 • Yritysten kilpailukyvyn parantaminen  
 • Hyvän työelämän edistäminen  
 • Oikeudenmukainen ja vastuullinen palkitseminen  
 • Säästäminen ja sijoittaminen  
 • Yrittäjän turvaaminen  
 • Eläketurvan täydentäminen  
 • Sosiaaliturvan täydentäminen  

  SDG 3 FI.png

SDG 8 FI.png

Omalla esimerkillä  

 • Henkilöstön terveys ja hyvinvointi  
 • Hyvä johtaminen ja esimiestyö  
 • Henkilöstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus  
 • Ammatillinen kehittyminen ja osaamispääoman kasvattaminen  
 • Taloudellisen hyvinvoinnin luominen yhteiskuntaan  
 • Harmaan talouden torjunta  
 • Yksityisyys ja tietosuoja  
 • Hyvä hallintotapa  
 • Veronmaksu  
 • Omien ympäristövaikutusten pienentäminen  

SDG 3 FI.png

SDG 8 FI.png

  
   

Vastuullinen sijoittaminen 

 

Vastuullisuustekijöistä nousevien mahdollisuuksien tunnistaminen ja riskienhallinta sijoitustoiminnassa 

Mandatumin näkemyksen mukaan vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat pitkällä aikavälillä sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Tunnistamalla mahdollisuuksia vastuullisessa sijoittamisessa Mandatum voi luoda lisäarvoa asiakkailleen samalla parantaen vastuullisempien yritysten menestysedellytyksiä ja luoden muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.  

Sijoituskohteita analysoidessaan Mandatum huomioi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat osana kokonaisuutta. Päätöksenteossa käytetään sekä poissulkevia että suosivia menetelmiä eri omaisuuslajien erityispiirteet huomioiden. Lisäksi sijoituksia voidaan tehdä painottaen tiettyjä vastuullisuuden teemoja, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja ilmastoriski.  

Vastuullisuusnäkökohtien vahvistaminen sijoitusprosessissa on jatkuvaa. Mandatum on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jonka mukaan vastuullisuustekijät liitetään osaksi sijoitusanalyysia ja sijoitusten päätöksentekoprosessia. Yhtiö edellyttää, että sijoituskohteet toimivat vastuullisesti, ja sijoituksia tehdään vain asetetut kriteerit täyttäviin kohteisiin. Mandatum pyrkii vaikuttamaan yhtiöiden toimintatapoihin vastuullisuusasioissa myös aktiivisena omistajana tapaamalla sijoituskohteina olevien yhtiöiden johtoa ja hyödyntämällä yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa. 

Kiinteistösijoitusten ollessa oma laaja kokonaisuutensa, pyrkii Mandatum kehittämään sitä sen erityispiirteet huomioivalla kestävällä tavalla. Suorissa kiinteistösijoituksissa otetaan huomioon monia näkökulmia kiinteistöjen hiilijalanjäljen mittaamisesta ja pienentämisestä uusiutuvan energian hankkeisiin, vedenkäytön ja jätehuollon optimointiin ja yhteiskunnallisiin vastuisiin, kuten vuokralaisten hyvinvointiin, yhteisövaikuttamiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen. Mandatum mittaa vuosittain edistymistään kiinteistösijoitusten kestävyydessä. 
 

Erityinen paino sijoitusten ilmastovaikutuksissa ja -riskeissä 

Mandatum on valinnut ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen sopeutumisen yhdeksi keskeisistä sijoitustoimintansa painopisteistä. Sijoitusten hiilijalanjälki onkin yksi keskeisimmistä mittareista sijoitustoiminnan vastuullisuudelle. Sijoitusten hiilijalanjälki määritetään vuosittain, ja sitä seurataan kunkin sijoituskorin tai rahaston ja muiden omaisuuserien osalta erikseen.  

Mandatum pyrkii huomioimaan sijoitustoimintansa ilmastovaikutuksen myös poistamalla kivihiilen ja öljyn suorissa osake- ja korkosijoituksissa. Mandatumin tavoitteena on poistaa suorista sijoituksista kivihiili (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiileen) vuoteen 2030 mennessä ja öljy (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu öljyyn) vuoteen 2040 mennessä. 
 
 

Kestävä vaurastuminen ja palkitseminen 

 

Taloudellisen turvan ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen asiakkaiden tilanne, tavoitteet ja tarpeet huomioiden 

Mandatumin liiketoiminta perustuu vahvasti asiakkaan tuntemiseen ja luottamukseen. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan elämäntilanne, tavoitteet ja tarpeet ja tarjota niihin sopivia ratkaisuja. 

Mandatum haluaa varmistaa, että asiakas ymmärtää saamansa hyödyn, osaa käyttää palveluja oikein ja reagoi tarvittaessa oikea-aikaisesti. Yhtiö varmistaa myyntiprosessiensa läpinäkyvyyden, hyvän viestinnän palveluista ja asiakkaiden ymmärryksen tuotteiden ja palveluiden ehdoista. 

Mandatumin tavoitteena on edistää asiakkaidensa hyvinvointia vaurastumisen ja tulevaisuuteen varautumisen kautta. Henkilövakuutuksilla Mandatum tarjoaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Mandatumin palvelut yrittäjille turvaavat yritystoiminnan jatkuvuutta ja yrittäjän henkilöriskejä. Mandatum tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtoja omaehtoiseen varautumiseen, joka täydentää yksilön lakisääteistä sosiaaliturvaa. Yksilön varautuminen ja vaurastuminen luo arvoa myös yhteiskunnalle.  

 

Hyvän työelämän edistäminen oikeudenmukaisilla ja vastuullisilla palkitsemispalveluilla  

Hyvin hoidettu ja johdettu liiketoiminta luo hyvinvointia yhteiskuntaan ja vahvistaa kilpailukykyä. 

Mandatum auttaa asiakkaita palkitsemaan henkilöstöä kannustavasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti laajalla palkitsemispalveluiden tarjonnalla.  

Yritysten kannalta on tärkeää, että palkitsemisen kokonaisuus on selkeä ja jäsennelty ja muuttuvat palkanosat perustuvat suoritusmittareihin, jotka ohjaavat työskentelyä yhteisten tavoitteiden suuntaan tukien yhtiön strategian toteutusta, arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä ja vastuullisuutta. 
 

 
Oma henkilöstö ja toiminta 

 

Erinomainen työntekijäkokemus

Vastuu omasta henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Mandatumin henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset. 

Mandatumin henkilöstövastuun keskeisiä tavoitteita ovat osaamispääoman kasvattaminen, vastuulliset johtamiskäytännöt ja tasa-arvoisuus, työllistäminen sekä ammatillinen kehittyminen.  

Yhtiössä kiinnitetään erityistä huomiota myös työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Mandatum tarjoaa henkilöstölleen laajan vakuutusturvan sekä mahdollisuuden rahastoida tulospalkkionsa Palkkiorahastoon. Vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta. 

Mandatum hyödyntää aktiivisesti henkilöstökyselyjä, joiden tavoitteena on viedä Mandatumin työntekijäkokemusta ja sen kehittämistä työntekijälähtöisemmäksi. 
 

Taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen yhteiskuntaan 

Taloudellinen vastuu Mandatumilla tarkoittaa huolehtimista Mandatumin toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Taloudellisesta vastuusta huolehtimisella Mandatum takaa taloudellisen arvon luonnin yhteiskuntaan myös pitkällä tähtäimellä.  

Veronmaksun ja työllistämisen lisäksi Mandatumin palvelut luovat yhteiskunnallista lisäarvoa. Sijoittamisen, vakuuttamisen ja palkitsemisen tuotteet ja palvelut ovat osa yhteiskunnallista infrastruktuuria, joka mahdollistaa modernin yhteiskunnan ja talouden toimintaa.   
 

Yksityisyys ja tietosuoja 

Mandatum pyrkii luotettavana finanssialan toimijana varmistamaan, että asiakkaille tarjotut palvelut ovat turvallisia. Mandatumille on ensiarvoisen tärkeää, että yksityisyyden ja tietosuojan tasot ovat riittävät ja oikeasuhtaiset liiketoiminnan luonteeseen ja käsiteltäviin tietoihin nähden, sekä että ne vastaavat eri sidosryhmien finanssialan toimijalta yleisesti odottamaa tasoa. 
 

Hyvä hallintotapa 

Hyvä hallinto tarkoittaa Mandatumissa tehokkaita toimintaperiaatteita, johtamiskäytäntöjä ja koulutusta. Näillä varmistetaan, että konserniyhtiöt ja niiden henkilöstö, alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä, rahanpesun ja terrorismin torjuntaa sekä korruption ja lahjonnan ehkäisemistä koskevia lakeja, asetuksia ja yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Lisäksi ne käsittävät kattavat tietoturva-, kyberturvallisuus- ja tietosuojatoimet. 
 

Omien ympäristövaikutusten pienentäminen  

Mandatum on sitoutunut vähentämään oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä ja etsimään vastuullisempia toimintatapoja. Päästöistä kerättävää dataa hyödynnetään kattavamman kuvan saamiseksi. 

11.1.2024