Kestävä vakuuttaminen

Kestävä vakuuttaminen

Mandatumin vakuutuspalvelut kattavat henkilöasiakkaiden henkilöriskivakuutukset ja säästö- ja sijoitusvakuutukset, yrittäjien lakisääteistä vakuutusturvaa täydentävät eläke- ja henkilöriskivakuutukset sekä yritysasiakkaiden sijoittamisen palvelut ja ryhmäeläke- ja henkilöriskivakuutukset palkitsemisen välineinä.

Mandatumin henkilövakuutusturvien myöntöpäätökset perustuvat Mandatum-konsernin henkilövakuuttamisesta vastaavan tytäryhtiön Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Mandatum Life) hallituksen hyväksymään sisäiseen vastuunvalintapolitiikkaan (Underwriting Policy), jonka tarkoituksena on varmistaa, että vakuutusriskit ovat oikeassa suhteessa yhtiön vakuutusmaksuihin ja että asiakkaita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti. Vakuutusmaksut perustetaan vain asiaankuuluviin tietoihin. Yhtiön tuotehallintapolitiikan mukaisesti yhtiön toimitusjohtaja hyväksyy kaikki vakuutustuotteet ja niiden muutokset johtoryhmälle tehdyn esityksen perusteella. Mandatum varmistaa myös, että työntekijöiden osaaminen asiakkaiden tarpeisiin vastaavan vakuuttamisen ja riskivakuutusten tarjoamisessa on ajan tasalla.

Vastuullinen korvausten käsittely

Mandatum palvelee asiakkaitaan puhelimitse ja verkkopalvelun kautta. Yhtiön tavoitteena on, että asiakkaat saavat hyvää palvelua ja korvauksen nopeasti, tehokkaasti ja vakuutuksen ehtojen mukaisesti. Mandatum käsittelee noin 47 000 korvaushakemusta vuodessa. Korvauskäsittelyn laatua tarkkaillaan jatkuvasti sisäisellä valvonnalla, vuoropuhelulla työntekijöiden kanssa ja asiakaspalautteen perusteella. Lisäksi yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ratkaisujaan ja tarkastelemaan valitusten taustalla olevia syitä prosessiensa, viestintänsä ja neuvontansa parantamiseksi. Yhtiö tarjoaa paperitonta palvelua varmistaakseen asiakkaille ympäristöystävällisen ja modernin tavan seurata vakuutusasioita.

Sitoutuminen kestävään vakuuttamiseen

Mandatumin kestävyysstrategian mukaisesti sen vakuutustoiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden hyvinvointia tulevaisuuteen varautumisen ja vaurastumisen kautta. Mandatum Life on sitoutunut YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin (Principles for Sustainable Insurance, PSI) ja laatinut periaatteisiin pohjautuvan kestävän vakuuttamisen politiikan.

Kestävän vakuuttamisen periaatteet tarjoavat vakuutusalalle kansainvälisen viitekehyksen, jossa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset sisällytetään alan yritysten toimintaan. Periaatteet edellyttävät yhtiöitä:

  •           Sisällyttämään päätöksentekoon vakuutusliiketoimintansa kannalta olennaiset ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat;
  •           tekemään yhteistyötä asiakkaiden ja kumppanien kanssa ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapoihin liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi, riskien hallitsemiseksi sekä ratkaisujen kehittämiseksi;
  •           toimimaan yhteistyössä hallitusten, viranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa edistääkseen laajasti ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintokäytäntöihin liittyviä toimenpiteitä yhteiskunnassa;
  •           osoittamaan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä viestimällä säännöllisesti edistymisestä periaatteiden toteuttamisessa.

Mandatum raportoi edistymisestään kestävässä vakuuttamisessa osana vastuullisuusraporttiaan.

Kestävän vakuuttamisen politiikka

 

28.6.2024