Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Kestävä kehitys on Mandatumilla kiinteä osa sijoitustoimintaa ja se huomioidaan taloudellisten näkökohtien rinnalla sijoituspäätöksiä tehdessä.

Vastuullinen sijoittaminen on varojen hoitamista niin, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG-näkökohdat) liittyvät kysymykset otetaan huomioon sijoitusanalyysissä, sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituksista raportoitaessa. Vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu myös aktiivinen omistajuus. Sen tavoitteena on parempi riskienhallinta, paremmat tuotot salkulle ja sijoittajien arvojen huomioon ottaminen. Se täydentää perinteistä taloudellista analyysiä.

Mandatumin lähestymistapa

  1. Kunkin sijoituskohteen olennaiset vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet pyritään tunnistamaan ja arvioimaan sijoituskohdeanalyysia tehtäessä.

  2. Sijoituskohdeanalyysissa otetaan huomioon vastuullisuuste­kijöiden vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen arvoon. Liiketoiminnan vastuullisuusnäkökulman rinnalle on myös nostettu vaikuttavuuden arviointi.

  3. Yhtenä vastuullisen sijoittamisen menetelmänä käytetään poissulkua. Tiettyihin toimialoihin katsotaan kohdistuvan enemmän kestävyysriskejä kuin muihin ja niiden katsotaan aiheuttavan muita enemmän haitallisia kestävyysvaikutuksia. Sijoituksia sensitiivisiksi määritellyille toimialoille monitoroidaan säännöllisesti mahdollisten kestävyysriskien tunnistamiseksi ja niiden kvantifioimiseksi.

  4. Vastuullisuustekijöiden seuranta jatkuu koko sijoituksen pitoajan.

  5. Kohdeyritysten kanssa pyritään pienentämään niiden tunnistettuja kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Yhteisvaikuttamista käytetään etenkin silloin kun uskotaan, että yhtiön toimintatapoja voidaan tehokkaasti muuttaa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

  6. Mandatum julkaisee säännöllisesti vastuullisuusraportointia sijoitustoiminnastaan.

 


 

Mandatum on integroinut vastuullisuusanalyysin eri omaisuuslajien sijoituskohdeanalyysiin ja siinä huomioidaan jokaisen omaisuuslajin erityispiirteet. Tämän takia vastuullisuusanalyysit eroavat eri omaisuuslajeissa. Alla on kuvattu muutamia esimerkkejä Mandatumin lähestymistavoista.

Vastuulli­suus eri omai­suus­lajeissa

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet

Mandatum sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti ja kestävyysriskien huomioiminen on keskeinen osa riskienhallintaprosessia. Mandatum on sisällyttänyt kestävyysanalyysin sijoitusprosesseihinsa ja seuraa salkkujensa kaikkia sijoituskohteita.

Lue lisää: Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet


 

Ilmasto

Mandatum on valinnut ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen sopeutumisen yhdeksi keskeisistä sijoitustoimintansa painopisteistä. Sijoitusten hiilijalanjälki on yksi keskeisimmistä mittareista sijoitustoiminnan vastuullisuudelle. Sijoitusten hiilijalanjälki määritetään vuosittain, ja sitä seurataan kunkin sijoituskorin tai rahaston ja muiden omaisuuserien osalta erikseen.

Kehitys:

  • Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt lähes 50 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2021.
  • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti vuonna 2021 oli 202 tCO2e/MEUR, mikä on 42 prosenttia markkinaindeksejä vähemmän.
  • Osakesijoitusten ero markkinaindekseihin oli -35 % (126 tCO2e/MEUR) ja korkosijoitusten -27 % (262 tCO2e/MEUR).

Mandatum pyrkii huomioimaan sijoitustoimintansa ilmastovaikutuksen myös poistamalla asteittain kivihiilen ja öljyn suorissa osake- ja korkosijoituksissa. Mandatumin tavoitteena on poistaa suorista sijoituksista kivihiili (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu kivihiileen) vuoteen 2030 mennessä ja öljy (eli yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 % perustuu öljyyn) vuoteen 2040 mennessä.

Lue lisää: Ilmasto ja ympäristö 


 

Sijoitusten hallinnointi

Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikka linjaa Mandatum Asset Managementin (MAM) ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön (Mandatum Life, jäljempänä yhdessä Mandatum) vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ohjeet. Politiikassa on kuvattu Mandatumin sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen, sijoitusten ilmastostrategia sekä organisaatiorakenne ja vastuualueet. Lisäksi politiikassa on esitetty käytössä olevat vastuullisen sijoittamisen strategiat kuten ESG-integraatio ja -seulonta, aktiivinen omistajuus sekä vastuullisen sijoittamisen toteuttaminen rahastosijoituksissa ja ulkoistetussa varainhoidossa. Politiikka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain ja hyväksytetään MAM:n ja Mandatum Lifen hallituksissa.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Mandatum noudattaa äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevaa politiikkaansa, jossa esitetään oikeudelliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset sekä niihin liittyvät toimet, joita Mandatum noudattaa täyttääkseen osakkeenomistajavaikuttamista ja äänioikeuksien käyttöä koskevat velvollisuutensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien sääntelyyn perustuvien vaatimusten mukaisesti.

Mandatum Asset Managementin vaikuttamisperiaatteet


 

Yhteistyökumppanit

Mandatumin vastuullisuustyöhön kuuluu erilaisiin kansainvälisiin periaatteisiin sitoutuminen ja aloitteiden tukeminen sekä sijoitusalan kestävän kehityksen edistäminen järjestö- ja säätiökumppanuuksilla.

Mandatum työskentelee myös yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vuonna 2017 alkaneessa yhteistyössä luodaan konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Yhteistyön aikana on julkaistu Sijoittajan ilmasto-opas.

18.3.2024