Ilmasto ja ympäristö

Ilmasto ja ympäristö

Edellytämme sijoituskohteiltamme vastuullisuutta. Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta sijoitustoiminnassa on yksi sijoitustoimintamme painopisteistä.

Ilmastoriskien hallinta

Mandatumin riskienhallintajärjestelmä on avainasemassa, kun hallitaan yhtiön epävarmuustekijöitä ja varmistetaan, että yhtiö on varautunut tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin. Riskienhallintajärjestelmä on yhdistelmä systemaattisia menetelmiä, jotka sisältävät strategioita, prosesseja ja raportointimenettelyjä, joita tarvitaan riskien jatkuvaan tunnistamiseen, arvioimiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin. Ilmastoriskit tunnistetaan ja arvioidaan yhdessä muiden riskien kanssa. Riskienhallintatoimintojen vastuulla on ylläpitää asianmukaista ohjeasiakirjaa eri vaiheista ja roolien ja vastuiden jakautumisesta eri sidosryhmien kesken.

Sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä arvioidaan osana sijoitusanalyysiä yhdessä muiden riskien kanssa. Mandatum seuraa sijoitussalkun ilmastoriskejä useiden ESG-indikaattoreiden avulla. Ilmastoriskejä hallitaan ja vähennetään tarkalla sijoituskohdevalinnalla, noudattamalla vastuullisen sijoittamisen politiikkaa ja seuraamalla salkkujen kestävyysriskejä. ESG-näkökohdista raportoidaan säännöllisesti sijoituskomitealle ja hallitukselle. Mandatum on jo usean vuoden ajan mittauttanut sijoitussalkkunsa hiilijalanjäljen. Mandatum hallitsee asiakkaidensa ilmastoriskejä samoilla periaatteilla ja ohjeilla kuin yhtiön oman taseen sijoituksia. 

Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet

 

Ilmastoriskit henkivakuutustoiminnassa

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) toimii henkivakuutusalalla, mikä tarkoittaa, että ilmastoriskien lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutusten odotetaan kohdistuvan yhtiöön epäsuorasti pääomamarkkinoiden volatiliteetin sekä eliniänodote- ja kuolleisuustrendien muutosten kautta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat kuitenkin vielä tuntemattomia, ja niillä voi siten olla laajempiakin seurauksia henkivakuutustoiminnalle.

Ilmastoriskit sijoitustoiminnassa

Mandatum Asset Management (MAM) hallinnoi sekä Mandatumin omia varoja että asiakasvaroja, jotka ovat molemmat alttiita ilmastoriskeille. Mandatumin sijoitussalkun kestävyysriskit ovat kohtalaisella tasolla ja erityisesti ilmastoriskeihin kuuluva siirtymäriski on sijoitussalkun kannalta keskeinen.

Mandatum haluaa olla osa ilmastokriisin ratkaisua analysoimalla sijoitusmahdollisuudet huolellisesti ilmastoon liittyvien kriteerien perusteella. Tietyt toimialat poissulkevan menetelmän lisäksi Mandatum pyrkii löytämään yrityksiä, jotka esimerkiksi tarjoavat teknisiä innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Mandatumin tavoitteena on vähentää altistusta fossiilisia polttoaineita valmistavalle teollisuudelle ja samalla sijoittaa yhtiöihin, jotka tuottavat energiaa uusiutuvista lähteistä tai joilla on selkeä ja uskottava strategia siirtymiseksi fossiilisista polttoaineista kestävämpään liiketoimintamalliin. Osana siirtymävaiheessa olevien yritysten arviointia Mandatum arvioi muun muassa yhtiöiden energiatuotannon jakaumaa ja uusiutuvan energian osuutta, suunnitelmia uusiutuvaan energiaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi sekä päästövähennystavoitteita.

Ilmastosiirtymä ja ilmastoriskien integroiminen sijoitusprosessiin on yksi painopistealueista yhtiön ja asiakasvarojen salkunhoidossa. Lisäksi varainhoidon asiakkaille tarjotaan erityisiä sijoitusratkaisuja, jotka edistävät siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja vähentävät sijoitusten hiili-intensiteettiä.

18.3.2024