Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus

Korko- ja osakesijoitukset

Mandatum monitoroi suoria korko- ja osakesijoituksiaan säännöllisesti luonnon monimuotoisuuden osalta. Jos esille nousee mahdollisia väärinkäytöksiä tai puutteellisia prosesseja, Mandatum pyrkii olemaan yhteydessä sijoituskohteena olevaan yhtiöön ja selvittämään, miten yhtiö aikoo korjata toimintaansa.

Mandatum seuraa luonnon monimuotoisuuteen liittyvän sääntelyn, mittaustapojen ja työkalujen kehittymistä ja pyrkii kehittämään omaa sijoitusanalyysiaan. Yhtiön käyttämät analyysityökalut ottavat jo osittain huomioon luonnon monimuotoisuuden osana sijoituskohteista tuotettavaa dataa.

Rahastojen kautta tehtävissä epäsuorissa korko- ja osakesijoituksissa Mandatum arvioi luonnon monimuotoisuuden huomioimista osana rahaston sijoitusprosessia muiden kestävyystekijöiden ohella.

Mandatum seuraa myös Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -viitekehyksen kehitystä.


 

Suorat kiinteistösijoitukset

Rakennetussa ympäristössä luonnolla on suuri rooli. Viheralueet ja kasvustot suojaavat esimerkiksi melulta ja auringonpaahteelta sekä imevät tulva- ja hulevesiä. Lisäksi viheralueet tarjoavat elinympäristön muun muassa pölyttäjähyönteisille.

Suomessa kuntien harjoittama maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ohjaavat puisto- ja viheralueiden suunnittelua ja sijoittelua. Tämä muodostaa samalla myös suoran kiinteistösijoittamisen minimitason luonnon monimuotoisuudelle. Tämän lisäksi Mandatumin hallinnoimissa suorissa kiinteistösijoituksissa tarkastellaan kohdekohtaisesti mahdollisuutta lisätä aktiivisin toimin ympäröivää ekosysteemiä tukevia ratkaisuja. Toteutukset vaihtelevat kohdekohtaisten ominaisuuksien perusteella muun muassa viheralueinvestoinneista pölyttäjäpesiin. Luonnon monimuotoisuus pyritään huomioimaan kohdehankintojen yhteydessä, ylläpitoa toteutettaessa ja vastuullisuussertifioinneissa.


 

Kiinteistörahastosijoitukset

Ulkoisten varainhoitajien hoidossa olevista kiinteistösijoituksista valtaosan muodostaa yli 350 miljoonan euron Kansainväliset Kiinteistöt (KVK) -ohjelma, joka sijoittaa pääasiassa suljettujen rahastojen kautta läntisen Euroopan kiinteistömarkkinoille. Mandatumin KVK-ohjelmassa vastuullisuustekijät ovat olennaisessa roolissa. Esimerkiksi viimeisimmän sijoituskorin, KVK III:n, strategian mukaisesti tarkoituksena on rakentaa pääasiassa vihreistä kiinteistöistä koostuva salkku.

Näissä sijoituksissa ulkoinen varainhoitaja huomioi luonnon monimuotoisuuden jo potentiaalisen sijoituskohteen arviointivaiheessa. Tämä sisältyy useimmiten kiinteistön ja sen ympäristön ja piha-alueiden mahdollisuuksien kartoittamiseen mukaan lukien viheralueiden mahdollinen lisäys sijoitussuunnitelmaan.

Mandatum toteuttaa ulkoisille varainhoitajille vuosittain vastuullisuuskyselyn, jossa heiltä kysytään myös luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Tämä tarjoaa työkalun asioiden kehittymisen seuraamiseksi.

Esimerkkejä omistusajan aikaisista kohderahastojen varainhoitajien toteuttamista käytännön toimista sijoituskohdetasolla ovat:

  • Sijoitussuunnitelmaa toteutettaessa biodiversiteetin jatkuva arviointi tai sopivan biodiversiteettiä edistävän kumppanin etsiminen
  • Paikalliset, myös biodiversiteettiasioita kartoittavat, kyselytutkimukset kiinteistöä ympäröivässä yhteisössä
  • Korvaavien metsäalueiden tai luonnonpuistojen luominen uudisrakentamisen yhteydessä
30.1.2024