Hallitus

Hallitus

Mandatum Oyj:n yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Mandatum-konsernissa.

Mandatum Oyj:n hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. 

Hallituksen toimintaperiaatteet ja hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Konsernin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Mandatum Oyj:n hallitus on hyväksynyt periaatteita ja politiikoita, jotka koskevat muun muassa Mandatum-konsernin yleisiä toimintaperiaatteita, riskienhallintaa, compliancea, sisäistä valvontaa ja raportointia.

Hallituksen keskeisimmät tehtävät

Hallituksen kokoonpano

Mandatum Oyj:n hallitus valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Nykyisen hallituksen jäsenet valittiin 15.5.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Patrick Lapveteläinen

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1966

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana.

Lataa ansioluettelo

Jannica Fagerholm

Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1961

Jannica Fagerholmin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti.

Lataa ansioluettelo

Johanna Lamminen

Hallituksen jäsen, s. 1966

Johanna Lammisen on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti.

Lataa ansioluettelo

Kimmo Laaksonen

Hallituksen jäsen, s. 1963

Kimmo Laaksosen on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti.

Lataa ansioluettelo

Markus Aho

Hallituksen jäsen, s. 1980

Markus Ahon on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti.

Lataa ansioluettelo

Jukka Ruuska

Hallituksen jäsen, s. 1961

Jukka Ruuskan on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti.

Lataa ansioluettelo

Herman Korsgaard

Hallituksen jäsen, s. 1987

Herman Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 10.5.2024 julkaistun liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia.

Lataa ansioluettelo

Valinta ja toimikaudet

Mandatum Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemaa jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan. 

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle tehtävän esityksen hallituksen kokoonpanosta. 

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa osoittamiaan tehtäviä varten valiokuntia, johtoryhmiä ja muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä.

Hallitus vahvistaa Mandatumin valiokuntien työjärjestykset ja muiden asettamiensa toimielinten toimintaohjeet ja toimintavaltuudet.

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta

MONIMUOTOISUUS

 

Mandatum Oyj:n hallitus on hyväksynyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joiden tavoitteena on määritellä Mandatum Oyj:n hallituksen kokoonpanossa huomioon otettavat monimuotoisuustekijät hyvän hallinnointitavan ja hallituksen tehokkaan toiminnan edistämiseksi. Yhtiö tunnistaa, että monimuotoinen hallitus, joka koostuu laajasti erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia omaavista henkilöistä, edistää Mandatumin liiketoiminnan päätöksentekoa ja varmistaa hyvän hallinnointitavan toteutumista. Näitä tavoitteita tukevat hallituksen jäsenten laajat ominaisuudet ja osaaminen sekä monimuotoisuus, mukaan lukien ikä, sukupuoli, maantieteellinen alkuperä sekä koulutus- ja ammattitausta. 

HAL­LITUKSEN RIIPPUMAT­TOMUU­DEN ARVIOIN­TI

Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan henkilön tulee vähintään kerran vuodessa (ja aina kun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotusta henkilön valinnasta hallituksen jäseneksi) antaa tarvittavat tiedot henkilön riippumattomuuden arvioimiseksi. Ehdolla olevien henkilöiden tulee toimittaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle myös oma arvionsa riippumattomuudesta. 

Mandatum kerää lisäksi tietoa yhtiön asiakirjoista ja tarvittaessa julkisista rekistereistä arvioidakseen jokaisen nykyisen tai mahdollisen jäsenen riippumattomuuden Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräysten mukaisesti. Hallituksen lopullinen arvio kunkin henkilön riippumattomuudesta perustuu henkilökohtaiseen yleisarvioon, jossa otetaan huomioon henkilön itse antamat tiedot, sekä analyysiin, jossa arvioidaan, voidaanko henkilöä pitää riippumattomana. Hallituksen arvion perusteella ilmoitetaan, ketkä hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Arviosta tulee myös käydä ilmi perusteet, minkä vuoksi hallituksen jäsen ei ole riippumaton, ja arviota tulee tarvittaessa päivittää jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella. 

3.6.2024