Tarkastus­valio­kunta

Tarkastus­valio­kunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä tilinpäätösraportoinnin prosessia ja konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin valmistelua. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on lisäksi valvoa ja arvioida Mandatum-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta sekä valvoa ja arvioida konsernin taloudellista raportointiprosessia ja valvoa Solvenssi II -sääntelyyn liittyvää konsernin vakavaraisuusraportoinnin valmistelua. Se myös seuraa konserniyhtiöiden kannattavuutta, rahoitusasemaa ja pääomien riittävyyttä.

Valiokunta myös valvoo tilintarkastajien toimintaa Suomen lakien puitteissa ja seuraa ja arvioi tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla tilintarkastajien tilintarkastuksen ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden laskutusta. Edelleen valiokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalveluiden tarjoamista Mandatum-konsernille sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja heidän palkkiotaan koskevat päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Niin ikään valiokunta seuraa ja arvioi konsernin sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta, riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi valiokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman, seuraa liiketoiminta-alueittain riskinottopolitiikoiden toteutumista, limiittien käyttöä ja tuloksen kehitystä, valvoo riskienhallinnan periaatteiden ja muiden riskienhallintaan ja tarkastusvaliokunnan toimialaan kuuluvien muiden yleisohjeiden valmistelua ja noudattamista sekä käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta määrittelee Mandatum Oyj:n lähipiiritoimien seuraamiseen ja arvioimiseen liittyvät yleiset periaatteet ja lisäksi se seuraa näiden lähipiiritoimien raportointiprosessia.

Valiokunta myös arvioi lakien ja määräysten noudattamista Mandatum-konsernissa, seuraa konserniyhtiöiden merkittäviä oikeudenkäyntejä, valvoo valiokunnalle osoitettua eri viranomaisille toimitettavaa raportointia sekä toimeenpanee hallituksen valiokunnalle antamat muut tehtävät.

Työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuvat päävastuullinen tilintarkastaja, konsernijohtaja, konsernin talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, vastuullinen compliance officer ja riskienhallintajohtaja.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Johanna Lamminen ja muut jäsenet ovat Markus Aho ja Herman Korsgaard.

17.5.2024